• втрата долькової структури
 • численні вузлові регенерати
 • осередки псевдолобулярної структури
 • осередки некрозу
 • амінокислот
 • вуглеводів
 • міді
 • ліпідів
 • високомолекулярних спиртів
 • гепатоспленомегалію
 • неврологічні порушення
 • спонтанні переломи кісток
 • зниження концентрації церулоплазміну в плазмі
 • підвищення рівню міді в печінці, мозку
 • уроджений птоз повік
 • сенсорна глухота
 • агенезія тімусу
 • кільце Кайзера - Флейшера в роговій оболонці
 • вроджена катаракта
 • альбінізм
 • гормональні препарати, гепатопротектори, дієту з виключенням продуктів, багатих на кальцій
 • D-пеніциламін, гормональні препарати, сульфаніламіди, дієту з виключенням продуктів, багатих на калій
 • дієту з виключенням продуктів, багатих на мідь
 • D-пеніциламін, дієту з виключенням продуктів, багатих на мідь, гепатопротектори, вітаміни
 • вакцінація рекомбінантною вакциною
 • введення специфічного імуноглобуліну
 • введення інтерферонів
 • дотримання санітарно-гігієнічного режиму
 • щільності
 • контурів
 • рухливості нижнього краю печінки
 • чіткості нижнього контуру печінки
 • утворення аутоантитіл до гепатоцитів
 • різке зниження рівня імуноглобулінів класу М
 • підвищення рівня Т-кіллерів
 • підвищення рівня Т-лімфоцитів
 • гістологічне дослідження біоптату печінки
 • виявлення HВеАg, анти-HВеАg
 • виявлення нормальних показників АлАТ, АсАТ
 • етіологічних факторів
 • особливостей патогенезу
 • ступеня активності (важкості)
 • стадії хронізації
 • давності захворювання
 • аспартатамінотрансфераза
 • глутаматдегідрогеназа
 • лактатдегідрогеназа
 • малатдегідрогеназа
 • аланінамінотрансфераза
 • вірусному гепатиті А
 • вірусному гепатиті В
 • вірусному гепатиті С
 • вірусному гепатиті Є
 • вірусному гепатиті Д
 • противірусні препарати
 • імуносупресори
 • гормони та їхні синтетичні аналоги
 • імуностимулятори
 • гепатотропні засоби
 • кофеїнова проба
 • бромсульфалеїнова проба
 • антипіринова проба
 • галактозна проба
 • тимолова проба
 • рівень білірубіну крові
 • рівень білірубіну та уробіліну сечі
 • результати тимолової проби
 • кількість стеркобіліну в калі
 • рівень жовчних кислот у сироватці крові і жовчі
 • гемолітичної хвороби новонароджених
 • синдрому Жильбера
 • гепатиту
 • жовчнокам’яної хвороби
 • глутаматдегідрогеназа
 • лужна фосфатаза
 • гама-глутаматтранспептидаза
 • амінотрансфераза
 • малатдегідрогеназа
 • наявність жовтяниці
 • неврологічні розлади
 • підвищення прямої фракції білірубіну
 • свербіння шкіри
 • нормальні показники амінотрансфераз
 • підвищення гемолізу еритроцитів
 • дефект захоплення білірубіну гепатоцитами
 • дефект кон’югації білірубіну гепатоцитами
 • порушення екскреції білірубіну гепатоцитами
 • дефект захоплення білірубіну гепатоцитами
 • зниження кон’югації білірубіну гепатоцитами
 • підвищений гемоліз еритроцитів
 • розлади екскреції білірубіну гепатоцитами
 • періоді новонародженості
 • ранньому дитячому віці
 • підлітковому віці
 • дорослому віці
 • висока частота безжовтяничних форм
 • висока частота малігнізації
 • наявність алергічних реакцій негайного типу
 • схильність до фульмінантного перебігу захворювання
 • визначення загального рівня білка і білкових фракцій в сироватці крові
 • осадові проби
 • бромсульфалеїнова проба
 • визначення амінокислотного спектру сироватки крові
 • визначення вмісту сечовини в крові
 • вимір сили постійного струму, що проходить крізь тканини, які знаходяться між електродами
 • вимір сили перемінного струму, що проходить крізь тканини, які знаходяться між електродами
 • вимір опору тканин, що знаходяться між електродами
 • вимір напруги між електродами
 • вимір індукції
 • вірусні
 • бактеріальні
 • побутовотоксичні
 • медикаментозні
 • грибкові
 • амінотрансфераза
 • лактатдегідрогеназа та її фракції
 • глютатіонредуктаза
 • глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа
 • лужна фосфатаза
 • амілаза
 • ліпаза
 • протеаза
 • амінотрансфераза
 • рівень лужної фосфатази
 • концентрація холестерину
 • гіпербілірубінемія за рахунок прямої фракції
 • підвищення рівню АЛТ
 • сумарні коливання кровотоку в печінці
 • пульсаторні зміни кровотоку в печінковій артерії
 • пульсаторні зміни кровотоку в портальній системі
 • зміни відтоку крові по печінкових венах
 • кровообіг у внутрішніх органах
 • систолічна і діастолічна хвилі
 • предіастолічна хвиля
 • постсистолічна і постдіастолічна хвилі
 • імуностимулятори
 • препарати інтерферону
 • імуносупресори
 • гормони
 • вітамінні засоби
 • НВs Аg-позитивні хворі
 • високий рівень амінотрансфераз
 • високий рівень сироваткової ДНК
 • низький рівень сироваткової ДНК
 • наявність HВе-Аg у сироватці крові
 • високий рівень амінотрансфераз
 • наявність морфо–гістологічних лобулярних та перипортальних некрозів
 • нормальний рівень лужної фосфатази
 • відмова від фізичного перевантаження
 • гепатопротектори
 • інтерферонотерапія
 • психоемоційний спокій
 • інтерферонотерапія
 • гепатопротектори
 • дієтотерапія
 • антибіотики
 • диспротеїнемія
 • виразна гіпергамаглобулінемія
 • антинуклеарні антитіла до різноманітних клітин організму
 • позитивність LE–фактору
 • гіперамонієемія
 • інтерферонотерапія
 • імуностимулятори
 • кортикостероїди
 • цитостатики
 • хвороб цивілізації
 • запальних уражень
 • дифузних хвороб сполучної тканини
 • захворювань мітохондріальних мембран
 • основні клінічні ознаки
 • етіологія
 • особливості патогенезу
 • ступень важкості
 • стадії хронізації
 • захопленя білірубіну, який знаходиться у крові
 • транспорт білірубіну у гепатоцит
 • кон’югація білірубіну у гепатоциті
 • синтез холестерину
 • портальний цироз
 • жирова дистрофія
 • наявність грубозернистого пігменту у гепатоцитах
 • відсутність патологічних змін
 • підвищення гемолізу еритроцитів
 • порушення кон’югації білірубіну гепатоцитом
 • дефект захоплення білірубіну гепатоцитом
 • порушення екскреції білірубіну гепатоцитом
 • клітинна інфільтрація портального тракту
 • формування мостовидних некрозів
 • вузлова регенерація тканин печінки
 • виявлення обтяженого сімейного анамнезу
 • виявлення гіпербілірубінемії
 • даних ультразвукового дослідження печінки
 • даних біопсії печінки
 • даних радіоізотопного дослідження печінки
 • альбумінів
 • альфа-глобулінів
 • бета-глобулінів
 • гама-глобулінів
 • білірубіну
 • фосфоліпдів
 • білірубіну
 • холестерину
 • ліпопротеїдів
 • вуглеводів
 • гемоглобін
 • міоглобін
 • еритробласти
 • ретикулоцити