• Сприятливий
 • Несприятливий
 • Антитiла, що утворюють преципiтини з розчинними антигенами
 • Антитiла, що утворюють агрегати з нерозчинними антигенами
 • Небiлковi фактори, якi агрегують антиген
 • Регенераторного стану кiсткового мозку
 • Арегенераторного стану кiсткового мозку
 • Iнтоксикацiї
 • Анемiї тяжкого ступеню
 • Нормохромною
 • Гiпохромною
 • Гiперхромною
 • Практично не впливає
 • Сприяє всмоктуванню залiза
 • Надає гальмуючої дiї на всмоктування 2-х валентного залiза
 • Знижує помiрно
 • Залiзодефiцитної анемiї
 • В12-дефiцитної анемiї
 • Анемiї внаслiдок пухлинних захворювань
 • Гемолiтичної анемiї
 • Порушенням утворення тимiдину
 • Змiною в мембранi еритроцитiв
 • Порушенням обмiну жирних кислот
 • Супресивним впливом збiльшеної селезiнки на клiтини-попередники еритропоезу
 • Гiперхромiя i пойкiлоцитоз еритроцитiв, мегалоцитоз, панцитопенiя, гiперсегментацiя нейтрофiльних гранулоцитiв
 • Нормохромiя еритроцитiв, еритробластоз, лейкоцитоз
 • Гiперхромiя еритроцитiв, нейтрофiльоз, моноцитоз, бластемiя
 • Мiкросфероцитоз
 • Лейкопенiя, гiгантськi, полiсегментованi нейтрофiли, мегалобластоїднiсть ядер лейкоцитiв, нейтрофiльоз
 • Лiмфоцитоз, моноцитоз
 • Еозiнофiлiя
 • Лейкоцитоз, базофiлiя
 • Ахiлiю i пiдвищений вмiст слизу
 • Пiдвищений вмiст соляної кислоти
 • Нормальний вмiст соляної кислоти
 • Пiдвищений вмiст соляної кислоти i слизу
 • Парестезiї, порушення чутливостi нижнiх кiнцiвок
 • Ураження черепно-мозкових нервiв
 • Оперiзувальний бiль
 • Психiчнi порушення
 • 1000 гамм щодня
 • По 100 гамм х 3 рази в день внутрiшньом'язово
 • 400 гамм щодня
 • 200 гамма через день
 • Дiтей 1 - 2 року життя
 • Новонароджених
 • Пiдлiткiв
 • Дорослих осiб
 • Метотрексат
 • Цитозар
 • Зiдовудiн
 • Сульфанiламiднi препарати
 • Наявнiстю мегалобластiв
 • Звуженням червоного паростка кровотворення
 • Великою кiлькiстю промiєлоцитiв
 • Збiльшенням вмiсту плазматичних клiтин
 • Нi
 • Показана при наявностi неврологiчної симптоматики
 • Показана при вмiстi гемоглобiну нижче за 70 г/л
 • При захворюваннях органiв шлунково-кишкового тракту
 • Гiпокалiємiя
 • Гiперкалiємiя
 • Гiпокальцiємiя
 • Гiперкальцiємiя
 • Тонкий кишковик
 • Шлунок
 • 12-пала кишка
 • Дiстальнi вiддiли товстого кишковика
 • Нi
 • Спостерiгається
 • Спостерiгається у тих, що тривало болiють
 • Спостерiгається у разi зловживання алкоголю
 • Гiпофункцiї адреналової системи, зниженнi функцiї статевих залоз
 • Гiперфункцiї надниркових залоз, зниженнi функцiї статевих залоз
 • Гiпофункцiї надниркових залоз, підвищ енні функцiї статевих залоз
 • Гiперфункцiї щитовидної залози
 • Понад 1,1
 • 0.82 - 1,05
 • 0,9 - 1,0
 • 0,75 - 0,8
 • Нормальна
 • Знижена
 • Пiдвищена
 • Знижується при пiдвищеннi температури тiла
 • Гiпохромiя еритроцитiв, високий вмiст залiза сироватки
 • Гiперхромiя еритроцитiв, високий вмiст залiза сироватки
 • Гiперхромiя еритроцитiв, низький рiвень сироваткового залiза
 • Гiпохромiя еритроцитiв, нормальний вмiст сироваткого залiза
 • Не спостерiгається
 • Які тривало хворіють
 • У чоловiкiв
 • Спостерiгається при поєднаннi з дефiцитом вiтамiну В12
 • Свинцевого отруєння
 • Передозування антикоагулянтiв
 • Отруєння транквiлiзаторами
 • Алкогольної iнтоксикацiї
 • Анемiя, лейкопенiя, нейтропенiя, лiмфоцитоз
 • Анемiя, гiпертромбоцитоз, нейтрофiльоз, еозинофiлiя
 • Нормальний вмiст лейкоцитiв i тромбоцитiв
 • Анемiя, ретикулоцитоз, нормальний вмiст лейкоцитiв i тромбоцитiв
 • Анемiя, тромбоцитопенiя, нейтрофiльоз
 • Анемiя, гiпертромбоцитоз, високий лейкоцитоз, прискорена ШОЕ
 • Помiрна анемія, нормальна кiлькiсть тромбоцитiв
 • Помiрна анемія, нормальна кiлькiсть лейкоцитiв
 • Порушення структури мембранного бiлка еритроцитiв спектрина
 • Пiдвищення секвестрацiйної здатностi селезiнки
 • Наявнiсть циркуляцiї антиеритроцитних антитiл
 • Токсичний вплив на еритроцити
 • Мiкросфероцитоз, анемiя, ретикулоцитоз
 • Анiзоцитоз, зниження вмiсту еритроцитiв, тромбоцитопенiя
 • Макроанiзоцитоз, пойкiлоцитоз еритроцитiв, зниження вмiсту гемоглобiну
 • Нормоцитоз, зниження вмiсту еритроцитiв
 • Мiкросфероцитоз
 • Овалоцитоз
 • Акантоцитоз
 • Анiзо-пойкiлоцитоз
 • 5 - 7 мiкрон
 • 2 - 3 мiкрона
 • Понад 50 мiкрон
 • Понад 12 мiкрон
 • 2,5 - 3 мiкрона
 • 1,9 - 2,1 мiкрона
 • 1,5 - 1,9 мiкрона
 • 0,7 - 1,5 мiкрона
 • Знижена
 • Нормальна
 • Пiдвищена
 • Змiнюється циклiчно
 • Рiзко скорочений
 • Скорочений
 • Нормальний
 • Скорочений в перiод гемолiтичного кризу
 • Спленектомiя
 • Глюкокортикоїднi гормони
 • Трансфузiї еритроцитної маси
 • Вiтамiнотерапiя
 • В бiльшостi випадкiв вiдсутнi
 • Транзiторний гемолiз пiсля вiрусної та бактерiальної iнфекцiї
 • Гемолiз еритроцитiв при вагiтностi
 • Енцефалопатiя
 • При В12 - дефiцитнiй анемiї
 • При алкогольнiй iнтоксикацiї
 • При нирковiй недостатностi
 • При сублейкемiчному мiєлозi
 • Знижена
 • Пiдвищена
 • Нормальна
 • Пiдвищується при застосуваннi глюкокортикоїдних гормонiв
 • Морфологiчному дослiдженнi еритроцитiв
 • Виявленнi неповних блокуючих антитiл
 • Виявленнi ознак жовчно-кам'яної хвороби
 • Виявленнi зменшеної осмотичної резистентностi еритроцитiв
 • Рiзке зниження калiю i пiдвищення натрiю
 • Рiзке пiдвищення калiю i зниження натрiю
 • Рiзке пiдвищення калiю i натрiю
 • Рiзке зниження калiю i натрiю
 • Звичайно не проводиться
 • При важких кризах
 • Схильностi до утворення каменiв в жовчному мiхурi
 • При наявностi симптомів iнтоксикацiї
 • З порушенням структури бiлкiв мембрани еритроцитiв, внутрiшньоклiтинним гемолiзом i зменшеною резистентнiстю еритроцитiв до змiн температури
 • Зi зниженням резистентностi еритроцитiв пiсля фiзичного навантаження
 • Зi зниженням резистентностi еритроцитiв внаслiдок iнтоксикацiї
 • Зi зниженням осмотичної резистентностi еритроцитiв пiсля прийому великих доз алкоголю