База тестів

 • Ригiднiсть м'язiв потилицi
 • Симптоми Кернiга, Брудзинського
 • Випинання великого тiм'ячка, його напруженiсть та посилена пульсацiя
 • Гiперестезiю
 • Симптом Лесажа
 • Симптом Нерi
 • До 7-10 дня захворювання
 • Пiсля 10-12 дня захворювання
 • Наприкiнцi 3 тижня
 • Наприкiнцi 4 тижня
 • Ентеровiрусному
 • Паротитному
 • Лiмфоцитарному хорiоменiнгiтi
 • Аденовiрусному
 • Грипозному
 • 100% лiмфоцитарний
 • Змiшаний, iз переважaнням лiмфоцитiв
 • Змiшаний, iз значним переважaнням нейтрофiлiв
 • Про сприятливий перебіг
 • Про тяжкiсть перебігу
 • Про змiшану iнфекцiю /вiрусно-бактерiальної eтioлoгiї/
 • Про блок лiкворних шляхiв
 • Вiд збiльшення вмiсту бiлка
 • Вiд розмiру лiмфоцитарного плеоцитозу
 • Вiд домiшoк нейтрофiлiв i розмiру плеоцитозу
 • Видiлення вiрусу з носоглоткового змиву
 • Видiлення вiрусу зi спинномозкової рiдини
 • Видiлення вiрусу з фекалiй
 • Першу сироватку на 5-7 день, другу - через 7 днiв. Не менше, нiж у 6 разiв
 • Першу сироватку наприкiнцi першого, другого тижня вiд початку захворювання, другу - через 10-12 днiв. Не менше, нiж у 4 рази
 • Першу сироватку - на 10 день захворювання, другу - через 10-12 днiв. Не бiльше, нiж у 2 рази
 • Достатньо однократного дослiдження сироватки на 7-10 день захворювання. Наявнiсть специфiчних антитiл у титрi 1:128 i бiльш рахується дiагностично достовiрним
 • Противiрусну терапiю
 • Дезiнтоксикацiйну терапiю
 • Дегiдратацiйну терапiю
 • Вазоактивну та лiпостабiлiзуючу терапiю
 • Осмотичнi дiуретики
 • Салуретики
 • Сiрчанокисла магнезiя
 • Дiакарб
 • Препарати, що посилюють нирковий кровообіг
 • Зникнення менiнгеальних симптомiв
 • Нормалiзацiї температури
 • Полiпшення загального стану хворого
 • Нормалiзацiї спинномозкової рiдини
 • Наявнiсть алергiчного фону
 • Пiдвищений рівень бiлку в лiкворi
 • Високий рівень змiшаного плеоцитозу
 • Високий тиск ліквору i низький артерiальний тиск
 • Виразний загально-мозковий синдром /судоми, порушення свiдомостi і т.п./
 • Достатньо однократного дослiдження лiквору
 • Пiдвищений рівень бiлку в лiкворi
 • Змiшаний лiмфоцитарно-нейтрофiльний плеоцитоз iз великою питомою вагою нейтрофiлiв
 • На 20 - 22 день захворювання
 • На 12 - 14 день захворювання
 • На 5 - 7 день захворювання
 • Первиннi /менiнгококовий/ i вториннi /при наявностi первинних гнiйних вогнищ iнфекцiї/
 • Первиннi /менiнгококовий, пневмококовий, пфейфферовський та iншi/ i вторинні /при наявностi первинних гнiйних вогнищ iнфекцiї/
 • Менiнгококовий, пневмококовий, стафiлококовий i iншi
 • Гематогенним, сегментарно-васкулярним, контактним
 • Гематогенним, лiмфогенним, сегментарно-васкулярним, контактним
 • Гематогенним i лiмфогенним
 • Тiльки гематогенним
 • Токсичнiсть - за рахунок ендотоксину, чутливий до зовнiшнього середовища
 • Токсичнiсть - за рахунок екзотоксину, чутливий до зовнiшнього середовища
 • Токсичнiсть - за рахунок ендотоксину, стiйкий у зовнiшньому середовищi
 • Розвитком синдрому дисемiнованого внутрiшньосудинного згортання
 • Розвитком синдрому дифузної агрегацiї тромбоцитiв
 • Дестабiлiзуючим впливом лiпосахаридiв менiнгокока на мембрани клiтин - мiшенeй
 • Менiнгококкцемiя, менiнгококковий гнiйний менiнгiт
 • Менiнгококкова iнфекцiя з iнфекцiйно-токсичним шоком i менiнгококковою iнфекцiєю без iнфекцiйно-токсичного шоку
 • Локалізована, генералiзована та рiдкiснi форми менiнгококкової iнфекцiї
 • Контакти з екзантемними iнфекцiями
 • Випадки серозних менiнгiтiв в оточеннi
 • наявність випадків назофарингiтiв в оточеннi
 • Гiпердинамiчна /спазм пре- i посткапiлярних сфiнктерiв i розвиток синдрому артерiо-венозного шунтування
 • Колонiзацiя епiтелiальних клiтин носоглотк
 • Компенсована, субкомпенсована i декомпенсована стадiї
 • Вазодилятацiя
 • Сладж-синдром
 • Зниження в'язкостi кровi
 • Гiперкоагуляцiя
 • Гiпоксiя формених елементiв кровi
 • Лейкопенiя зi зменшенням полiнуклеарiв i тромбоцитопенiею
 • Лейкоцитоз iз наростанням кiлькостi полiнуклеарiв i незрiлих форм
 • Гiпоксемiя та гiпокапнiя
 • Метаболiчний алкалоз i респiраторний ацидоз
 • Рання i прогресуюча азотемiя
 • Артерiальна гiпертензiя
 • Гiповолемiя внаслiдок "секвестрацiї" кровi
 • Застiй кровi у внутрiорганнiй капiлярнiй мережi
 • Синдром дисемiнованого внутрiшньосудинного згортання
 • Знижений
 • Нормальний
 • Пiдвищений
 • Не має практичного значения
 • Комою
 • Сопором
 • Сомноленцiєю
 • Обнубiляцiєю
 • Рiвень свiдомостi не змiнюється
 • Iнфекцiйний
 • Геморагiчна висипка
 • Загальномозковий iз переважанням токсикозу
 • Менiнгеальний
 • Дифузнi пошкодження корiнцiв черепних нервiв
 • Спинномозкова пункцiя
 • Вимiрювання артерiального тиску
 • Огляд очного дна
 • Рентгенографiя черепа
 • Ехо-енцефалоскопiя
 • Визначення кислотно-лужної рiвноваги плазми кровi
 • Серозне запалення
 • Просочування оболонок гнiйним ексудатом
 • Фiброз i склероз менiнгеальних оболонок
 • Стенозування і утворення тромбiв у глибоких внутрiшньомозкових судинах
 • Грамнегативнi
 • Грампозитивнi
 • Однаково часто як грамнегативнi, так i грампозитивнi
 • Неспокiй, що змiнюється млявiстю дитини
 • Гiперестезiя, судоми
 • Пригнiчення сухожильних i шкiрних рефлексiв, М'язова гiпотонiя
 • Зригування, повторна блювота, не пов'язанi з прийомом їжi
 • Симптом Кернiга
 • Напруження, випинання або западіння та вiдсутнiсть пульсацiї великого тiм'ячка
 • Запрокидування голови
 • Симптом Лесажа
 • Ригідність потиличних м'язів
 • Iнфекцiйний
 • Гiпертензiйний
 • Вогнищевий
 • Радикулярний
 • Iнфекцiйний
 • Пошкодження корiнцiв III, IV, VI, V пар черепних нервiв
 • Пошкодження корiнцiв V, VI, VII, VIII пар черепних нервiв
 • Порушення венозного вiдтоку з обличчя
 • Венозний застiй на очному днi
 • Менiнгококковий
 • Стафiлококковий
 • Пневмококковий
 • Викликаний паличкою Афанасьєва-Пфейффера
 • Викликаний колi-iнфекцiєю
 • Сальмонельозний
 • Менiнгококковому
 • Стафiлококковому
 • Пневмококковому
 • Викликаному паличкою Афанасьєва-Пфейффера
 • Варто вiдмiняти поступово, знижуючи дозу протягом 2 - 3 днiв
 • Продовжувати антибiотик без зниження дози ще 2 - 3 дня
 • Можна скасувати вiдразу
 • Тiльки на особливостях клiнiчної синдромологiї
 • На особливостях перебігу захворювання
 • На особливостях спинномозкової рiдини
 • На пiдставi бактерiологiчного дослiдження лiквору
 • Тiльки антибактерiальних препаратів
 • Тiльки дезiнтоксикацiйної терапiї
 • Антибiотиків та дезiнтоксикацiйної терапiї
 • Дегiдратацiйної терапiї
 • Пенiцилiн внутрим'язово в дозi 800 - 900 тис./кг/iз /1/6 дози/
 • Левомiцетин-сукцинат внутрiм'язово в дозi 50 - 100 мг/кг/iз /1/4/ дози/
 • Преднiзолон внутрим'язово в дозi 2 - 4 мг/кг
 • Гамма-глобулiн внутрим'язово - 1 доза
 • Антибiотики, гормони, низькомолекулярнi декстрани
 • Низькомолекулярнi декстрани, гормони, антибiотики
 • Гормони, антибiотики, низькомолекулярнi декстрани
 • Антибiотики, низькомолекулярнi декстрани, гормони
 • Один антибiотик /пенiцилiн або левомiцетин-сукцинат/
 • Сполучення пенiцилiну та левомiцетину
 • Сполучення пенiцилiну і ампiцилiна
 • Сполучення пенiцилiну та цефалоспорину
 • Можна пiсля нормалiзацiї температури, аналiзiв кровi та зникненнi менiнгеального синдрому
 • Можна при зниженнi плеоцитозу в лiкворi та переважаннi лiмфоцитiв
 • Можна знизити дозу антибiотикiв, залишивши ту ж кратність їх введення
 • Не можна до санацiї лiквору /вiдсутнiсть нейтрофiлів/
 • Повторне введення преднiзолону в разовiй дозi 30 мг/кг
 • Внутрiшньовенне введення норадреналiну або строфантина
 • Допмiн у дозi 1,5 - 4 - 7 мкг/кг/хв
 • Розвантажувальнi спинномозковi пункцiї
 • Переливання невеликої кiлькостi кровi, плазми
 • Краплинне в/в введення низкомолекулярных декстранiв, сольових розчинiв
 • Гiпертонiчнi розчини глюкози
 • Осмодiуретики