• моменту народження дитини
 • 1 року
 • 6-ти рокiв
 • 10-ти рокiв
 • 12-14 рокiв
 • вiдсутня
 • має вигляд щiлини довжиною до 2 мм
 • має об'єм до 2-3 см3
 • нижнiй стiнцi порожнини носа
 • верхнiй стiнцi порожнини носа
 • латеральнiй стiнцi порожнини носа
 • медiальнiй стiнцi порожнини носа
 • переднiх вiддiлiв нижнiх носових раковин
 • заднiх вiддiлiв усiх раковин
 • передньонижнiй частинi перегородки носа
 • дна порожнини носа
 • зовнiшньої сонної артерiї і внутрiшньої сонної артерiї
 • черевної аорти
 • позаду та зверху вiд середньої носової раковини
 • позаду та зверху вiд нижньої носової раковини
 • на переднiй стiнцi клиноподiбної пазухи
 • позаду та знизу вiд середньої носової раковини
 • у верхньому носовому ходi
 • у середньому носовому ходi
 • трiйчастим нервом
 • нюховим нервом
 • лицевим нервом
 • нервом крилоподiбного каналу
 • лицевим нервом
 • трiйчастим нервом
 • нюховим нервом
 • нервом крилоподiбного каналу
 • лицевим нервом
 • трiйчастим нервом
 • нюховим нервом
 • нервом крилоподiбного каналу
 • утрудненням вiдтоку слизу iз порожнини носа
 • загальною iнтоксикацiєю органiзму
 • пiдвищенням температури тiла
 • подразненням гiлки трiйчастого нерва, яка iнервує тверду мозкову оболонку
 • нейроiнфекцiєю
 • передня
 • задня
 • нижня
 • медiальна
 • передня
 • задня
 • нижня
 • медiальна
 • лобовою долею мозку
 • лицевим нервом
 • гiпофiзом
 • внутрiшньою сонною артерiєю
 • носовими кiстками
 • перегородкою носа
 • слiзними кiстками
 • решiтчастою кiсткою
 • малим крилом основної кiстки
 • великим крилом основної кiстки
 • ситоподiбною пластинкою решiтчастої кiстки
 • заднiм краєм горизонтальної пластинки пiднебiнної кiстки
 • на днi порожнини носа
 • в переднiй третинi нижньої носової раковини
 • мiж дном порожнини носа та нижньою носовою раковиною
 • мiж перегородкою носа i нижньою носовою раковиною
 • глоткових
 • пiдщелепної дiлянки
 • глибоких шийних
 • привушних
 • нижнiй носовий хiд
 • верхнiй носовий хiд
 • середнiй носовий хiд
 • верхню половину загального носового ходу
 • нижнього носового ходу
 • верхнього носового ходу
 • середнього носового ходу
 • верхньої половини загального носового ходу
 • Позитивний тиск
 • Негативний тиск
 • гостроту нюху
 • захисну функцiю
 • дихальну функцiю
 • прохiднiсть носових ходiв
 • прохiднiсть слухової труби
 • Хоани мають овальну форму
 • Порожнина носа коротша, вужча i нижча, нiж у дорослого
 • Нижнiй, середнiй, верхнiй носовi ходи вираженi
 • Не виражена складчатiсть слизової оболонки перегородки носа
 • У новонародженої дитини нижня носова раковина прилягає до дна носа
 • Середня носова раковина до 6-ти мiсячного вiку впритул прилягає до нижньої носової раковини
 • Хоани остаточно формуються до першого року життя
 • Хоани формуються до 15 рокiв життя
 • Слiзноносовий канал з ростом дитини перемiщується вверх
 • лобова пазуха
 • верхньощелепна пазуха
 • заднi комiрки решiтчастого лабiринта
 • переднi комiрки решiтчастого лабiринта
 • лобова пазуха
 • клиноподiбна пазуха
 • верхньощелепна пазуха
 • переднi комiрки решiтчастого лабiринта
 • В нижнiй носовiй раковинi
 • У верхнiй носовiй раковинi
 • В середнiй носовiй раковинi
 • На днi порожнини носа
 • В нижнiй носовiй раковинi
 • На днi порожнини носа
 • На вiльному краї середньої раковини
 • На заднiх кiнцях раковини
 • У горбику носової перегородки
 • привушнi лiмфовузли
 • паратрахеальнi лiмфовузли
 • заглотковi лiмфовузли
 • пiднижньощелепнi лiмфовузли
 • привушнi лiмфовузли
 • задньошийнi лiмфовузли
 • заглотковi лiмфовузли
 • пiднижньощелепнi лiмфовузли
 • бокова мозкова вена
 • середня вена мозкових оболонок
 • передня мозкова вена
 • нижня порожниста вена
 • бокова мозкова вена
 • верхня очна вена
 • передня мозкова вена
 • нижня порожниста вена
 • бокова очна вена
 • крилоподiбне сплетiння
 • передня мозкова вена
 • верхня порожниста вена
 • переходить без рiзких меж у нижню стiнку
 • не має апертури
 • носовi кiстки
 • носовий вiдросток верхньої щелепи
 • лобовий вiдросток верхньої щелепи
 • носовий вiдросток лобової кiстки
 • луска лобової кiстки
 • решiтчаста пластинка решiтчастої кiстки
 • носових
 • верхньощелепної кiстки (тiла)
 • лобового вiдростка верхньої щелепи
 • носового вiдростка лобової кiстки
 • трикутних
 • додаткових
 • крильних
 • заднiх частин чотирикутних хрящiв
 • сошником
 • чотирикутним хрящем
 • крилоподiбним хрящем
 • додатковим хрящем
 • перпендикулярною пластинкою решiтчастої кiстки
 • перегородки носа, медiальної поверхнi тiла верхньої щелепи, лобового вiдростка верхньої щелепи
 • носових кiсток, медiальної поверхнi тiла верхньої щелепи, лобового вiдростка верхньої щелепи
 • частини лобової кiстки, носових кiсток, бокової поверхнi тiла верхньої щелепи, носового вiдростка верхньої щелепи
 • чотирикутного хряща, слiзної кiстки, решiтчастої кiстки, луски лобової кiстки, внутрiшньої пластинки крилоподiбного вiдростка клиноподiбної кiстки
 • слiзної кiстки, решiтчастої кiстки, крилоподiбного вiдростка клиноподiбної кiстки
 • перегородки носа, медiальної поверхнi тiла верхньої щелепи, лобового вiдростка верхньої щелепи
 • перпендикулярною пластинкою пiднебiнної кiстки, сошником
 • горизонтальними вiдростками пiднебiнної кiстки та верхньої щелепи
 • чотирикутним хрящем, вертикальним вiдростком пiднебiнної кiстки
 • Всi вiдповiдi вiрнi
 • Пiдслизовий шар добре розвинутий
 • Печериста тканина розвинута на всьому протязi
 • Слизова оболонка щiльно спаяна з охрястям та окiстям на всiх дiлянках
 • Слизова оболонка щiльно спаяна з охрястям та окiстям на окремих дiлянках
 • вiйчастого епiтелiю та нюхових клiтин
 • пiдтримуючих та бокалоподiбних клiтин
 • нюхових, базальних та пiдтримуючих клiтин
 • iнкреторна
 • дихальна
 • смакова
 • нюхова
 • захисна
 • резонаторна
 • голосоутворююча
 • трипсином
 • лiзоцимом
 • пектинами
 • пiдтримуючими клiтинами
 • муцином
 • трипсином
 • пектинами
 • пiдтримуючими клiтинами
 • рентгенографiї
 • аускультацiї
 • дослiдження прохiдностi носових ходiв
 • дослiдження нюху
 • зондування