• виличний вiдросток
 • мис
 • верхня стiнка антрума
 • покрiвля барабанної порожнини
 • вискова луска
 • зовнiшньою сонною артерiєю
 • привушною залозою
 • цибулиною яремної вени
 • лицевим нервом
 • внутрiшньою сонною артерiєю
 • барабанна перетинка
 • аттик
 • основна мембрана
 • мембрана, яка вiдокремлює верхнiй вiддiл барабанної порожнини вiд середнього
 • мембрана медiальної стiнки
 • кiсткової
 • перетинчасто-хрящової
 • епiтелiальної
 • шкiрної
 • бiльш медiально
 • бiльш вертикально
 • бiльш горизонтально
 • бiльш латерально
 • зовнiшнiм, фiброзним, внутрiшнiм шарами
 • тiльки зовнiшнiм шаром
 • тiльки внутрiшнiм шаром
 • наявнiстю мiксоїдної тканини в порожнинi
 • плоский одношаровий епiтелiй
 • вiйчастий кубiчний епiтелiй
 • одношаровий кубiчний епiтелiй
 • волосковi клiтини
 • iз перших днiв життя
 • через 5 мiсяцiв пiсля народження
 • iз 3-х рокiв
 • iз 10 рокiв
 • на задньомедiальнiй поверхнi
 • однаково з обох бокiв
 • на передньолатеральнiй поверхнi
 • моменту народження
 • З-х мiсяцiв життя
 • 6 мiсяцiв життя
 • 1 року життя
 • 3-х рокiв життя
 • 5 рокiв життя
 • молоточок
 • ковадло
 • стременце
 • є причиною розвитку отитiв
 • не є причиною розвитку отитiв
 • Вся барабанна порожнина
 • Аттик
 • Тимпанальне устя слухової труби
 • Середнiй вiддiл
 • Нижнiй вiддiл
 • лицевим
 • трiйчастим
 • язикоглотковим
 • слуховим
 • вiдвiдним
 • язикоглотковим
 • лицевим
 • трiйчастим
 • слуховим
 • задньою
 • верхньою
 • нижньою
 • передньою
 • латеральною
 • медiальною
 • задньої
 • передньої
 • верхньої
 • нижньої
 • медiальної
 • латеральної
 • Горизонтальний вiдрiзок до першого колiна
 • Вiдрiзок мiж першим та другим колiном
 • Вертикальний вiдрiзок
 • задню черепну ямку
 • середню черепну ямку
 • основу черепа
 • кам'янистої частини
 • лускоподiбної частини
 • барабанної частини
 • першого року життя
 • 3-х рокiв
 • 12 рокiв
 • 15 рокiв
 • 20 рокiв
 • головку молоточка
 • короткий вiдросток ковадла
 • слухову трубу
 • стременце
 • широка i коротка
 • вузька i коротка
 • вузька i довга
 • S - подiбна
 • перетинчастому лабiринтi
 • кiстковому лабiринтi
 • перетинчастому лабiринтi
 • кiстковому лабiринтi
 • ендолiмфою
 • кортiлiмфою
 • перилiмфою
 • плазмою
 • резонаторна
 • трофiчна
 • стимулююча
 • аналогiчна спинномозковiй рiдинi
 • аналогiчна ендолiмфi
 • аналогiчна синовiальнiй рiдинi
 • не має аналогiв в органiзмi людини
 • аналогiчна спинномозковiй рiдинi
 • аналогiчна перилiмфi
 • аналогiчна синовiальнiй рiдинi
 • не має аналогiв в органiзмi людини
 • бiльш високий рiвень вмiсту iонiв К+
 • бiльш низький рiвень вмiсту iонiв К+
 • iдентичнi
 • неiдентичнi
 • сходах переддвер'я
 • барабанних сходах
 • завитковому ходi
 • пiвколових каналах
 • маточцi переддвер'я
 • мiшечку переддвер'я
 • клiтини Дейтерса
 • клiтини Кладiуса
 • клiтини Гензена
 • волосинковi клiтини
 • Зовнiших волосинкових (ЗВК)
 • Внутрiшнiх волосинкових (ВВК)
 • - це самостiйне анатомiчне утворення
 • утворена клiтинами Дейтерса
 • утворена волосинковими клiтинами
 • утворена стовпчиковими клiтинами
 • резонаторна
 • передаюча звук
 • iзолююча вiд ендолiмфи
 • трансформуюча звук
 • цилiндрична
 • овальна
 • глечикоподiбна з розширеною основою
 • глечикоподiбна iз звуженою основою
 • цилiндрична
 • овальна
 • глечикоподiбна з розширеною основою
 • глечикоподiбна iз звуженою основою
 • у заднiй черепнiй ямцi
 • у переднiй черепнiй ямцi
 • у середнiй черепнiй ямцi
 • слуховiй трубi
 • барабаннiй порожнинi
 • внутрiшньому вусi
 • соскоподiбному вiдростку
 • верхнiй кам'янистий синус
 • нижнiй кам'янистий синус
 • кавернозний синус
 • дрiбнi кiстковi вени соскоподiбного вiдростка
 • барабанної порожнини
 • передньої стiнки зовнiшнього слухового ходу
 • нижньої стiнки зовнiшнього слухового ходу
 • верхньої стiнки зовнiшнього слухового ходу