• Дiакарб
 • Цiльна консервована кров
 • Лактулоза
 • Пiдвищення квоти бiлка в рацiонi
 • Шлунково-кишкова кровотеча
 • Мiєлобластна
 • Лiмфобластна з переважанням малих клiтин
 • Плазмобластна
 • Монобластна
 • Лiмфобластна з переважанням великих лiмфоїдних бластiв
 • Позитивна реакцiя на мiєлопероксидазу
 • Позитивна реакцiя на глiкоген
 • Позитивна реакцiя на кислу фосфатазу
 • Позитивна реакцiя на неспецифiчну естеразу
 • Промiєлоцитарнiй
 • Монобластнiй
 • Лiмфобластнiй
 • Еритромiєлозi
 • Мiєлобластного
 • Монобластного
 • Лiмфобластного
 • Еритромiєлозу
 • Мегакарiобластного
 • Мiєлобластному лейкозi
 • Промiєлоцитарному лейкозi
 • Монобластному лейкозi
 • Лiмфобластному лейкозi
 • Еритромiєлозi
 • Циклофосфан
 • Цитарабiн
 • Метотрексат
 • Асамен
 • Антибiотики
 • Антиметаболiти
 • Антагонiсти пiрамiдину
 • Ферменти
 • Спiробромiн
 • L-аспарагiназа
 • Гiдреа
 • Панзiнорм
 • Розевiн
 • Метотрексат
 • 6-Меркаптопурiн
 • Блеомiцин
 • Дактиномiцин
 • Мiєлобластного
 • Еритромiєлозу
 • В-клiтинного лiмфобластного
 • Т-клiтинного лiмфобластного
 • Промiєлоцитарного
 • В-зрiлоклiтинний ГЛЛ
 • "Нульовий" варiант ГЛЛ
 • Т-клiтинний варiант ГЛЛ
 • "Common" або "загальний" варiант ГЛЛ
 • Крововилив в мозок
 • Синдром гострого клiтинного лiзису
 • Синдром здавлення верхньої порожнистої вени
 • ДВЗ-синдром
 • ДВЗ-синдром
 • Гостра ниркова недостатнiсть
 • Асфiксiя
 • Синдром здавлення верхньої порожнистої вени
 • Синдром гострого клiтинного лiзису
 • Два клони лiмфоїдних або мiєлоїдних бластiв на рiзних стадiях диференцiювання, що належать до однiєї клiтинної лiнiї
 • Два клони бластних клiтин, що належать тiльки до мiєлоїдного ряду (мiєлобласти i монобласти)
 • Два клони бластних клiтин, що належать тiльки до лiмфоїдного ряду, але до рiзних клiтинних лiнiй (Т- i В-лiмфоцити)
 • Наявнiсть одномоментно клiтин, що є субстратом пухлини для хронiчного i гострого типiв лейкозу
 • Наявнiсть на бластних клiтинах одночасно маркерiв як лiмфоїдного, так i мiєлоїдного рядiв
 • Наявнiсть двох клонiв бластних клiтин, що вiдносяться до рiзних пiдтипiв лiмфоїдних клiтин (Т- i В-лiнiя)
 • Наявнiсть великої кiлькостi бластних клонiв, що знаходяться на рiзних стадiях диференцiювання однiєї клiтинної лiнiї (напр: пре - В-, В- i т.д.)
 • Наявнiсть клонiв бластних клiтин з рiзним ступенем експресiї маркерiв лiмфоїдного ряду
 • Наявнiсть двох клонiв бластних клiтин, один з яких має маркери лiмфоїдного ряду, а iнший - мiєлоїдного
 • В-лінійні ГЛЛ
 • Т-лінійні ГЛЛ
 • ГЛЛ з експресією мієлоїдних антигенів
 • Гострі нелімфобластні лейкози
 • Про-В варіант ГЛЛ, гострий монобластний лейкоз (М5а) чи біфенотиповий гострий лейкоз
 • В-ІІІ чи В-ІV варіант ГЛЛ
 • ГЛЛ з експресією мієлоїдних антигенів
 • Т-лінійний ГЛЛ
 • В-ІІ варіант ГЛЛ
 • Наявність СD10 антигену
 • Наявність СD19 антигену
 • Наявність СD79а антигену
 • Наявність HLA-DR
 • Наявність у цитоплазмі бластних клітин µ-важких ланцюгів імуноглобулінів
 • Наявність СD10 антигену
 • Експресія TdT
 • Експресія CD34
 • Наявність на поверхні чи в цитоплазмі бластних клітин легких чи важких ланцюгів імуноглобулінів
 • Наявність у цитоплазмі бластних клітин µ-важких ланцюгів імуноглобулінів
 • Гіпердиплоїдія (>50 хромосом)
 • Гіпердиплоїдія (47-50 хромосом)
 • t(
 • t(1
 • t(
 • >5% бластів в кістковому мозку
 • >30% бластів в кістковому мозку
 • 5 - 25% бластів в кістковому мозку
 • більше 25% бластів в кістковому мозку
 • >5% бластів в кістковому мозку
 • >30% бластів в кістковому мозку
 • більше 5 -
 • понад 25% бластів в кістковому мозку
 • >5% бластів в кістковому мозку
 • >30% бластів в кістковому мозку
 • більше 5 -
 • понад 25% бластів в кістковому мозку
 • Кількість бластів в периферичній крові на 8-й день гормональної терапії 6 років, чи ініціальна кількість лейкоцитів >20000/мкл + М1 чи М2 статус кісткового мозку на 15-й день терапії + М1 статус кісткового мозку на 33-й день терапії
 • Наявність транслокації t(
 • Два критерія стандартної групи ризику + М3 статус кісткового мозку на 15-й день протокольної терапії + М1 статус кісткового мозку на 33-й день терапії
 • Вік дитини 1 - 6 років
 • Вік дитини 1 - 6 років
 • Середня група ризику та М3 статус кісткового мозку на 15-день протокольної терапії
 • Кількість бластів в периферичній крові на 8-й день гормональної терапії >1000/мкл
 • М2 чи М3 статус кісткового мозку на 33-й день терапії
 • Транслокації t(
 • Відсутність клінічних проявів ураження ЦНС
 • Відсутність ураження ЦНС при проведенні комп'ютерної томографії
 • Нормальне очне дно
 • Відсутність бластів в спинно-мозковій рідині при відсутності будь-яких інших доказів ЦНС-лейкозу
 • Бласти в спинно-мозковій рідині більше 5%
 • Цитоз спинно-мозкової рідини більше 5/мкл + бласти в препаратах центрифугату спинно-мозкової рідини
 • Ураження сітківки ока при відсутності бластів в спинно-мозковій рідині та специфічних змін ЦНС при комп'ютерній томографії
 • Травматична люмбальна пункція з ініціальним рівнем лейкоцитів в периферичній крові > 50 000/мкл
 • Ураження тканини мозку та/чи менінгеальних оболонок при КТ чи ЯМРТ
 • Параліч черепно-мозкового нерва навіть при відсутності бластів в спинно-мозковій рідині чи об'ємних процесів при проведенні КТ чи ЯМРТ
 • Ураження сітківки ока при відсутності бластів в спинно-мозковій рідині чи об'ємних процесів при проведенні КТ чи ЯМРТ
 • Не травматична люмбальна пункція з цитозом>5/мкл та більшість бластів в препараті центрифугату спинно-мозкової рідини
 • Бласти в спинно-мозковій рідині менше 5%
 • Ph'(+) - ГЛЛ ( особливо з лейкоцитозом >50 000/мкл, діти старше 10 років та поганою відповіддю на глюкокортикоїди)
 • Рефрактерність під час виконання індукції ремісії 3-4 препаратами протягом 4 тижнів (бласти >5%)
 • ГЛЛ з t(
 • ГЛЛ з рівнем МРХ (мінімальна резидуальна хвороба) понад 10^-4 на момент закінчення індукції ремісії
 • Трансплантація не показана
 • Ранні та надранні рецидиви, незалежно від локалізації
 • Т-клітинні рецидиви, незалежно від локалізації
 • Т-клітинні рецидиви, незалежного від часу виникнення
 • Пізні кістково-мозкові рецидиви
 • Трансплантація не показана
 • Пацієнти з t(
 • Т-клітинні рецидиви
 • Трансплантація не показана
 • Рефрактерність до терапії
 • Всім пацієнтам, у яких досягнута ремісія
 • Відсутність відповіді на 33-й день протокольної терапії
 • Пацієнти з pro-B-ГЛЛ, лейкоцитами >100000/мкл, транслокаціями t(
 • Пацієнти з транслокацією t(
 • Пацієнти високої групи ризику з М3 статусом кісткового мозку на 15-й день протокольної терапії
 • Трансплантація не показана
 • Пацієнтам стандартної групи ризику
 • Пацієнтам середньої групи ризику
 • Пацієнтам високої групи ризику у віці старше 1року
 • Пацієнтам з Т-клітинним лейкозом у віці
 • Пацієнтам з Т-клітинним лейкозом у віці старше 1 року
 • Всім пацієнтам стандартної групи ризику у віці старше 10 років у дозі 18 Гр
 • Пацієнтам до 1 року у дозі 12 Гр
 • Всім пацієнтам у віці старше 1
 • Всім пацієнтам у віці старше 2 років у дозі 18 Гр
 • Пацієнтам стандартної групи ризику
 • Пацієнтам середньої групи ризику
 • Пацієнтам високої групи ризику у віці старше 1року
 • Пацієнтам з Т-клітинним лейкозом у віці
 • Пацієнтам з Т-клітинним лейкозом у віці старше 1 року
 • М1-статус кісткового мозку при нормальній чи помірно зменшеній клітинності
 • М2-статус кісткового мозку при нормальній чи помірно зменшеній клітинності
 • Відсутність доведених залишкових інфільтратів
 • Відсутність бластних клітин у лікворі
 • > 5 % лімфобластів в кістковому мозку
 • > 25 % лімфобластів в кістковому мозку
 • > 5 %
 • > 30 % лімфобластів в кістковому мозку
 • > 10/мкл клітин у лікорі при безсумнівній ідентифікації бластів
 • > 5/мкл клітин у лікорі при безсумнівній ідентифікації бластів
 • > 5
 • > 20/мкл клітин у лікорі при безсумнівній ідентифікації бластів
 • > 25/мкл клітин у лікорі при безсумнівній ідентифікації бластів
 • > 5 % лімфобластів в кістковому мозку
 • > 25 % лімфобластів в кістковому мозку
 • > 5 %
 • > 30 % лімфобластів в кістковому мозку