• передньонижньому квадрантi
 • задньонижньому квадрантi
 • передньоверхньому квадрантi
 • задньоверхньому квадрантi
 • рухається поршнеподiбно
 • обертається навколо вiсi
 • змiщується в горизонтальнiй площинi
 • тiльки поздовжнє змiщення стременця
 • обертання основи стременця навколо його поздовжньої вiсi
 • "тремтiння" стременця
 • безумовний рефлекс скорочення стременцевого м'яза
 • рефлекс м'яза, який напружує барабанну перетинку
 • змiщення барабанної перетинки
 • змiщення слухових кiсточок
 • 30 дБ над порогом
 • 50 дБ над порогом
 • 80 дБ над порогом
 • акустичного рефлексу
 • зміни акустичного опору в умовах змін тиску повітря в обтурованому зовнішньому слуховому проході
 • потенцiалiв Кортiєва (спiрального) органа
 • тиску у слуховiй трубi
 • звукосприймаючого апарата
 • звукопровiдного апарата
 • звукопровiдного та звукосприймаючого апарата
 • звукопровiдного апарата з порушенням провiдностi у лабiринтнiй рiдинi
 • звукопровiдного апарата по демпферному типу
 • 2 види лiмфи
 • 3 види лiмфи
 • 4 види лiмфи
 • 5 видiв лiмфи
 • рецептора (ПР)
 • дiї (ПД)
 • генератора (ПГ)
 • спiрального органа
 • покривної мембрани
 • спiрального ганглiя
 • волокон слухового нерва
 • У спiральному органi
 • В ядрах довгастого мозку
 • У слухових центрах кори лобової долi мозку
 • У слухових центрах кори вискової долi мозку
 • довголатентних слухових викликаних потенцiалiв (ДСВП)
 • потенцiалiв, які виникають у завитці при дії звуків
 • середньолатентних слухових викликаних потенцiалiв (ССВП)
 • збереження функцiї рецепторiв завитки та нейронiв
 • компресiю стовбура мозку
 • ураження Кортiєва (спiрального) органа
 • ураження волокон нерва
 • спiрального органа
 • покривної мембрани
 • волокон слухового нерва
 • коркового вiддiлу органа слуху
 • волокна основної мембрани, якi мають рiзну довжину та рiзну ступiнь натягу, дiють як резонатори
 • у завитцi утворюються "стоячi" хвилi, якi є джерелом збудження волосинкових клiтинок (ВК)
 • "бiгучi" хвилi завитки викликають подразнення нейроепiтелiю
 • волокна основної мембрани, якi мають рiзну довжину i рiзний ступiнь натягу, дiють як резонатори
 • у завитцi утворюються "стоячi" хвилi, якi є джерелом збудження ВК (волосинкових клiтин)
 • "бiгучi" хвилi завитки викликають подразнення нейроепiтелiю
 • клiтинами Дейтерса
 • доторканням покривної мембрани до клiтин
 • гальмуванням рiдини при змiщеннi основної мембрани
 • бiля верхiвки завитки
 • бiля вiкна завитки
 • у серединнiй закрутцi завитки
 • бiля основної мембрани
 • стременцевий м'яз
 • м'яз, який напружує барабанну перетинку
 • стременцевий м'яз
 • м'яз, який напружує барабанну перетинку
 • однаково сприймає повiтрянопроведенi та кiстковопроведенi звуки
 • краще сприймає кiстковопроведенi звуки
 • про ураження звукопровiдного апарата
 • про ураження звукосприймаючого апарата
 • про комбiноване ураження органа слуху
 • про ураження звукопровiдного апарата
 • про ураження звукосприймаючого апарата
 • про незначне комбiноване ураження
 • ураженням звукопроведення справа
 • ураженням звукосприйняття справа
 • комбiнованим ураженням справа
 • ураженням звукопроведення злiва
 • ураженням звукосприйняття злiва
 • комбiнованим ураженням злiва
 • тiльки середнього вуха
 • тiльки слухової труби
 • тiльки барабанних сходiв
 • тiльки сходiв переддвер'я
 • спiрального органа
 • дослiд Желле
 • дослiд Вебера
 • дослiд Швабаха
 • дослiд Рiнне
 • дослiд Бiнга
 • дослiдження сприйняття звуку по кiстцi при вiдкритому зовнiшньому слуховому ходi
 • дослiдження сприйняття звуку по кiстцi при закритому зовнiшньому слуховому ходi
 • дослiдження сприйняття звуку по кiстцi при вiдкритому зовнiшньому слуховому ходi
 • дослiдження сприйняття звуку по кiстцi при закритому зовнiшньому слуховому ходi
 • кiлькiсть коливань передаючого середовища за одиницю часу
 • амплiтуда коливань
 • "вiдчуття" звуку
 • невральну приглухуватість
 • порушення коркового відділу слухового аналізатору
 • порушення функції завитки
 • однаково сприймає кістковопроведені та повітрянопроведені звуки
 • краще сприймає повітрянопроведені звуки
 • краще сприймає кістковопроведені звуки
 • швидше сили звуку
 • повiльнiше сили звуку
 • пропорцiйно силi звуку
 • полiпшує або погiршує розбiрливiсть мови
 • погiршує розбiрливiсть мови
 • пiдсилює окремi фонеми, не покращуючи розбiрливостi мови
 • точно оцiнює змiну гучностi звуку
 • з трудом розбирається в коливаннях гучностi звукiв
 • полiпшує сприйняття тонiв
 • погiршує сприйняття тонiв
 • на сприйняття тонiв не впливає
 • звуки частотою 125-500 Гц
 • звуки частотою 125-3000 Гц
 • звуки частотою 4000-8000 Гц
 • на рiвнi маскування
 • вище рiвня маскування
 • нижче рiвня маскування