База тестів

 • Х-зчеплена м'язова дистрофiя
 • Аутосомно-рецесивна м'язова дистрофiя
 • Аутосомно-домiнантна м'язова дистрофiя
 • Полiгенно-спадковi м'язовi дистрофiї
 • Псевдогiпертрофiчна форма Дюшена /важка/
 • Тип Беккера-Кiнера /сприятлива/
 • Ювенiльна форма Ерба /або кiнцiвочно-поперекова/
 • Окулярна й окулофарингеальна м'язова дистрофiя
 • Плече-лопаточно-лицьова
 • Псевдогiпертрофiчна форма Дюшена i кiнцiвочно-поперекова форма Ерба
 • Вiдсутнiстю псевдогiпертрофiй
 • Пошкодженням м'язiв лопаток i плечевого поясу
 • Раннiм i значним пошкодженням лицьової мускулатури
 • Внутрiшнiх м'язiв ока
 • Зовнiшнiх м'язiв очних яблук iз птозом
 • М'язiв гортанi i глотки
 • Рiзка гiпотонiя
 • Затримка моторного розвитку
 • Слабiсть проксимальних груп м'язiв
 • Можлива деформацiя скелета
 • Непрогресуючим у бiльшостi випадкiв протiканням
 • Слабкiсть виключно дистальних груп м'язiв
 • Рiзка м'язова гiпотонiя
 • Мляві парези кiнцiвок
 • Фiбриляцiї, частiше язика
 • Дрiбний тремор пальцiв
 • Iнодi бульбарні розлади
 • Псевдогiпертрофiї м'язiв, частiше литкових
 • Захворювання виявляється частiше в другому пiврiччi життя, звичайно дiти стають слабшими, втрачають опору в ногах
 • Психiчний розвиток не затримується
 • Характернi фiбриляцiї частiше м'язiв язика, дрiбний тремор пальцiв рук
 • Стопи плоскi з виступаючою п'ятою, на тилi стопи жирова "подушечка"
 • Псевдогiпертрофiї литкових м'язiв
 • Виявляється у вiцi 1,5-2-х рокiв
 • Протiкання сповiльненe
 • Iнтелект залишається збереженим
 • Характернi кiстковi деформацiї
 • Затримка психiчного розвитку
 • Наявнiсть контрактур, кiсткових деформацiй, а також сухожильних ретракцiй
 • Сполучення ознак спiнальної амiотрофiї з мiопатичними симптомами /Псевдогiпертрофiї/
 • Початок захворювання в юнацькому вiцi
 • Прогресуюча дегенерацiя переважно периферичних нервових стовбурiв i корiнцiв
 • Дегенерацiя моторних клiтин переднiх рогiв спинного мозку
 • Дегенерацiя моторних клiтин ядер ХII, ХI, IХ, Х пар черепних нервiв
 • Атрофiя м'язiв стoп i гомiлок
 • Випадiння насамперед, ахiлових рефлексiв
 • Порушення "степажної" ходи
 • Деформацiя стoп, їхнiм парезом
 • Вегетативно-судинно-трофiчними порушенняи у видi акроцiаноза, мармуровостi, набряку шкiри
 • Нижня спастична параплегія
 • Метаболічні кризи
 • Офтальмоплегія,м'язова слабкість,втомлюваність
 • Глухота
 • Атаксія
 • Синдром Фанконі
 • Центральні паралічі
 • Прозерiн, оксазил, галантамiн, дiбазол
 • Бупатол, дiпрофен, галiдор
 • Масаж, ЛФК з обов'язковим додаванням дихальних вправ
 • Гiдротерапiя /ванна, плавання/
 • Електрофорез прозерiну, кальцiю
 • Оксигенотерапiя
 • Повноцiнне харчування з використанням бiлкiв тваринного походження /м'ясо, риба, молочнi продукти/, рослинних жирiв /кукурудзяна, соняшникова олiя/
 • Плазмофорез
 • Один мотонейрон
 • Мотонейрон, його аксон, що iнервує м'язеве волокно
 • М'язове волокно
 • Зниження амплiтуди ПД нерва
 • Зниження СПI ефферентного i СПI афферентного нервiв
 • Зниження амплiтуди максимальної М-вiдповiдi i числа ДО в м'язах
 • Наявнiсть фасцикуляцiй /"частоколу"/
 • Невральної амiотрофiї Шарко-Марi
 • Спинальної амiотрофiї Кугельберга-Веландера
 • Мiотонiчних синдромах
 • Мiастенiї
 • Мiастенiї
 • Мiотонiчнiй дистрофiї
 • М'язовим дистрофiям
 • Полiомiєлiту
 • Зниження швидкостi проведення iмпульсiв
 • Збiльшення амплiтуди М-вiдповiдей
 • Нейронопатiї
 • Спондилопатiї
 • Мiопатiї
 • Невропатiї
 • Амiотрофiї
 • Зниження амплiтуди та пiдвищення тривалостi потенцiалiв рухових одиниць
 • Пiдвищення амплiтуди та тривалостi потенцiалiв рухових одиниць
 • Зниження амплiтуди та тривалостi потенцiалiв рухових одиниць
 • Зниження швидкостi проведення iмпульсу
 • Збiльшення амплiтуди М-вiдповiдi
 • Збiльшення швидкостi проведення iмпульсу
 • Збiльшення частоти проходження потенцiалiв рухових одиниць
 • Зниження амплiтуди потенцiалiв рухових одиниць
 • Збiльшення тривалостi потенцiалiв рухових одиниць
 • Невральна
 • Бiохiмiчна
 • Тимогенна
 • Аутоiмунна
 • Недостатнiсть кiлькостi ацетилхолiну i надлишок холiнестерази
 • Надлишок ацетилхолiну i недостатня кiлькiсть холiнестерази
 • Недостатня кiлькiсть ацетилхолiну i холiнестерази
 • Надлишок ацетилхолiну i холiнестерази
 • Поперечно-смугастi м'язи
 • Гладкi м'язи
 • Поперечно-смугастi i гладкi м'язи
 • Варiабельнiсть м'язової слабостi
 • Генералiзоване м'язове втомлення
 • Втомлюванiсть м'язiв при навантаженнi
 • Порушення аккомодацiї
 • Затруднене годування
 • М'язова слабiсть, млявiсть дитини
 • Гiпотонiя м'язiв
 • Дихальнi порушення
 • Симптоми зовнiшнього офтальмопарезу
 • Високий глотковий рефлекс
 • Захворюваннях середостiння, легень
 • Стовбуровий енцефалiт
 • Недостатностi карнiтину
 • Захворювання вилочкової залози
 • Захворювання щитовидної залози
 • Колагенозах
 • Захворюваннях кровi
 • Передозуваннi курареподiбних препаратiв
 • Антихолiнестеразнi
 • Кортикостероїди й АКТГ
 • Антагонiсти альдактону
 • Анаболiчнi гормони
 • Препарати калiю
 • Блокатори кальцiєвих каналiв
 • Мiорелаксанти
 • Iмуномодулятори
 • Тимектомiя
 • Плазмосорбцiя
 • Плазмофорез
 • Мануальна терапiя
 • Гемосорбцiя
 • Оксибаротерапiя
 • Ультразвук-гiдрокортизон на дiлянку тимуса
 • Брадикардiї
 • Посилення потовидiлення
 • Стимуляцiї нейром'язевої провiдностi
 • Затримки сечi
 • Прозерiн
 • Карбохолiн
 • Хлорофос
 • Атропiн
 • Гiпертрофiя м'язiв, мiотонiчний "валик", спазми
 • Атрофiя м'язiв, мiотонiчний "валик", спазми, катаракта
 • Приступи м'язевої слабостi, гiпорефлексiя, м'язева гiпотонiя, гiпотрофiя
 • Дистрофiчна мiотонiя Куршмана-Баттена-Штейнерта
 • Мiатонiя Оппенгейма
 • Парамiотонiя Эйленбурга
 • Нейромiотонiя Iсаакса
 • 22 пари аутосом i однa пара статевих хромосом
 • 20 пар аутосом i однa парa статевих хромосом
 • 24 пари аутосом i I-II парa статевих хромосом
 • У жiночiй статевiй хромосомi
 • У чоловiчiй статевiй хромосомi
 • I в чоловiчий i в жiночiй статевих хромосомах
 • Симптом Грефе
 • Симптом Белла
 • Симптом Кайзера-Флейшера
 • Анiзокорiя
 • Визначення концентрацiї мiдi i церулоплазмiну в кровi
 • Визначення рiвня залiза в кровi
 • Визначення рiвня холестерину в кровi
 • Порушення обмiну мiдi
 • Порушення обмiну залiза
 • Порушення обмiну амiнокислот
 • Д-пенiцилламiн
 • Купренiл
 • Металкаптаза
 • Унiтiол
 • Сульфат мiдi
 • Черевна
 • Екстрапiрамiдно-кiркова
 • Тремтливо-ригiдна
 • Ригiдно-аритмогiперкiнетична
 • Фенiлкетонурiї
 • Гомоцистинурiї
 • Хвороби Тея-Сакса
 • Гепатоцеребральнiй дистрофiї
 • L-Дофа та її аналогiв
 • АКТГ
 • Тiолових препаратiв
 • Безбiлкової дiєти
 • Симптомна недостатність карнитину
 • Недостатність 3-гідроксил-3 метілглутарил-СоА-лиази
 • Спадкова пиридоксин-залежна ксантуренурія