• природжений сифiлiс
 • iнфекцiя обумовлена переливанням кровi
 • iнфекцiя обумовлена роботою iз зараженим матерiалом
 • зараження вiдбулося при контактi шкiрних покривiв
 • генералiзована шкiрна висипка
 • генералiзована лiмфаденопатiя
 • висипи у порожнинi рота
 • гострокiнцевi кондиломи
 • широкi кондиломи
 • сифiлiс
 • гонорея
 • неспецифiчний уретрит
 • короста
 • м'який шанкр
 • гострокiнцевi кондиломи
 • генiтальний герпес
 • венерична лiмфогранульома
 • короста
 • сифiлiс
 • гонорея
 • венерична лiмфогранульома
 • трихомонiаз
 • статеве злягання
 • поцiлунок
 • обстеження iнфекцiйних висипiв без рукавичок
 • манiпуляцiї iз зараженими тканинами (мазками)
 • контакт мiж шкiрними покривами
 • старанно вимити руки проточною водою
 • вимити руки з милом
 • обробити руки настойкою йоду
 • вжити антибiотики з профiлактичною метою
 • сироватки хворих на сифiлiс
 • антибiотикiв
 • препаратiв вiсмуту
 • вiтамiнiв
 • нагрiвання
 • охолодження
 • нестерильний
 • стерильний
 • стабiльний
 • лябiльний
 • первинного перiоду
 • при вторинному рецидивному сифiлiсi
 • при пiзньому третинному сифiлiсi
 • при недостатньому лiкуваннi у первинному перiодi
 • нове зараження за умови доведення вилiкування першого захворювання
 • нове зараження пiд час первинного перiоду
 • 2-6 днiв
 • 8 днiв - 3 мiсяцi
 • слина
 • молоко
 • сльози
 • вiдходи шанкра
 • лусочки
 • по лiмфатичним вузлам
 • у венознiй мережi
 • головний бiль
 • кiстковi, суглобнi болi
 • м(язовi болi
 • дратiвливiсть
 • часте сечовипускання
 • слабкiсть
 • температура
 • вузликове
 • пластичне
 • дерев'янисте
 • листоподiбне
 • iндуративний набряк
 • шанкр-панарицiй
 • шанкр-заїда
 • шанкр-амигдалiт
 • рухливiсть
 • щiльно-еластичної консистенцiї
 • болючiсть
 • фiмоз
 • парафiмоз
 • екзематизацiя
 • гангренiзацiя
 • фагеденiзацiя
 • повсюднiсть висипiв
 • доброякiснiсть сифiлiдiв
 • безлихоманковiсть
 • гостре запалення
 • вiдсутнiсть суб'єктивних вiдчуттiв
 • спонтанне розв'язання
 • заразливiсть висипiв
 • плямистi
 • папульознi
 • ерозивнi
 • пустульознi
 • елевуюча
 • зливна
 • зерниста
 • анулярна
 • свербляча
 • з лущенням
 • 1-2 лусочки
 • рясне лущення
 • вiдсутнiсть лущення
 • поштовхоподiбно
 • одночасно
 • кокардний
 • коримбiформний
 • кiльцевидний
 • бляшкоподiбний
 • псорiазиформний
 • монетоподiбний
 • геморагiчний
 • гострокiнцевi кондиломи
 • широкi кондиломи
 • вторинного свiжого сифiлiсу
 • вторинного рецидивного сифiлiсу
 • первинного
 • лентикулярний
 • широкий
 • кiльцевидний
 • роговий
 • псорiазиформний
 • серореакцiях
 • iнших клiнiчних проявах (полiаденiт, розеола, залишки шанкра)
 • наявнiсть псорiатичної трiади
 • характеру лущення