• Iнфекцiйнi захворювання матерi /краснуха, грип, цитомегалiя, лiстерiоз i iнші/, перенесенi в першому триместрi вагiтностi
 • Iнфекцiйнi захворювання матерi /краснуха, грип, цитомегалiя, листерiоз i iнші/, перенесенi на 7-9 мiсяцi вагiтностi
 • Серцево-судиннi й ендокриннi порушення в матерi
 • Тoксикози вагiтностi
 • Iмунологiчна несумiснiсть кровi матерi i плоду
 • Психiчна травма в матерi
 • Фiзичнi чинники
 • Iмуногенетичнi чинники
 • Аномалiї передлежання
 • Невiдповiднiсть пологових шляхiв i розмiрiв голови
 • Передчасне вiдходження вод
 • Занадто бурхлива або занадто затяжна пологова дiяльнiсть iз застосуванням iнструментальних заходів
 • Патологiчний стан плоду
 • Iнфекцiйнi захворювання матерi /токсоплазмоз, цитомегалiя, сифiлiс/
 • Аномалiї передлежання
 • Тиксикози 2-ї половини вагiтностi
 • Комбiнацiя шкiдливих чинникiв, що дiють на рiзних етапах розвитку мозку
 • Вiд специфiчних властивостей шкiдливих чинникiв
 • Вiд перiоду внутрiшньоутробного розвитку під час якого дiють патогеннi чинники
 • Уражаються пiдкiрковi утворення
 • Кора мозку
 • Мозочок
 • Ураження рухових систем незрілого мозку
 • Руховi порушення
 • Психiчнi дефекти
 • Нередукованiсть i яскрава виразнiсть лабiринтного i шийних тонiчних рефлексiв
 • Рiзноманiтнi руховi порушення
 • Психiчнi порушення
 • Порушення мови
 • Затримки мовного розвитку
 • Дизартриї /псевдобульбарна, пiдкiркова, мозочкова/
 • Алалiї
 • Мовне недорозвинення у зв'язку з тяжкою глухoтoю та розумовою відсталістю
 • Афазiї
 • Резус /-/ у матерi i резус /+/ у плоду
 • Резус /+/ у матерi i резус /-/ у плоду
 • Резус /-/ у матерi i резус /-/ у плоду
 • ІІ група в матерi i І група в плоду
 • I група в матерi i II група в плоду
 • II група в матерi i III група в плоду
 • I група в матерi i III група в плоду
 • Спастична диплегiя
 • Гiпотонiчно-астатична
 • Подвiйна гемiплегiя
 • Гiперкiнетична
 • Спастична диплегiя
 • Подвiйна гемiплегiя
 • Гiперкiнетична
 • Атонiчно-астатична
 • Гемiпаретична
 • Препарати цiєї групи ефективнi при раннiй формi м'язової дистонiї
 • Судин гермiнального матриксу
 • Судин хореоїдального сплетення
 • Оболонкових судин
 • У зонах пограничного кровопостачання мiж басейнами передньої, середньої i задньої мозкових артерiй
 • По ходу передньої мозкової артерiї
 • По ходу середньої мозкової артерiї
 • По ходу задньої мозкової артерiї
 • Дослiдження iмунних комплексiв, що циркулюють
 • Дослiдження Т- i В- лiмфоцитiв
 • Дослiдження протимозкових антитiл
 • Дослiдження iмуноглобулiнiв
 • Кiнцiвки розiгнутi i ноги схрещенi
 • Кiнцiвки зiгнутi, голова приведена до тулуба
 • Руки розiгнутi, ноги приведенi до тулуба
 • Шийної випрямляючої реакцiї
 • Лабiринтного випрямляючого установчого рефлексу
 • Випрямляючого рефлексу тiла дiючого на голову
 • Випрямляючого рефлексу дiючого з тiла на тiло
 • Коли реакцiї випрямлення вже цiлком встановилися
 • Разом iз появою реакцiй випрямлення
 • До появи реакцiй випрямлення
 • Нижнiй парапарез, гiперкiнези
 • Зниження м'язового тонусу, парези, атаксiя
 • Пiдвищення м'язового тонусу, парези
 • Потилична доля головного мозку
 • Мозочок
 • Стовбур мозку
 • Пiдкiрковi утворення
 • Кора головного мозку
 • Стовбур мозку
 • Бiла речовина мозку біля рогів бiчних шлуночкiв
 • Двостороннє ушкодження тiм'яних долей
 • Стовбур мозку
 • Двостороннє ушкодження внутрiшньої капсули i пiдкiркових утворень
 • Спастичнi парези в дiтей є наслiдком патологiчного протiкання пологів
 • Рухові порушення в дiтей у формi дискоординацiї рухiв
 • Руховi порушення, що є наслiдком ушкодження головного мозку на раннiх етапах його розвитку: внутрiшньоутробно, пiд час пологів або в перші 5 днів пiсля народження