• Несумiснiсть за системою резус
 • Несумiснiсть за системами, Келл, Даффi, Кидд i iнш
 • Несумiснiсть за системою АВО
 • Несумiснiсть за системою резус та iншими "слабкими" антигенними системами
 • Одна i та ж людина може бути i резус негативною i резус-позитивною
 • Реципiєнт є резус негативним, якщо у нього вiдсутнiй антиген Д, але є - З, Е i iнш
 • Антиген Д найбiльш активний i часто зустрiчається
 • Переливати резус негативному хворому тiльки резус негативну кров донора
 • Цi групи рiдко зустрiчаються
 • Антигени цих груп слабi, малоактивнi для вироблення антитiл
 • Є труднощi в отриманнi активних специфiчних сироваток
 • Можливi ускладнення попереджаються при проведеннi iндивiдуальних проб на сумiснiсть
 • Про антигенну несумiснiсть плазми
 • Про сенсибiлiзацiю
 • Несумiснiсть за антигенами еритроцитiв
 • Про несумiснiсть за лейкоцитарними антигенами
 • Вони є ареактогенним трансфузiйним середовищем
 • Не надають токсичної дiї цитрата i продуктiв метаболiзму клiтинних компонентiв
 • Є трансфузiйним середовищем реологiчної дiї
 • Не викликають реакцiй у хворих сенсибiлiзованих до антигенiв системи HLA
 • Дезiнтоксикацiйний
 • Регулятор водносольової рiвноваги
 • Розчин амiнокислот
 • Гемодинамiчної дiї
 • 10 крапель, через 3 хвилини - 30 крапель
 • 5 крапель, через 3 хвилини - 5 крапель
 • 5 крапель, через 3 хвилини - 15 мл
 • 15-20 крапель, через 3 хвилини - 15 мл
 • 16 - 36 годин
 • 4 - 12 годин
 • 2 - 4 дiб
 • 5 i бiльше доби
 • До 3 дiб
 • 12 - 36 годин
 • 2 - 3 дня
 • До 5 дiб
 • Не бiльше 10 - 15 л на рiк
 • 20 - 30 л на рiк
 • 1,5 - 2 л на рiк
 • 50 - 60 л на рiк
 • Еритроцитна маса
 • Еритроцитна завись
 • Еритроцити вiдмитi вiд лейкоцитiв, тромбоцитiв
 • Еритроцити, вiдмитi вiд консерванту
 • На припинення реакцiї антиген-антитiло, корекцiю гемодинамiки, дихання, ацидозу
 • На припинення гемолiзу
 • На корекцiю гемостазу
 • На корекцiю гострої ниркової недостатностi
 • Дистильованою водою
 • Фiзiологiчним розчином
 • Стерильною бiдистильованою водою
 • 5% розчином глюкози
 • Можлива реакцiя пiсля повторних одногрупних трансфузiй
 • Не має нiякого значення. Антиген А2-слабкий
 • Помилки при визначеннi групи кровi
 • Необхiднiсть витримувати iнтервал в 5 хв. при визначеннi групової приналежностi кровi
 • Антигенна несумiснiсть
 • Несумiснiсть за системою АВО
 • Антигенна несумiснiсть за системою резус
 • Порушення кровообiгу
 • Антигенна несумiснiсть за системою HLA
 • 24 години
 • 72 години
 • 2 дiб
 • 6 годин
 • 12 годин
 • Обов'язково
 • Проводиться в рiдких випадках
 • Якщо хворий був сенсибiлiзований ранiше
 • Не проводиться
 • Продовжити трансфузiю кровi або плазми
 • Вводити кров або плазму повiльнiше
 • Ввести наркотичнi препарати i продовжувати введення
 • Припинити негайно трансфузiю
 • Придатність кровi до переливання
 • Бактерiальне забруднення, наявнiсть згусткiв, гемолiз
 • Герметичнiсть упаковки
 • Правильнiсть паспортизацiї
 • Правильнiсть зберiгання
 • Розмороженi еритроцити
 • Вiдмитi еритроцити
 • Реiнфузiя кровi
 • Та, яка не зроблена
 • Трансфузiя аутокровi
 • Суцiльна кров
 • Болi в животi, м'язах, попереку, головний бiль
 • Поява ознобу або почуття жару
 • Тахiкардiя
 • Падiння артерiального тиску, поява червоного забарвлення сечi
 • Геморагiчний синдром
 • Краща функцiональна активнiсть еритроцитiв
 • Виключається розвиток анафiлактичних реакцiй
 • При неможливостi пiдбору донора у хворих з рiдкою групою кровi
 • Вiдсутнiсть необхiдностi визначення проби на сумiснiсть
 • Виключається небезпека ускладнень пов'язаних з несумiснiстю, сенсибiлiзацiєю органiзму
 • Полiпшення мiкроциркуляцiї i вiдновленнi функцiї печiнки, нирок
 • Активацiя макрофагальної системи
 • Видаленнi гемолiзованих еритроцитiв i бiлiрубiна
 • Механiчне видалення з плазмою токсичних речовин, антитiл, iмунних комплексiв
 • Корекцiя гiпокоагуляцiї
 • Дезiнтоксикацiйна
 • Гемодинамiчна
 • Для парентерального живлення
 • Гемодез
 • Реополiглюкин
 • Маннiтол
 • Желатiноль
 • Введення альбумiну, плазми
 • Iнфузiї лактосолу, соди, трiсомiну
 • Введення сольових i колоїдних розчинiв i препаратiв реологiчної дiї
 • Iнфузiї манiтолу, розчинiв глюкози
 • Трансфузiї еритроцитної маси
 • Внутрiшньоартерiальний
 • У губчасту кiстку
 • Внутрiшньовенний
 • Внутрiшньоаортальний
 • Алергiчною реакцiєю
 • Анафiлактичним шоком
 • Гострим гемолiзом
 • Гострою нирковою недостатнiстю
 • Пiдвищенням температури, тахiкардiєю, шкiряною сверблячкою
 • Задишкою, нудотою, блюванням, висипанням на шкiрi
 • Гемолiзом
 • Жовтяницею
 • Оцiнка трансфузiйного та акушерського анамнезу
 • Трансфузiї консервованої кровi малих термiнiв зберiгання
 • Трансфузiї вiдмитих еритроцитiв, еритроцитної маси, збiдненої лейкоцитами та тромбоцитами
 • Трансфузiї концентрату тромбоцитiв, пiдiбраного за системою HLA
 • Негемолiтичнi, що обумовленi несумiснiстю за системами тромбоцитiв
 • Гемолiтичнi, що обумовленi несумiснiстю за системами плазмових бiлкiв
 • Гемолiтичнi, що обумовленi несумiснiстю за системами тромбоцитiв
 • Антиеритроцитарних антитiл
 • Антиеритроцитарних та антитромбоцитарних антитiл
 • Антилейкоцитарних, антитромбоцитарних антитiл
 • Показання для терапії такі, як у дорослих
 • Різні вікові фізіологічні та патологічні норми, які потребують розрахунку дози та темпу трансфузії
 • Підвищена потреба в рідині та енергетичних ресурсах
 • Знижена здатність компенсації гіповолемії
 • Лікування анемії при онкогематологічній патології
 • Замінні переливання крові
 • Гостра крововтрата (15-20% загального об'єму циркулюючої крові)
 • Масивна гостра крововтрата (більше 25-30% загального об'єму циркулюючої крові)
 • Сердечно-судинні операції з ектракорпоральним кровообігом