• Пiдвищена судомна готовнiсть
 • Патологiчно пiдвищена судомна готовнiсть
 • Епiлептична готовнiсть
 • Сильна екзогенна шкiдливiсть
 • Резидуально-органiчна церебральна недостатнiсть
 • Наявнiсть в родовiдi епiлептичної хвороби
 • Наявнiсть в родовiдi епiлептичних еквiвалентiв
 • Наявнiсть в родовiдi дегенеративних захворювань нервової системи
 • Метод дослiдження близнюкiв
 • Первинно-генералiзована
 • Вторинно-генералiзована
 • Парцiальна
 • Рефлекторна
 • Неiдентифiкованої
 • Лобна епілепсія
 • Скронева епілепсія
 • Джексонівська епілепсія
 • Епілепсія з міоклонічно-астатичними припадками
 • Парцiальнi
 • Генерализованi
 • Вторинно-генералiзованi
 • Некласифiкованi
 • Некласифiкованi
 • Простi парцiальнi
 • Складнi парцiальнi
 • Парцiальнi припадки з вториною генералiзацiєю
 • Моторнi
 • Сенсорнi
 • Вегетативнi
 • Дебютуючі з простих парціальних та протікаючих з автоматизмами
 • Психiчнi
 • Тонiко-клонiчнi
 • Мiоклонiчнi
 • Атонiчнi
 • Абсанс типовий
 • Абсанси атиповий
 • Псевдоабсанс
 • При простих - свiдомiсть збережена, при складних -порушена
 • При простих - свiдомiсть порушена, при складних - збережена
 • При простих - припадок носить абортивний характер, при складних - розгорнутий або полiморфний характер приступiв
 • Аура - це загальнi змiни самопочуття хворого попередньому припадку, передвiсники - початкова частина припадку
 • Аура - початкова частина припадку, передвiсники - загальнi змiни самопочуття хворого попередньому припадку
 • Аура амнезуеться, а передвiсники - не амнезуються
 • Сенситивна
 • Сенсорна
 • Моторна
 • Мовна
 • Вегетативна
 • Дiенцефальна
 • Психiчна
 • Вимикання свiдомостi
 • Сутiнкове зaтьмарення свiдомостi
 • Незмiнена свiдомiсть
 • Легке звуження
 • Полiпiк-хвиля
 • Гостра повiльна хвиля
 • Високоамплiтуднi повiльнi хвилi
 • Короткочасне вимикання свiдомостi
 • Супроводжуються розширенням зiниць
 • Амнезiя на припадок
 • Зберiгається м'язовий тонус
 • Провокуються гiпервентиляцiєю
 • Частiше спостерiгаються при парцiальних формах епiлепсiї
 • Комплекс пiк-повiльна хвиля на ЕЕГ iз частотою 3 коливання в секунду
 • Вiдносять до парцiальної епiлепсiї
 • Вiдносять до вторинно-генералiзованої епiлепсiї
 • Переважає фокус епiлептичної активностi в скроневiй ділянці
 • Можуть починатися з вегетативної або психiчної аури
 • Характерно звужена свiдомiсть
 • Складний руховий компонент у припадку в сполученнi з вегетативно-вiсцеральними або психопатологiчними проявами
 • Генералізовані судомні чи безсудомні припадки
 • Менше виражена органічна природа захворювання
 • ЕЕГ- генералізовані симетричні розряди
 • Частіше починається в ранньому дитячому віці
 • Частіше починається в старшому і підлітковому віці
 • Органічного ураження мозку
 • Локалізації епiлептичного вогнища
 • Характеру припадку
 • Парцiальний припадок iз генералiзацiєю або без її
 • Наявнiсть первинного епiлептогенного вогнища
 • Переважання фокальної епiлептичної активностi
 • Повне вимикання свiдомостi пiд час припадку з наступною амнезiєю
 • Приуроченiсть припадкiв у бiльшостi випадкiв до циклу "сон-пильнування"
 • Простi абсанси
 • Складнi абсанси
 • Генералiзованi судорожнi
 • Простi парцiальнi
 • Складнi парцiальнi з повторною генералiзацiєю
 • Раптовiсть пробудження
 • Широкi зiницi
 • Автоматичного руху
 • Можливiсть пробудження додатковою стимуляцiєю
 • Пароксизмальна активнiсть на ЕЕГ
 • Дiенцефальна ділянка
 • Лiмбична система
 • Пiдкiрково-стовбурова зона
 • Тiм'янa доля
 • Скронево-лiмбiчна кора
 • Пiдкiрково-стовбурова
 • Передня центральна звивина
 • Задня центральна звивина
 • Заднє адверсивне поле
 • Нижнi вiддiли передньої центральної звивини
 • Заднi вiддiли верхньої лобної звивини
 • Заднi вiддiли середньої лобної звивини
 • Заднi вiддiли нижньої лобної звивини
 • Зовнiшнi вiддiли потиличної долi
 • Медiальна поверхня потиличної долi
 • Заднi вiддiли скроневої долi
 • Нижня ділянка тiм'яної долі
 • Пiк-повiльна хвиля з частотою 3 коливання у секукнду
 • Гiпсаритмiя
 • Гiперсинхроннi повiльнi хвилi
 • Комплекси множинних пiк-повiльних хвиль
 • Кивки i генералiзованi мiоклонiчнi припадки
 • Простi абсанси i складнi парцiальнi припадки
 • Атонiчнi, тонiчнi припадки й атиповi абсанси
 • Бiлатерально-синхроннi комплекси пiк-повiльна хвиля з частотою 1 - 2,5 у сек
 • Бiлатерально-синхроннi комплекси загострених повiльних хвиль
 • Бiлатерально-синхроннi комплекси полiпiк-повiльна хвиля 4 - 10 у сек
 • Серiї атипових абсансiв
 • Серiї типових абсансiв
 • Серiї псевдоабсансiв
 • Сполучення складних абсансiв i мiоклонiчних припадкiв
 • Сполучення простих, складних абсансiв i генералiзованих судомних припадкiв при пробудженнi
 • Сполучення простих, складних абсансiв i складних парцiальних припадкiв
 • Вiдноситься до первинно-генералiзованої епiлепсiї
 • Вiк початку захворювання 12 - 18 рокiв
 • Супроводжується масивними бiлатеральними мiоклонiями
 • Вiдсутнiсть пiсляприпадочної амнезiї
 • Депривацiя сну провокує посилення припадкiв
 • Синдром Уеста
 • Синдром Леннокса-Гасто
 • Пiкноепiлепсiя
 • Синдром Фрiдмана
 • Пропульсивна епiлепсiя Янца
 • Роландична епiлепсiя
 • Синдром Дала-Бернандiна
 • Нижнi вiддiли Роландичної борозни/
 • Ділянка острiвця
 • Скронева доля
 • Тiм'яна доля
 • Прості фебрільні судоми
 • Фебрільно залежна форма епiлепсiї
 • Судомна форма енцефалічної реакції
 • Хвороба Бурневiля-Прінгля
 • Хвороба Штурге-Вебера
 • Хвороба Реклiнгхаузена
 • Хвороба Луї-Бар
 • Хвороба Гіпелля-Ландау
 • Псевдоабсанси
 • Великi генералiзованi припадки
 • Мiоклонiї, що посилюються довiльними рухами
 • Прогресуюче загально-органiчне зниження інтелекту
 • Наявнiсть вогнищевого компонента в припадку
 • Наявнiсть гiпертензiйного синдрому
 • Важкий пiсляприпадочний стан /iнодi - парез кiнцiвок/
 • Схильнiсть припадкiв до циклу "сон-пильнування"
 • Вiдсутнiсть стiйкого ефекту вiд протисудомної терапiї
 • Серійні складні абсанси з переважанням міоклонічного компонента
 • Серійні складні абсанси з переважанням атонічного компонента
 • Серійні псевдоабсанси
 • Генералізовані судомні припадки з переважанням тонічного компонента
 • Електроенцефалографiчний
 • Клiнiчний
 • Експериментально-психологiчний
 • Встановлення дiагнозу захворювання
 • Уточнення локалiзацiї епiлептичного вогнища
 • Уточнення типу епiлептичного припадку
 • ЕЕГ, елетрокортикографiя, електросубкортикографiя
 • Iмпедансометрiя
 • Комп'ютерна томографiя головного мозку
 • Ядерно-магнiтний резонанс
 • Позитронно-емiсiйна томографiя
 • Синдром Уеста
 • Синдром Леннокса-Гасто
 • Пiкноепiлепсiя, роландична епiлепсiя
 • Синдром Фрiдмана
 • Пропульсивна епiлепсiя Янца
 • Форму епiлепсiї
 • Локалiзацiю епiлептичного вогнища
 • Вид i частоту епiлептичних припадкiв
 • Приуроченiсть припадкiв до циклу "сон-пильнування"
 • Виразнiсть i характер психiчних змiн
 • Стадiю i тип протiкання епiлепсiї
 • Ефективнiсть протисудомної терапiї
 • До 40 - 60 разiв у добу
 • До 10 - 20 разiв у добу
 • Один - два рази в добу
 • Щоденнi або декiлька разiв у тиждень
 • Один-два припадка на мiсяць
 • Раптовiсть пробудження
 • Поступовий розвиток рухової активностi
 • Автоматичнi дiї
 • Можливiсть пробудження додатковою стимуляцiєю
 • Тривалiсть 2 - 15 хвилин
 • Припадок ситуативно обумовлений
 • Супроводжується виразними, манiрними, розгонистими рухами
 • Вiдсутня повна амнезiя
 • Зберiгаються зiничнi реакцiї
 • Бiлатерально синхроннi комплекси полiпiк-повiльна хвиля на ЕЕГ
 • Тривалiсть до 1 - 2 годин
 • Iндивiдуальнiсть
 • Безперервнiсть
 • Переривчастiсть
 • Тривалiсть
 • Достатнiй сон
 • Обмеження рухової активностi
 • Обмеження перегляду телепередач
 • Заборона шкiдливих звичок
 • Уникати гiпертермiї, iнсоляцiй, самостiйного плавання у водi
 • Дiєта з обмеженням води, солодощiв, солi, спецiй