• Струс головного мозку
 • Забiй мозку легкого ступеня
 • Забiй мозку середнього ступеня
 • Забiй мозку важкого ступеня
 • Здавлення мозку на фонi струсу
 • Здавлення мозку на фонi забою
 • Здавлення мозку без супутнього забою
 • Струс головного мозку
 • Забiй мозку середнього ступеня
 • Забiй мозку важкого ступеня
 • Здавлення мозку на фонi забою
 • Здавлення мозку без супутнього забою
 • Забiй мозку середнього ступеня
 • Забiй мозку важкого ступеня
 • Здавлення мозку на фонi забою
 • Здавлення мозку без супутнього забою
 • Травми з трiщинами покривних кiсток черепа
 • Травми з уламковими переломами кiсток черепа
 • Травми з епiдуральним крововиливом
 • Травми з переломом кiсток черепа i порушенням цiлiсностi твердої мозкової оболонки
 • Струсу головного мозку
 • Забою мозку легкого ступеня
 • Забою мозку середнього ступеня
 • Забою мозку важкого ступеня
 • Великi пiвкулi
 • Мозочок i його зв'язки
 • Гiпоталамо-стовбуровi
 • Пiдкiрковi вузли
 • Загальномозковий
 • Вегето-судинних порушень
 • Екстрапiрамiдний
 • Порушення свiдомостi, сонливiсть
 • Амнезiя /ретро- або антеретроградна/
 • Головний біль, Нудота, блювота, головокружіння
 • Судоми, делiрiй
 • Мiкровогнищевого стовбурового порушення
 • На лiквородинамичнi порушення
 • На ушкодження м'яких тканин голови
 • На супутнє iнфекцiйне захворювання
 • На iнтоксикацiю
 • Про приєднання iнфекцiйного захворювання
 • Про порушення терморегуляцiї або можливому супутньому iнфекцiйному захворюваннi
 • Про виражену iнтоксикацiю
 • Про порушення периферичного кровообiгу
 • Не виникають
 • Виникають при супутньому соматичному iнфекцiйному захворюваннi
 • Виникають при гiпотензивному синдромi
 • Виникають при гiдроцефально-гiпертензiйному синдромi
 • На пiдставi наявностi загальномозкових порушень
 • На пiдставi висоти температури i виразностi менiнгеального синдрому
 • На пiдставi виразностi менiнгеального синдрому й аналiзу кровi
 • На пiдставi дослiдження спинномозкової рiдини
 • Субарахноiдальний крововилив
 • Внутрiшньочерепна гематома
 • Епiлептичний синдром
 • Менiнгiт
 • Припинення дихання
 • Травматичний апалiчний синдром
 • Набряк головного мозку
 • Вогнищева неврологiчна симптоматика
 • Цереброастенiчний синдром
 • Тромбоз великих судин iз вогнищем розм'якшення
 • Некроз речовини мозку з зоною перифокального набряку i дрiбноточкових крововиливiв
 • Розрив великої судини або синуса з утворенням гематоми
 • Набряк i набухання мозку
 • З загальномозкового й вогнищевого синдромiв
 • Тiльки з вогнищевого синдрому, обумовленого локалiзацiєю вогнища забою
 • З гіпоталамiчного синдрому
 • Тiльки з загальномозкового синдрому
 • Зниженої щiльностi
 • Сполучення зон iз зниженою щiльнiстю з зонами пiдвищеної щiльностi
 • Пiдвищеної щiльностi
 • Зниженої щiльностi
 • Сполучення зон iз зниженою щiльнiстю з зонами пiдвищеної щiльностi
 • Пiдвищеної щiльностi
 • Дифузним набряком головного мозку
 • Дислокацiйним синдромом
 • Порушенням функцiї низхідної ретикулярної формацiї
 • Дифузним пошкодженням аксональних структур
 • Субапоневротична гематома
 • Лiкворея
 • Симптом Батла /зниження слуху i наявнiсть гематоми в завушнiй дiлянцi/
 • Рецидивуючий гнiйний менiнгiт, пiсля перенесеної черепно-мозкової травми
 • При переломах або трiщинах покривних кiсток черепа
 • При трiщинах основи черепа
 • При переломi носової перегородки або розривi барабанної перетинки
 • При уламковому переломi луски скроневої кiстки
 • Зорового нерва
 • Окорухового нерва
 • Блоковидного нерва
 • Лицьового нерва
 • Язикоглоткового нерва
 • Додаткового нерва
 • Пiд'язикового нерва
 • Гематомою
 • Гiгромою
 • Лiквореєю
 • Набряком головного мозку
 • Уламками кiсток
 • Атмосферним тиском при вiдкритій черепно-мозковiй травмi
 • Внутрiшньою пластинкою кiсток черепа i твердою мозковою оболонками
 • Твердої i павутинної мозковими оболонками
 • Павутинною i судинною оболонками мозку
 • Всерединi речовини мозку
 • Внутрiшньою пластинкою кiсток черепа i твердою мозковою оболонками
 • Твердою i павутинною мозковими оболонками
 • Павутинною i судинною оболонками мозку
 • Усерединi речовини мозку
 • Внутрiшньою пластинкою кiсток черепа i твердої мозкової оболонки
 • Твердою i павутинною мозковими оболонками
 • Павутинною i судинною оболонками мозку
 • Усерединi речовини мозку
 • Венозних синусiв
 • Судин твердої мозкової оболонки
 • Пiальних вен
 • Судин мозкової речовини
 • При трiщинах основи черепа
 • При епiдуральному або субдуральному крововиливi
 • При струсi або забої мозку
 • При субарахноiдальному крововиливi
 • Є при супутнiй субапоневротичній гематомi
 • Є при переломi внутрiшньої пластинки покривних кiсток черепа
 • Звичайно відсутні
 • Є при проведеннi субокципiтальнiй пункцiї
 • Мiдрiаз на сторонi вогнища
 • Наростання вогнищевої симптоматики
 • Свiтлий" промiжок
 • Порушення свiдомостi
 • Гiпертермiя
 • Для трiщин основи черепа
 • Для субарахноiдальних крововиливiв
 • Для забою головного мозку
 • Для субдуральних крововиливiв
 • Обширна i поширена серповидна зона пiдвищеної щiльностi з нечiтким внутрiшнiм контуром, що повторює рельєф прилягаючого мозку
 • Двоопукла, iнтенсивно пiдвищеної щiльностi тiнь, що прилягає до склепiння черепа
 • Обкреслена зона пiдвищеної щiльностi, розташована всерединi паренхiми мозку
 • Зона зниженої щiльностi, розташована перивентрикулярно
 • Велика i поширена серповидна зона пiдвищеної щiльностi з нечiтким внутрiшнiм контуром, що повторює рельєф прилягаючого мозку
 • Двоопукла, iнтенсивно пiдвищеної щiльностi тiнь, що прилягає до склепiння черепа
 • Обкреслена зона пiдвищеної щiльностi, розташована всерединi паренхiми мозку
 • Зона зниженої щiльностi, розташована перивентрикулярно
 • Прогресуюча гiдроцефалiя, повторна блювота, напруга великого тiм'ячка
 • Пiдвищена судомна готовнiсть, судомний синдром
 • Субфебрильна температура, iктеричнiсть шкiрних покривiв
 • Анемiя, гiпотрофiя
 • Зелене забарвлення лiквору
 • Серповидна зона пiдвищеної щiльностi на комп'ютерних томограммах головного мозку, розташована конвекситально з нечiтким внутрiшнiм контуром, що повторює рельєф прилягаючого мозку
 • Серповидна зона зниженої щiльностi /вогнище iзоденсивного лiквору/ на комп'ютерних томограммах головного мозку, розташована конвекситально, що створює ураження атрофiї прилягаючої дiлянки мозку
 • Менiнгеальний синдром
 • Делiрiозний синдром, фебрильна температура
 • Порушення свiдомостi по типу сопору або сомнолентностi
 • ураження корiнцiв черепних нервiв
 • Дифузна пiрамiдна недостатнiсть
 • Альтернуючий синдром Вебера
 • Кров'янисте забарвлення спинномозкової рiдини
 • Рентгенографiя черепа
 • КТ i/або ЯМР головного мозку
 • Реоенцефалографiя
 • Консультацiя окулiста i ЛОР-лiкаря
 • Консультацiя нейрохiрурга
 • Дослiдження спинномозкової рiдини /за показниками/
 • Перелом основи черепа
 • Ознаки гiпертензiйного синдрому
 • Пiдозра на внутрiшньочерепну гематому
 • Забiй головного мозку
 • Клiнiчнi ознаки вклинення мозку в шийно-дуральну лiйку
 • Дослiдження спинномозкової рiдини
 • Комп'ютерна томографiя головного мозку
 • Ядерно-магнiтно-резонансна томографiя головного мозку
 • Нейросонографiя
 • Ехоенцефалоскопiя
 • Рiвень свiдомостi
 • Частота пульсу, артерiальний тиск
 • Нудота, блювота
 • Менiнгеальний синдром
 • Частота сечовипускань
 • Розмiр i рiвномiрнiсть зiниць
 • Судоми
 • Дегiдратуючих
 • Кровоспиннi засоби
 • Судинорозширюючі препарати
 • Кортикостероїди
 • Дегiдратанти
 • Кровоспиннi засоби
 • Болевтамовуючi препарати
 • Нейрохiрургiчна операцiя
 • Кортикостероїди
 • Може викликати гiперосмолярну кому
 • Знижує кiлькiсть рiдини в тканинах мозку
 • Може призвести до набряку головного мозку при ушкодженнi гематоенцефалiчного бар'єру
 • Знижує нирковий дiурез
 • Може призвести до формування субдуральної гематоми
 • Спiнальний шок /дiашиз Монакова/
 • Пошкодження спинного мозку
 • Роздроблення спинного мозку
 • Порушення функцiї внутрiшнiх органiв /синдром системних порушень/
 • Вiдновлення функцiї спинного мозку
 • Симптом "просвiтлiння"
 • Симптом "блискавки"
 • Симптом "роздвоєння"
 • Симптом "роз'єднання"