• ентеробіоз
 • аскаридоз
 • стронгілоїдоз
 • амебiаз
 • гризуни
 • людина
 • птахи
 • свiйськi тварини
 • Т-лiмфоцитами
 • В-лiмфоцитами
 • Нi-Т-, нi-В-лiмфоцитами
 • К-лiмфоцитами
 • Еритроцити
 • Лiмфоцити
 • Тромбоцити
 • Моноцити
 • Взаємодiя циркулюючих iмунних комплексiв на поверхнi нейтрофiлiв
 • Взаємодiя алергену з IgE та IgM на поверхнi тучних клiтин
 • Взаємодiя алергену з сенсибiлiзованими Т-лiмфоцитами на поверхнi клiтин рiзних органiв
 • Взаємодiя алергену з IgE та IgM на поверхнi гiстiоцитiв та базофiлiв
 • Пiдрахунок загальної кiлькостi лейкоцитiв, абсолютної та вiдносної кiлькостi нейтрофiлiв та лiмфоцитiв
 • Пiдрахунок загальної кiлькостi лейкоцитiв, абсолютної та вiдносної кiлькостi нейтрофiлiв
 • Пiдрахунок загальної кiлькостi лейкоцитiв, абсолютної та вiдносної кiлькостi лiмфоцитiв
 • Пiдрахунок загальної кiлькостi лейкоцитiв, вiдносної кiлькостi нейтрофiлiв та лiмфоцитiв
 • Лiмфоцит
 • Лiзоцим
 • Комплемент
 • Пропердiн
 • Еритроцит
 • Зниження активностi Т-лiмфопоезу
 • Пiдвищення активностi Т-лiмфопоезу
 • Зниження активностi В-лiмфопоезу
 • Пiдвищення активностi В-лiмфопоезу
 • Аутоiмуннi захворювання
 • Грибковi iнфекцiї
 • Частi вiруснi iнфекцiї
 • Бактерiальна iнфекцiя
 • Пiдвищений ризик виникнення пухлин
 • Пiдвищений ризик виникнення аутоiмунних захворювань
 • Пiдвищення сприятливостi до вiрусних, протозойних та грибкових iнфекцiй
 • Пiдвищення сприятливостi до бактерiальних iнфекцiй
 • Бактерiальнi iнфекцiї шкiри, носоглотки
 • Аутоiмуннi захворювання
 • Частi грибковi iнфекцiї
 • Частi вiруснi iнфекцiї
 • Т-лiмфопоезу
 • Мiєлопоезу
 • В-лiмфопоезу
 • Еритрокарiоцитопоезу
 • Електрофорез на паперi
 • Електрофорез в полiакриламiдному гелi
 • Iмуноелектрофорез
 • Радiальна iмунодифузiя
 • Розеткоутворення
 • Fав-фрагменти
 • Важкi ланцюги
 • Fс-фрагменти
 • Легкi ланцюги
 • Пiдвищення активностi Т-хелперiв та В-лiмфоцитiв
 • Зниження кiлькостi В-лiмфоцитiв
 • Зниження кiлькостi нi-Т, нi-В-лимфоцитiв
 • Порушення функцiй Т-клiтин
 • Пiдвищення активностi системи комплементу
 • Фiксацiєю аутоантитiл на поверхнi мембрани клiтин
 • Т-клiтинним iмунодефiцитом
 • З дiєю циркулюючих iмунних комплексiв
 • Зниження кiлькостi Т-клiтин
 • Пiдвищення кiлькостi Т-клiтин
 • Порушення функцiї Т-лiмфоцитiв
 • Пiдвищення кiлькостi В-клiтин
 • Фагоцитоз
 • Деструкцiя
 • Дезiнтеграцiя
 • Лiзiс
 • Дезактивацiя
 • Анемiя
 • Тiреоiдiт
 • Гепатит
 • Тромбоцитопенiя
 • Агранулоцитоз
 • Реакцiї сольової аглютинацiї
 • Секвестрацiї та позасудинною деструкцiєю сенсибiлiзованих еритроцитiв в селезiнцi
 • Антитiло-залежної адгезiї та фагоцитозу сенсибiлiзованих еритроцитiв мононуклеарними клiтинами
 • Антитiло-залежної адгезiї та фагоцитозу сенсибiлiзованих еритроцитiв i посилення цих процесiв комплементом
 • Реакцiя сольової аглютинацiї
 • Пряма реакцiя Кумбса
 • Прямий iмунофлуоресцентний метод
 • Реакцiя конагглютинацiї
 • Реакцiя сольової аглютинацiї
 • Пряма проба Кумбса
 • Непряма реакцiя Штеффена
 • Пряма реакцiя Штеффена
 • Непряма проба Кумбса
 • Тимус
 • Кiстковий мозок
 • Селезiнка
 • Периферична кров
 • Лiмфатичний вузол
 • Селезiнцi
 • Тимусi
 • Кiстковому мозку
 • Глоткових мигдаликах
 • Лiмфатичних вузлах
 • В-лiмфоцити
 • Макрофаги
 • нейтрофiли
 • Т-лiмфоцити
 • Ознак аутоiмунного процесу
 • Iмунодефiциту
 • Алергiчного стану