База тестів

 • Елективний мутизм
 • Реактивний розлад прив’язаності дитячого віку
 • Розлад прив’язаності дитячого віку по розгальмованому типу
 • Генералізованний тривожний розлад дитячого віку
 • Аналітична депресія
 • Органічний емоційно-лабільний (астенічний) розлад
 • Опозиційно-зухвала поведінка
 • Енкопрез неорганічної природи
 • Тривожно-фобічний розлад дитячого віку
 • Первинний енурез неорганічної природи
 • Опозиційно-зухвала поведінка
 • Вторинний енурез неорганічної природи
 • Тривожно-фобічний розлад дитячого віку
 • Розлад харчування дитячого віку
 • Нервова анарексія
 • Тривожно-фобічний розлад дитячого віку
 • Обсесивно-компульсивний розлад дитячого та підліткового віку
 • Дисоціативний (конверсійний) розлад
 • Змішанна тривожно-депресивна реакція
 • Органічний емоційно-лабільний (астенічний) розлад
 • Пост травматичний стресовий розлад
 • Хореїчнi
 • Тiки
 • Мiоклонiї
 • Гемiбалiзм
 • Деякi варiанти тремтiння
 • Атетоз
 • З зубчатим ядром мозочка
 • Смугастим тiлом
 • Субталамiчним ядром
 • Дегенеративних /хвороба Жиль-де-ля-Туретта/
 • Обмiнних /синдром Леша-Нiхана/
 • Запальних /нейроревматизм/
 • Неврозоподiбних станах
 • Мiастенiї
 • Поширення гiперкiнезiв поверх вниз
 • Генералiзацiя гiперкiнезiв
 • Вокальнi гiперкiнези
 • Ехолалiї, ехопраксiї
 • Посилення гiперкiнезiв при спробi їхньої довiльної затримки
 • Гiперсалiвацiя
 • Ефективнiсть галоперидолу
 • Зниження трансмісії дофамiну в лобних відділах мозку
 • Збільшення трансмісії дофамiну в лобних відділах мозку
 • Збільшення трансмісії дофамiну в підкоркових структурах мозку
 • Порушення процесу синаптичного скорочення в дофамінергічній системі мозку
 • Порушення трансмісії ацетилхоліну в базальних гангліях мозку
 • Порушення нейропластичності глютаматергічної системи мозку
 • Рисперідон
 • Оланзапін
 • Кветіапін
 • Амісульприд
 • Тіоридазін
 • Вiтамiн В6
 • Л-Допа
 • Сертралін
 • Фенiбут
 • Атомоксетин
 • Етифоксін
 • Л-ДОФА i її агонiсти
 • Дезоксипеганiни
 • Адреноблокатори
 • Атомоксетин
 • Амiзил, оксазепам, обзiдан
 • Мілнаципран, сертралін , агомелатін
 • Тіорідазин, рісперідон, хлорпротиксен
 • Нейролептики
 • Транквiлiзатори
 • Антидепресанти
 • Психостимулятори
 • Похiднi бензодiазепiну
 • Похiднi фенотiазiну
 • Похiднi глiколу i глiцерину
 • Релаксацiя скелетної мускулатури
 • Антипсихотичний
 • Усунення емоцiйної напруженостi
 • Протисудомна
 • Купування страхiв
 • Амiтриптилiн
 • Анафренiл
 • Атомоксетин
 • Мілнаципран
 • Є одним з основних елементiв регулюючої системи органiзму
 • Є основною системою, що сприймає чинники зовнiшнього середовища
 • Забезпечує оптимальнi умови внутрiшнього середовища для функцiонування органiв i систем
 • Пiдготовлює i забезпечує екстраординарнi зусилля органiзму в ситуацiях, що загрожують його iснуванню
 • Передача iмпульсiв комбiнована - холiнергiчна та адренергiчна
 • Вищi центри гiпоталамуса з першими нейронами ефферентних шляхiв мають пряму i рiзноманiтний зв'язок
 • Афферентацiя в центри ПНС йде через вiдповiднi афферентнi центри стовбура мозку i ретикулярної формацiї
 • Ефферентна передача та афферентацiя в структурах ПНС цiлком холiнергiчна
 • Сакральнi центри ПНС мають зв'язок iз корою i гiпоталамусом через спино-гiпоталамiчний i спино-кортикальний шлях
 • Сегментарнi центри /першi нейрони/ локалiзуються в ядрах III, IХ, Х пар черепних нервiв i ядрах бiчних рогiв 2 - 4 поперекових сегментiв
 • Сонячне сплетення вiдноситься до парасимпатичної нервової системи
 • Першi нейрони мають бульбосакральну локалiзацiю
 • Центри переважно локалiзованi в грудному i поперековому вiддiлах спинного мозку
 • Преганглiонарне волокно довше постганглiонарних
 • Другi нейрони / постганглiонарне волокно/ локалiзуються в навколохребетних вузлах прикордонного стовбура
 • Органи грудної клiтини
 • Шлунок i 12-палу кишку
 • Печiнку, селезiнку i нирки
 • Сечовий міхур, пряму кишку i статеві органи
 • Тонкий кишківник
 • В ефферентнiй ланцi є адренергічною
 • Медiатором у синапсах еффекторних органiв є норадреналiн
 • Медiатором у синапсах еффекторних органiв є ацетилхолiн
 • По таблицях Гiйома-Вейна
 • Вегетативний iндекс Кердо
 • Дихальний коефiцiєнт Хiльденбранта
 • Рефлекс Ашнера-Данiньї
 • Хвилинний обсяг кровi