• Головна бiль, повторна блювота
 • Iнфекцiйно-токсичний стан
 • Менiнгеальний синдром
 • Корiнцевий синдром
 • Низький лiкворний тиск /токсико-ексикоз у дiтей раннього вiку/
 • Масивний субарахноiдальний крововилив
 • Наявнiсть густого гнiйного вмiсту в субарахноiдальному просторi спинного мозку
 • Пухлина спинного мозку /корiнцiв/ iз блокадою лiкворних просторiв
 • Розвиток статусу абсансiв
 • Синдром менiнгiзму
 • Вклинення речовини мозку в тенторiальний отвiр або шийно-дуральну лiйку
 • Занос iнфекцiї в епi- i субдуральний простiр спинного мозку
 • Лiкворея
 • Холестеатома
 • "Розведений" лiквор
 • Каламутний лiквор
 • Клiтинно-бiлкова дисоцiацiя
 • Бiлково-клiтинна дисоцiацiя
 • Геморагiчний лiквор
 • Пiдвищення глобулiнiв
 • Пiдвищення альбумiнiв
 • Пiдвищення всiх бiлкових фракцiй
 • Тiльки iмуноглобулiнiв класу А
 • Нейросифiлiс
 • Нейроснiд
 • Туберкульозний менiнгiт
 • Iнфлюенц-менiнгiт
 • На наявнiсть свiжої кровi в лiкворi
 • На присутнiсть великої кiлькостi клiтинних елементiв
 • На наявнiсть у лiкворi "старої" кровi
 • На пiдвищення кiлькостi бiлка
 • Для збiльшення кiлькостi лiквору, який витiкає
 • Перевiрка прохiдностi лiкворних шляхiв
 • Для вимiру лiкворного тиску
 • Перевiрка тонiчної реакцiї судин мозку
 • З розвитком гiпотензивного синдрому
 • З розвитком гiпертензивного синдрому
 • З розвитком судинного колапсу
 • З розвитком синдрому вклинення мигдалин мозочка в шийно-дуральну лiйку
 • Внутрiчерепну гiпертензiю
 • Порушення венозного вiдтоку
 • Зовнiшню гiдроцефалiю
 • Внутрiшню гiдроцефалiю
 • Варiант норми
 • Пологову травму
 • Головний бiль, головокружіння, блювота
 • Змiни на очному днi
 • Змiни психiки
 • Рентгенографiчнi змiни на базальнiй поверхнi черепа в заднiй черепнiй ямцi
 • Судомний синдром
 • Менiнгеальний синдром
 • Гiпотензивний синдром
 • Гiпертензiйний синдром
 • Синдром лiкворної дисциркуляцiї
 • Гiдроцефальний синдром
 • Гiперсекрецiя лiквору
 • Порушення всмоктування лiквору
 • Артерiальна гiпертензiя
 • Оклюзiя лiкворних шляхiв
 • Подразненням корiнцiв черепних нервiв, у складi яких проходять чутливi волокнa
 • Подразненням оболонок мозку
 • Залученням значних оболонкових судин
 • Подразненням паренхiми мозку
 • Мiсцевими змiнами в кiстках черепа
 • "Звиканням" хворого до болю
 • Активацiєю антиноцицептивної системи мозку
 • Дегенерацiєю рецепторiв i чутливих волокон оболонок мозку i корiнцiв черепних нервiв
 • Невизначенiсть болей в початковiй стадiї захворювання, "бiль сидить десь у глибинi, у серединi мозку"
 • Приступоподiбне посилення головного болю при фiзичнiй напрузi, iнодi аж до розвитку лiкворно-гiпертензiйних кризiв
 • Посилення головного болю по типу артерiальних кризiв пiсля хвилювання
 • Нiчний головний бiль i посилення його пiд ранок
 • Супроводжується вимушеним положенням голови
 • Вираженим посиленням головного болю, блювотою, головокружiнням, порушенням свiдомостi, супроводжується вимушеним положенням голови, аритмiєю дихання, пульсу, тонiчними судорогами
 • Пульсуючим головним болем, переважно в потилицi, супроводжується нудотою, пiдвищенням артерiального тиску
 • Вираженим посиленням головного болю при натискуваннi на ділянку виходу I - II гiлки трiйчастого нерва, супроводжується субфебрилiтетом, почуттям загального нездужання
 • Рефлекторне подразнення чутливих корiнцiв черепних нервiв i верхнiх шийних корiнцiв
 • Повна або часткова блокада лiкворних просторiв
 • Подразнення низхiдної ретикулярної формацiї
 • Подразнення лабiринту i лабiринтно-мозочково-спинномозкових шляхiв
 • Вимушене положення голови
 • Порушення дихання
 • Анiзокорiя
 • Менiнгеальний синдром
 • Симптом Бабiнського
 • Якщо хворий лежить на сторонi розташування пухлини
 • Якщо хворий лежить на протилежнiй сторонi розташування пухлини
 • Легкiсть i раптовiсть появи
 • Частiше ранком, без передуючої нудоти
 • Через 15 - 20 хвилин пiсля прийому їжi i попередньої нудоти
 • Частiше на висотi головного болю, головокружiння
 • Може викликатися змiною положення тiла
 • Розширення вен на очному днi
 • Розширення артерiй на очному днi
 • Застiйнi диски зорових нервiв
 • Крововиливи на очному днi
 • Застiйнi диски зорових нервiв
 • Первинна атрофiя дискiв зорових нервiв
 • Вторинна атрофiя дискiв зорових нервiв
 • Симптом Фостер-Кеннедi
 • Крововиливи на очному днi
 • Розширення вен очного дна
 • Можливi всi перерахованi змiни
 • Атрофiєю диска зорового нерва на сторонi пухлини i застiйним диском зорового нерва - на протилежнiй сторонi
 • Застiйним диском зорового нерва на сторонi пухлини й атрофiєю диска зорового нерва - на протилежнiй сторонi
 • Вторинною атрофiєю диска зорового нерва на сторонi пухлини i первинною атрофiєю - на протилежній
 • У бiльшостi випадкiв має мiсце осередковий компонент i припадок носит затяжний характер
 • Припадок виникає спонтанно i має первинно-генералiзований характер
 • Частiше припадок виникає при посиленнi гiпертензiйного синдрому
 • У ранньому пiсляприпадочному перiодi можливо виникнення пiсляприпадочного парезу кiнцiвок
 • Тривалий i важкий посляприпадочний перiод
 • Недостатня ефективнiсть протисудомної терапiї
 • Нюхового
 • Зорового
 • Окорухового
 • Вiдвiдного
 • Трiйчастого
 • Лицьового
 • Каудальної групи
 • Високий лiкворний тиск
 • Бiлково-клiтинна дисоцiацiя
 • Клiтинно-бiлкова дисоцiацiя з переваженням нейтрофiльного плеоцитоза /1000 i бiльш у 1 мм куб/
 • Ксантохромiя й iншi змiни фарбування лiквору
 • Виявлення пухлинних клiтин
 • Рентгенографiя черепа
 • Консультацiя окулiста
 • Ехоенцефалоскопiя
 • Реоенцефалографiя
 • Комп'ютерна томографiя та ЯМРТ головного мозку
 • Нейросонографiя
 • Дослiдження лiквору
 • Тривалий латентний перiод появи клiнiки гiпертензiйного синдрому
 • Синдром спонтанної декомпресiї
 • Переважання клiнiки гiпертензiйного синдрому над ступенем виразностi вогнищевих симптомiв
 • Переважне розташування пухлин по середнiй лiнiї
 • Переважне розташування пухлин у субтенторiальнiй областi
 • Переважне розташування пухлин у супратенторiальної областi
 • Саркома
 • Нейробластома
 • Гемангiома
 • Кранiофарингеома
 • Епендімома
 • Гліома
 • Частiше зустрiчається у вiцi вiд 7 до 12 рокiв
 • Початок захворювання з переважанням проявів гiпертензiйного синдрому
 • Поява i наростання вогнищевих симптомiв пiсля перенесеного напередоднi iнтеркурентного захворювання або травми
 • Рання поява стовбурoвих симптомiв
 • Застiйнi диски зорових нервiв спостерiгаються в 80% хворих
 • Мозочкова симптоматика виявляється в 100% хворих
 • Пiсля люмбальної пункцiї стан хворого значно полiпшується
 • Нейроендокринно-обмiннi порушення
 • Оптико-хiазмальний синдром
 • Гiпертензiйний синдром
 • Епiлептичний синдром /мiоклонiчнi припадки/
 • Кальцинати в областi турецького сiдла
 • Нецукрове сечевиснаження
 • Алергiчний дiатез
 • Гiпертензiйний синдром
 • Епiлептичний синдром /у 30 - 40% випадкiв/
 • Кальцинати в областi турецького сiдла
 • Округлої форми просвiтлiння в покривних кiстках черепа
 • Характернi змiни в пунктатi кiсткового мозку
 • Мозочка
 • Бiчних шлуночкiв
 • Стовбура
 • Мосто-мозочкового кутa
 • IV шлуночка
 • По середній лiнiї мозку
 • Пiвкулева
 • Дiєнцефальна
 • Кранiофарингеому
 • Пiнеалому
 • Аденому гiпофiза
 • Кранiофарингеома
 • Глiоми стовбура мозку
 • Пухлини III шлуночка
 • Пухлини хробака мозочка
 • Вогнище зневапнення в ділянці турецького сiдла
 • Хвилястi контури турецького сiдла
 • Згладженiсть кiсткових швiв
 • Витончення спинки турецького сiдла
 • Вiдхилення клиновидних паросткiв
 • Посилення малюнка пальцевих втиснень
 • Медулобластоми й астроцитоми
 • Ангiоретикуломи, пiнеаломи
 • Глiоми i менiнгеоми
 • Мультиформнi глiобластоми й астроцитоми
 • Гiпертензiйний головнио бiль i блювота
 • Порушення ходи i статики
 • Загальна гiпотонiя
 • Рiвномiрний горизонтальний нiстагм
 • Iнсипiдарний синдром
 • Застiйнi диски зорових нервiв
 • Симптоми iнтракранiальної гiпертензiї
 • Гомолатеральна мозочкова атаксiя, гiпотонiя
 • Нахил голови вбiк вогнища
 • Гомолатеральне порушення координаторних проб
 • Горизонтальний нiстагм, чiткiше виражений у бiк вогнища
 • Пiдвищення м'язевого тонусу контрлатерально
 • Психiчного порушення
 • Атрофiя дискiв зорових нервiв
 • Порушення нюху
 • Порушення психiки, зниження iнтелекту, епiприступи, порушення нюху
 • Сенситивнi джексонiвськi приступи, гемiгiпестезiя, апраксiя
 • Гемiпарез, астереогноз, атаксiя, аграфiя
 • Больової парестезiї по гемiтипу, розлади глибокої чутливостi, атаксiя, епiприступи
 • Епiприступи, гемiпарез по фацiобрахiальному типу, парестезiї, астереогноз, апраксiя, амнестична афазiя
 • Алексiя, аграфiя, акалькулiя
 • Порушення схеми тiла, апраксiя, астереогноз
 • Епiприступи, гемiпарез, парестезiї, астереогноз
 • Сенситивна атаксiя
 • Слуховi, нюховi галюцинацiї
 • Парціальні припадки у вигляді складних психомотрних автоматизмів
 • Атаксія
 • Гомонiмна квадрантна гемiанопсiя
 • Сенсорна афазія
 • Зорова агнозiя
 • Розлади кольоровiдчуття
 • Гомонiмна гемiанопсiя, фотопсiї
 • Синдром Фостер-Кеннедi
 • Амнестична афазiя
 • Нюхова агнозiя
 • Метаморфопсiї
 • Алексiя