• Пухлинах
 • Блювотi, поносi, лихоманцi
 • Порушеннi мiкроциркуляцiї
 • Болях в черевнiй порожнинi
 • Збiльшеннi кисневої мiсткостi кровi
 • Збiльшеннi периферичного судинного опору
 • Активiзацiї еритропоеза
 • Збiльшеннi маси циркулюючих еритроцитiв
 • Застосування кровопускань
 • Призначення цитостатикiв
 • Лiкування основного захворювання
 • Призначення оксигенотерапiї
 • Впливу промислових отрут
 • Посиленого гемопоезу
 • Викиду еритроцитiв з депо
 • Значних втрат рiдини органiзмом
 • Згущення кровi
 • Збiльшення маси циркулюючих еритроцитiв
 • Еритропоетин-залежного посилення еритропоезу
 • Порушення процесiв мiєлопролiферацiї
 • Визначити бiохiмiчнi показники
 • Визначити вмiст сироваткового залiза
 • Визначити масу циркулюючих еритроцитiв по Cr^51
 • Пересвiдчитися в постiйному характерi еритроцитозу i потiм провести додатковi дослiдження
 • Визначити гематокрит
 • Збiльшенням вмiсту холестерину i бета-лiпопротеїдiв
 • Зменшенням насичення кровi киснем
 • Надмiрною продукцiєю гормонiв кори наднирникiв
 • Пiдвищеною асимiляцiєю залiза сидеробластами кiсткового мозку
 • Генералiзованою гiпоксiєю кiсткового мозку
 • Призначеннi гепарину
 • Призначеннi метионiну, метилурацилу
 • Призначеннi гормональних препаратiв
 • Призначеннi сульфанiламiдних препаратiв, нестероїдних протизапальних засобiв
 • Призначеннi тренталу, солкосерилу, актавегину
 • Компенсаторний еритроцитоз
 • Симптоматичний еритроцитоз
 • Гемоконцентрацiйний еритроцитоз
 • Еритремiю
 • Первинний еритроцитоз
 • Висотнiй хворобi
 • Вродженому дефiцитi 2,3-дифосфоглiцерата в еритроцитах
 • Синдромi Пiквiка
 • Пухлинi нирок
 • Плямиста лихоманка скелястих гiр
 • Спру
 • Хронiчнi обструктивнi захворювання легень
 • Вiрусний гепатит
 • Пухлини нирок
 • Ранній вік
 • Головні болі на фоні терапії (при виключенні інших можливих причин)
 • Гематокрит вище 65%
 • Дітям з неблагополучних сімей
 • Ізольоване підвищення кількості тромбоцитів вище 500х109/л
 • Ізольоване підвищення кількості тромбоцитів вище 800х109/л
 • Ізольоване підвищення кількості тромбоцитів вище 450х109/л
 • Гострими інфекціями в стадії реконвалесценції, хронічними - туберкульоз, поліомієліт та інш
 • Це мієлопроліферативне захворювання
 • Хворобами сполучної тканини
 • Анеміями (ЗДА,вітамін-Е-дефіцтна,В12-дефіцитна)
 • Індукований ліками (норадреналін,глюкокортикоїди,лейковорин)
 • Лейкемоїдна реакція
 • Мієлопроліферативне захворювання з доказаною клональністю
 • Еритроцитоз
 • Підвищення загального об'єму циркулюючих еритроцитів більше 36 мл/кг у чоловіків (32 мл/кг у жінок), Hb більше 175 г/л у чоловіків (більше 155 г/л у жінок), еритроцитів більше 6,0х10^12/л у чоловіків (більше 5,5 г/л -у жінок), гематокриту - більше 55%
 • Підвищення Hb більше 155 г/л у чоловіків (більше 135 г/л у жінок)
 • Підвищення еритроцитів більше 6,0х10^12/л у чоловіків (більше 5,5 г/л -у жінок)
 • >60 років
 • Серед дітей та підлітків
 • Біля 60 років
 • Малиновий цианоз (плетора),ін'єкції судин кон'юнктиви, повнокровність судин на очному дні
 • Кровотечі та тромбози артерій та вен
 • Збільшення периферичних лімфатичних вузлів
 • Гепато- та спленомегалія
 • Гематокрит більше 60% чи збільшення ОЦЕ на 125% від норми + відсутність причин, які викликають вторинну поліцитемію + спленомегалія (пальпаторно)
 • Підвищення рівня сечової кислоти в сироватці крові
 • Підвищення активності лужної фосфатази в нейтрофілах
 • Гематокрит більше 60% чи збільшення ОЦЕ на 125% від норми + любі два В-критерії (тромбоцитоз >400х10^9/л, нейтрофільоз >10х10^9/л, спленомегалія (за даними УЗД/ізотопного сканування), зниження рівня еритропоетину сироватки, типова гістологічна картина кіс
 • Підвищена в'язкість крові
 • Анагрелід
 • Метотрексат
 • Гідроксисечовина
 • Інтерферон-альфа
 • Етопозид
 • Анагрелід
 • Ацетилсаліцилова кислота
 • Гідроксисечовина
 • Діпірідамол
 • Хворобi Гiппель-Лiндау
 • Гепатокарциномi
 • Пухлинах яєчникiв
 • Пухлинах селезiнки
 • Синдромi Пiквiка
 • Гiпотiреозом
 • Тiреотоксикозом
 • Хворобою Шихана
 • Склерокистозом яєчникiв
 • Хворобою Аддiсона
 • Нейроциркуляторнiй дистонiї
 • Пiдйомi на велику висоту
 • Зниженнi секвестрацiйної функцiї селезiнки
 • Надмiрнiй продукцiї еритроетинiв
 • Психо-емоцiйному перенапруженнi