• Постійно-хвильовий режим доплеровського дослідження
 • Імпульсний режим доплеровського дослідження
 • Постійно-хвильовий режим доплеровського дослідження
 • Імпульсний режим доплеровського дослідження
 • Швидкiсть раннього дiастолiчного закриття передньої стулки мiтрального клапану менша нiж 25 мм/сек
 • Швидкiсть раннього дiастолiчного закриття передньої стулки мiтрального клапану бiльша нiж 25 мм/сек
 • М - режим дослiдження
 • В - режим дослiдження
 • Кольорове доплерографiчне обстеження току кровi крiзь мiтральний клапан
 • Доплерографiчне обстеження току кровi крiзь аортальний клапан в імпульсному режимі
 • При пролапсi мiтрального клапану
 • При мiтральнiй недостатностi
 • При стенозi мiтрального клапану
 • Незмикання стулок мiтрального клапану з регургiтацiєю кровi в порожнину лiвого передсердя
 • Провисання однiєї чи обох стулок мiтрального клапану у порожнину лiвого передсердя
 • Розчеплення передньої стулки мітрального клапану
 • Дiастолiчне тремтiння стулок аортального клапану
 • Діастолічне незмикання стулок аортального клапану з поширенням дiаметру вихiдного тракту аорти
 • Розходження стулок аортального клапану в систолу бiльш нiж 15 мм
 • Розходження стулок аортального клапану в систолу бiльш нiж 15 мм
 • Розходження стулок аортального клапану в систолу менше нiж 15 мм
 • Дiастолiчне тремтiння стулок аортального клапану
 • Стеноз трикуспiдального клапану
 • Хвороба Ебштейна
 • Гіпоплазія правого шлуночка
 • Парадоксальний рух мiжшлуночкової перетинки
 • Ознаки легеневої гіпертензії
 • Наявність міжпередсердного кольорового шунта
 • Візуалізація дефекта
 • Парадоксальний рух міжпередсердної перетинки
 • Деформований папілярний м’яз
 • Аномально розташована хорда, яка відходить від папілярного м’язу та прикріплюється до міжшлуночкової перетинки
 • Сполучнотканинно-м’язовий тяж на задній стінці лівого шлуночка
 • Вивчення збуджуваностi мiокарду
 • Вивчення провiдної можливостi мiокарду
 • Вивчення морфологiчних утворень серця та його скорочувальної функцiї
 • Хвилинним об'ємом
 • Ударним об'ємом
 • Фракцiєю викиду
 • Розмірами порожнин серця
 • Вивчення структури порожнини серця
 • Ультразвуковому дослiдженнi кровотоку
 • Дослiдженнi клапанного апарату серця
 • Кiлькiсної оцiнки клапанної регургiтацiї та внутрiшнiх серцевих шунтiв
 • Оцiнка об'єму порожнини серця
 • Оцiнки структурних особливостей клапанного апарату
 • Вивчення швидкостi кровотоку крiзь мiтральний клапан
 • Вивчення розмiрiв порожнини лiвого шлуночку в систолу та дiастолу, товщини задньої стiнки лiвого шлуночку, мiжшлуночкової перетинки
 • Наявність регургітації на стулках мітральго та аортального клапану
 • Діагностику запальних процесів в міокарді