• Синусова брадикардiя
 • Синдром Вольфа-Паркiнсона-Уайта
 • Ревматичний мiокардит
 • Про вертикальне положення електричної вісi серця
 • Про нормальне положення електричної вісi серця
 • Про горизонтальне положення електричної вісi серця
 • Про вiдхилення електричної вісi серця вправо
 • Про вертикальне положення електричної вісi серця
 • Про нормальне положення електричної вісi серця
 • Про вiдхилення електричної вісi серця влiво
 • Про горизонтальне положення електричної вісi серця
 • Про нормальне положення електричної вісi серця
 • Iнверсiя зубцiв у третьому стандартному вiдведеннi
 • Iнверсiя зубцiв у другому стандартному вiдведеннi
 • Iнверсiя зубцiв у першому стандартному вiдведеннi
 • Конфiгурацiя зубцiв ЕКГ у другому та третьому стандартному вiдведеннях обмiнюється мiсцями
 • Конфiгурацiя зубцiв ЕКГ у першому та другому стандартному вiдведеннi обмiнюється мiсцями
 • Конфiгурацiя зубцiв ЕКГ у першому та третьому стандартному вiдведеннях обмiнюється мiсцями
 • Конфiгурацiя зубцiв ЕКГ i вiдведеннях AVL та AVF обмiнюється мiсцями
 • Конфiгурацiя зубцiв ЕКГ у вiдведеннях AVL та AVR обмiнюється мiсцями
 • Конфiгурацiя зубцiв ЕКГ у вiдведеннях AVR та AVF обмiнюється мiсцями
 • Вiдхилення електричної вiсi серця влiво
 • Збiльшення амплiтуди зубця Q у V5 та V6 вiдведеннях
 • Домiнуючий зубець R 5,6 при високих позитивних зубцях Т
 • Високий зубець R у другому стандартному відведенні
 • Вiдхилення електричної вiсi серця вправо
 • Незмiненою формою
 • Негативнiстю у другому стандартному та позитивністю в AVR вiдведеннi
 • Негативнiстю у всiх вiдведеннях
 • Синусової тахiкардiї
 • При надшлуночковiй пароксизмальнiй тахiкардiї
 • При синдромi Вольфа-Паркiнсона-Уайта
 • Повній блокаді правої ніжки пучка Гіса
 • Синусова тахiкардiя
 • Синдром слабкостi синусового вузла
 • Синусова аритмiя
 • Пароксизмальна тахiкардiя
 • Пiдвищення тонусу вагуса
 • Зниження тонусу симпатичної вегетативної нервової системи
 • Пригнiчення функцiї вагуса
 • Пухлина, струс головного мозку
 • Вiрусний гепатит
 • Черевний тиф
 • Менiнгiт
 • Тиреотоксикоз
 • Переважання тонусу симпатичної нервової системи
 • Гiперфункцiя щитовидної залози
 • Побiчна дiя ефедрину
 • Побічна дія серцевих глікозидів
 • Переважання тонусу симпатичної нервової системи
 • Рiзниця мiж iнтервалами R - R бiльша нiж 0,10 сек
 • Електрична альтерацiя зубцiв ЕКГ
 • Рiзниця мiж iнтервалами R - R менша за 0,10 сек
 • Пiсля корекцiї ДМПП
 • Пухлина серця
 • Мiкседема
 • Мiокардити
 • Пролапс мітрального клапану
 • Перiодичне появлення ектопiчних ритмiв
 • Виражена брадикардiя
 • Асистолiя
 • Синоаурикулярна блокада
 • Повна блокада правої ніжки пучка Гіса
 • Перiодичним випаданням серцевих циклiв iз збiльшенням паузи мiж двома сусiднiми R - R майже в 2 рази
 • Збiльшення iнтервалу P - Q бiльш нiж 0,20 сек
 • Рiвномiрне подовження iнтервалу P - Q бiльше нiж 0,20 сек
 • Графiчнi змiни шлуночкового комплексу та його перiодичне випадiння
 • Нерiвномiрне подовження iнтервалу P - Q бiльше нiж 0,20 сек
 • Поступове подовження iнтервалу P - Q
 • Перiодичне випадання шлуночкового комплексу пiсля поступового подовження iнтервалу P - Q
 • Перiоди Самойлова - Венкебаха
 • Стійке подовження інтервалу P-Q, більш ніж 0,20 сек
 • Iнтервал P - Q рiвномiрно подовжений з випадiнням шлуночкового комплексу
 • Деформацiя шлуночкового комплексу
 • Поступове подовження P - Q iнтервалу без випадiння шлуночкового комплексу
 • Ритм передсердь рiдший за шлуночковий
 • Повна незалежнiсть передсердного та шлуночкового ритмiв, зниження кiлькостi шлуночкових скорочень до 60 - 40 ударiв за хвилину
 • Виражена брадикардiя зi стiйким подовженням P - Q iнтервалу бiльше 0,20 сек
 • Вродженi вади
 • Пiсляоперацiйнi ускладнення
 • Медикаментознi отруєння
 • Емоційні стреси
 • Травми серця
 • Повна атрiовентрикулярна блокада, тріпотiння передсердь
 • Повна атрiовентрикулярна блокада
 • Внутрішньошлункова блокада, тріпотiння передсердь
 • Синусова бради- i тахiкардiя
 • Неповна атрiовентрикулярна блокада I ст
 • Значне порушення процесiв реполяризацiї
 • Синдром Вольфа-Паркінсона-Уайта
 • Зниження вольтажу зубців
 • Вкорочення iнтервалу P – Q менше ніж 0,10 сек., наявнiсть у структурi комплексу QRS додаткової хвилi збудження - дельта хвилi, розширення QRS
 • Вкорочення iнтервалу P - Q менше нiж 0,12 сек
 • Розширення iнтервалу P-Q бiльше за 0,20 сек
 • Підняття сегменту S-T на ізолінію
 • Серцевий ритм з двома центрами збудження (з передсердя та з AV вузла або шлуночкiв)
 • Має мiсце пригнiчення функцiї синусового вузла
 • Деформацiя комплексу QRS
 • Частота риту шлуночків повільніша за ритм передсердь
 • Розщеплення комплексу QRS у V1 у виглядi букви М
 • Розширення комплексу QRS у II стандартному вiдведеннi бiльше 0,10 сек
 • Наявність у лівих грудних відведеннях (V5,6) уширеного, деформованого зубця S
 • Наявність дельта-хвилі на висхідному відділі комплекса QRS
 • Наявнiсть у вiдведеннi V1 комплексу QRS типу r S r, r S R, а у вiдведеннях V5 та V6 уширеного зубця S
 • Комплекс QRS у II стандартному вiдведеннi в межах до 0,10 сек
 • Комплекс QRS у ІІ відведенні не деформований
 • Комплекс QRS у відведенні V1 не деформований
 • Вiдхилення електричної вісi серця влiво
 • QRS у вiдведеннях I, avL типу qR, а у II, avF типу r S
 • Загальна тривалiсть комплексу QRS 0,08 - 0,10 сек
 • Вiдхилення електричної вісi серця вправо (кут альфа більший за +120 градусів)
 • Рiзке вiдхилення електричної вісі серця вправо (кут альфа - бiльше або дорiвнює 1200)
 • Форма комплексу QRS у вiдведеннях I, avL типу r S, а у вiдведеннях III, avF типу qS
 • Тривалiсть комплексу QRS у межах 0,08 - 0,10 сек
 • Тривалiсть комплексу QRS більш ніж 0,10 сек
 • Пiдйом сегменту SТ над iзолiнiєю вiд точки з'єднання на низхiдному колiнi зубця R у грудних вiдведеннях
 • Наявнiсть дельта хвилi на висхiдному колiнi зубця R
 • Розширення комплексу QRS бiльше нiж 0,10 сек
 • Пiдйом сегменту SТ над iзолiнiєю вiд точки з'єднання на низхiдному колiнi зубця R у грудних вiдведеннях
 • Збереження пiдйому сегменту SТ на протязi багатьох рокiв
 • Виражена депресiя сегменту SТ у вiдведеннях V2 – V4
 • Сегмент S T починається з чiтко окресленої точки з'єднання на низхiдному колiнi
 • Сегмент ST завжди нижче iзолiнiї
 • Виражена депресiя сегменту ST у лiвих грудних вiдведеннях
 • Зубець P завжди перед комплексом QRS
 • Вiдсутнiсть повної компенсаторної паузи
 • Вiдсутнiсть зубця P перед деформованим комплексом QRS, повна компенсаторна пауза
 • Правильне чергування екстрасистол з нормальними циклами P - QRST
 • Поступове зростання iнтервалу P-Q з послiдуючим випадiнням циклу QRST
 • Декiлька екстрасистол пiсля нормального електрокардiографiчного циклу
 • Бiгеменiя
 • Тригiменiя
 • Квадригiменiя
 • Вставна екстрасистола
 • Передчасна поява зубця P i слiдуючого за ним комплексу QRS
 • Деформацiя або змiна полярностi P екстрасистоли
 • Наявнiсть незмiненого шлуночкового комплексу QRST
 • Вiдсутнiсть компенсаторної паузи
 • Передчасне з'явлення на ЕКГ незмiненого шлуночкового комплексу QRS подiбного по формi на iншi комплекси синусового походження
 • Передчасне з'явлення на ЕКГ змiненого шлуночкового комплексу QRS
 • Негативний пiсля комплексу QRS, або вiдсутнiй зубець P (злиття P та QRS)
 • Наявнiсть неповної компенсаторної паузи
 • У вiдведеннях V1, V2 основний зубець екстрасистоли спрямований доверху
 • У вiдведеннях V5, V6 основний зубець екстрасистоли спрямований доверху
 • У вiдведеннях V1, V2 основний зубець екстрасистоли спрямований доверху
 • У вiдведеннях V5, V6 основний зубець екстрасистоли спрямований доверху
 • Наявнiсть двох вогнищ збудження
 • Парасистолiя буває передсердна, атрiовентрикулярна, шлуночкова
 • Наявнiсть двох P, один iз синусового вузла, другий негативний - пiсля QRS
 • Відсутність зубця Р
 • Укорочення iнтервалiв R - R, пульс 140 -160 уд/хв., при збереженнi правильного ритму, наявність зубця Р
 • Укорочення iнтервалу P – Q, тахікардія до 120 уд/хв
 • Укорочення iнтервалу R - R, зникнення зубцiв Р
 • Зубець P вiдсутнiй, замiнений дрiбними хвилеподiбними коливаннями
 • Укорочення iнтервалу P - P iз збереженням конфiгурацiї комплексу QRS
 • Укочення iнтервалу R - R та вiдсутнiсть зубцiв Р
 • Високий загострений зубець Р у II, III, avF вiдведеннях (бiльше за 2 мм.)
 • Уширений (завдовжки 0,10 сек.), зазубрений зубець Р у II, IV, avF вiдведеннях
 • Уширений (завдовжки 0,10 сек.), зазубрений зубець Р у II, IV, avF вiдведеннях
 • Високий загострений зубець Р у II, III, avF вiдведеннях (бiльше за 2 мм.)
 • R в avR бiльше за 6 мм, кут альфа бiльший за +1400
 • RV1 + SV6 бiльший за 10 мм
 • R/S у вiдведеннi V1 бiльше або дорiвнює 5
 • Кут альфа бiльший за +1000
 • R в avR бiльше нiж 5 мм
 • Кут альфа бiльше нiж + 1400
 • RV1 – RV2 бiльше нiж 10 мм
 • R в avR бiльше нiж 2 мм
 • Амплiтуда зубця R у avR менша нiж 5 мм
 • Кут альфа бiльший нiж +1100
 • Амплiтуда зубця R у V1 бiльша 7 мм
 • Амплiтуда зубця S у V5,6 бiльша нiж 7 мм