• На iнтактних клапанах серця
 • На дефектних клапанах серця в результатi вроджених чи набутих вад, оперативних втручань
 • Стрептокок , стафiлокок
 • Клебсiєлла , синегнiйна паличка ,
 • Клостридiї , цитробактер
 • Протей, сальмонела
 • Інтоксикація та нейротрофічні ураження
 • Поява інтенсивного шуму та розвиток серцевої недостаності
 • Зміни форми зубця Т, депресія сегменту S-Т, зниження вольтажу зубців на ЕКГ
 • Виявлення ендокардіальних вегетацій на стулках клапанів під час проведення ЕХО-КГ
 • Зменшення серцевих порожнин на ЕХО-КГ
 • Поєднання цефалоспоринiв третього поколiння та амiноглiкозидiв
 • Поєднання напiвсинтетичних антибiотикiв пенiцилiнового ряду з цефалоспоринами
 • Антибiотики тетрациклiнового ряду з аміноглікозидами
 • Поєднання цефалоспоринiв та амiноглiкозидiв
 • Поєднання антибiотикiв пенiцилiнового ряду з амiноглiкозидами
 • Нiзорал, дифлюкан
 • Мукоїдне набухання, фiбриноїдне набухання, гранулематоз , склероз
 • Iнфекцiйно-токсична, iмунно-запальна, дистрофiчна
 • З портальною гiпертензiєю
 • Появою вогнищ мiєлоїдної метаплазiї
 • Порушенням метаболiзму кислих глюкозамiноглiканiв та вiдкладанням патологiчних продуктiв обмiну
 • Реакцiєю мезенхiми на патологiчний процес, загальними змiнами в її судинах та тромбоемболiєю / iнфаркти, вогнища розм’якшення
 • Пiдвищений бiосинтез оксалатiв, уратiв
 • Нестабiльнiсть мембранних структур ниркової тканини
 • Септичний ендоваскулiт iмунопатологiчної природи, судиннi тромбоемболiї, iнфаркти нирок
 • Значне подовження iнтервалу P-Q
 • Депресiя сегмента S-T , зниження вольтажу чи поява вiд’ємного зубця Т
 • Видiлення збудника з кровi / позитивна гемокультура /
 • Збiльшення ШОЕ , лейкоцитоз, анемiя
 • Збiльшення альфа- та гамаглобулiнiв , С-реактивного протеїну
 • Лейкопенія, тромбоцитопенія
 • Призначається антибактерiальна терапiя / препарати пенiцилiнового ряду чи ровамiцин / за два днi екстракцiї зуба та на 3-5 днiв пiсля екстракцiї
 • Антибактерiальна профiлактика не призначається
 • Антибіотик дається одноразово
 • Хiрургiчними втручаннями на серцi
 • Проведенням катетеризації судин
 • Застосуванням антибактерiальних препаратiв
 • Хворобами обмiну речовин , ендокринними захворюваннями, електролiтними порушеннями
 • Хронічними вогнищами інфекції
 • Болi в дiлянцi серця та за грудиною, шум тертя перикарду у другому - четвертому мiжребер’ї злiва
 • Синдром інтоксикації, геморагічні прояви
 • Постiйна iнтермiтуюча чи гектична гарячка , блiдо-сiро-землистi шкiрнi покрови , артралгiї, петехiї, дiастолiчний шум недостатностi аортального клапану або систолiчний шум недостатностi мiтрального клапану, помiрний бiль у дiлянцi серця
 • Лiмфогранулематозом
 • Системним червоним вовчаком,
 • Черевневим тифом та паратифом
 • Туберкульозом
 • Злоякiсними новоутвореннями
 • Ревматизмом
 • Тетрада Фалло
 • Дефект мiжшлуночкової перетинки/ невеликий розмiр дефекту/
 • Всi рiзновидностi стенозу аорти/ клапанний , надклапанний, iдiопатичний, гiпертрофiчний/
 • Двостулковий аортальний клапан
 • На iнтактних клапанах серця
 • На дефектних клапанах серця в результатi вроджених чи набутих вад
 • На дефектних клапанах серця в результатi оперативних втручань