• у першу добу захворювання
 • при високiй температурi тiла
 • при деструктивному процесi в клiтинах соскоподiбного вiдростка
 • повне видужання, перехiд в хронiчну форму
 • перехiд в секреторний отит, внутрiшньочерепне отогенне ускладнення
 • перехiд у гострий середнiй отит, внутрiшньоорбiтальнi ускладнення
 • передньоверхньому квадрантi
 • передньонижньому квадрантi
 • задньоверхньому квадрантi
 • задньонижньому квадрантi
 • ринотубарний
 • лабiринтний
 • травматичний
 • лiмфогематогенний
 • хронiчнi i гострi захворювання глотки, носа i приносових пазух
 • гострi захворювання глотки, носа i приносових пазух, перенесенi iнфекцiйнi захворювання
 • iндивiдуальнi особливостi будови носоглотк
 • частi парацентез
 • частий парацентез
 • деформацiя вушної раковини
 • склеротичний тип будови соскоподiбного вiдростка
 • пневматичний тип будови соскоподiбного вiдростка
 • Внутрiшньоутробна паратрофiя
 • Гiпотрофiя
 • Гемолiтична хвороба новонародженого
 • Деформацiя вушної раковини
 • Попадання iнфекцiї iз родових шляхiв
 • Анатомо-морфологiчнi особливостi будови середнього вуха
 • Ексудативний дiатез
 • Годування дитини в неправильному положеннi
 • Охолодження або перегрiвання дитини
 • Анатомо-морфологiчнi особливостi будови середнього вуха
 • Атрезiя зовнiшнього слухового ходу
 • Рахiт
 • Частi ГРВI
 • Штучне вигодовування
 • Гiпертонiчна хвороба матерi
 • Рахiт, перенесенi дитиною запальнi захворювання
 • Ексудативний дiатез, нерацiональне застосування антибiотикiв
 • Отгематома
 • Перинатальна патологiя, недоношенiсть дитини, штучне вигодовування дитини
 • Гiпотрофiя I-III ступеня
 • Аномалiї розвитку ЛОР-органiв
 • серозна, катаральна, геморагiчна
 • полiпозна, серозна, катаральна, геморагiчна
 • холестеатомна, серозна, катаральна
 • гнiйна, гнiйно-фiбринозна, виразково-некротична
 • атрофiчна, гнiйна, гнiйно-фiбринозна, виразково-некротична
 • деструктивна, гнiйна, катаральна, серозна
 • шум у вусi, бiль у вусi, вiдчуття закладання у вусi
 • вiдчуття повноти у вусi, зниження слуху, гiпосмiя
 • гiперемiя, потовщення, випинання барабанної перетинки
 • спонтанний нiстагм (SpNy), оторея, пульсуючий свiтловий рефлекс
 • пiдвищення температури, тахiкардiя, головний бiль
 • брадикардiя, тризм, головний бiль
 • вимушене положення голови, змiна тембру голосу
 • анамнез хвороби, стан слуху
 • антропункцiя, стан слуху
 • тимпанопункцiя, отоскопiя, гемограма, анамнез хвороби, стан слуху
 • анамнез хвороби, стан слуху, тимпанопункцiя, отоскопiя, рентгенографiя соскоподiбного вiдростка, вестибулограма
 • мастоїдит, повна атрезiя зовнiшнього слухового ходу
 • хронiчний середнiй отит, секреторний отит, нейросенсорна глухота
 • парез лицевого нерва, менiнгiт, мастоїдит
 • абсцес лобової долi, менiнгiт, мастоїдит
 • парез лицевого нерва, менiнгiт, мастоїдит, шийний лiмфаденiт, ангiна
 • явна, латентна, рецидивуюча
 • перфоративна, явна, латентна, рецидивуюча:
 • явна, рецидивуюча
 • абсолютно, вiдносно скритна
 • мiкозна, секреторна
 • Лицевий нерв
 • Слизова оболонка барабанної порожнини
 • Слизова оболонка слухової труби
 • Слизова оболонка антрума
 • пiдвищення температури тiла, тахiкардiя, порушення сну
 • тризм, зниження ваги
 • Зменшення болю у вусi, зниження температури тiла, барабанна перетинка менш потовщена i перфорована у дiлянцi найбiльшого випинання
 • Температури тiла знижується, полiп у вусi, барабанна перетинка менш потовщена
 • Барабанна перетинка перфорована в дiлянцi найбiльшого випинання, пульсуючий свiтловий рефлекс, затруднений вiдтiк гною iз порожнини
 • покращення сну, апетиту, зникнення шуму та почуття закладеностi у вусi
 • покращення апетиту, зниження слуху, збiльшення кiлькостi гною в слуховому ходi
 • зникнення шуму, почуття закладання у вусi та головного бол
 • зберiгається iнфiльтрацiя барабанної перетинки, збiльшується кiлькiсть гною у слуховому ходi, слух полiпшується
 • з'являється короткий вiдросток молоточка, зберiгається iн'єкцiя судин вздовж ручки молоточка, свiтловий конус барабанної перетинки вiдсутнiй
 • зберiгається iн'єкцiя судин вздовж ручки молоточка, свiтловий конус барабанної перетинки вiдсутнiй, слухова функцiя погiршується
 • загальнi симптоми переважають мiсцевi, утруднення отоскопiї
 • отоскопiчна картина вiдповiдає фазi запалення
 • порушення нiчного сну, нестiйке випорожнення, зниження маси тiла
 • нестiйке випорожнення, свiтлобоязнь, перiодична незначна гноєтеча з вуха
 • зниження маси тiла, спонтанний нiстагм, порушення нiчного сну, нестiйке випорожнення, озноби
 • температура тiла суфебрильна, перiодичнi блювання або зригування, сухiсть та блiдiсть шкiрних покривiв, неспокiй дитини вночi
 • перiодичне блювання та зригування, сухiсть та блiдiсть шкiрних покривiв, стояння маси тiла, велика кiлькiсть гнiйних видiлень з вуха
 • сухiсть та блiдiсть шкiрних покривiв, неспокiй дитини вночi, свiтлобоязнь, анiзокорiя, блювання
 • гноєтеча з вуха, мутнiсть, потовщення, "вологiсть" барабанної перетинки
 • мутнiсть, потовщення, "вологiсть" барабанної перетинки та гiперемiя її у верхнiх вiддiлах
 • потовщення барабанної перетинки, полiп барабанної порожнини, велика кiлькiсть гною у слуховому ходi
 • гiперемiя барабанної перетинки
 • згладженiсть контурiв барабанної перетинки
 • нависання задньо-верхнiх вiддiлiв барабанної перетинки
 • гiперемiя та iнфiльтрацiя шкiри у завушнiй дiлянцi
 • гноєтеча з вуха
 • сiра, мутна барабанна перетинка
 • гiперемiя барабанної перетинки
 • iнфiльтрацiя барабанної перетинки
 • нависання задньо-верхнiх вiддiлiв барабанної перетинки
 • гiперемiя та iнфiльтрацiя шкiри у завушнiй дiлянцi
 • гноєтеча з вуха
 • тимпанопункцiя, iмунограма, парацентез, гемограма
 • тимпанопункцiя, парацентез, гемограма, електроенцефалограма
 • антропункцiя, парацентез, тимпанометрiя, визначення прохiдностi слухових труб
 • дегiдратацiйну терапiю, парацентез, тимпанопункцiю, десенсибiлiзуючу терапiю
 • парацентез, тимпанопункцiю, десенсибiлiзуючу терапiю, фiзiотерапiю, антибiотикотерапiю
 • тимпанопункцiю, антропункцiю, антибактерiальну терапiю
 • антропункцiю, органiзацiю догляду за хворим та харчування хворої дитини, вiдновлення носового дихання,застосування антибiотикiв та сульфанiламiдних препаратiв, симптоматичну терапiю
 • органiзацiю догляду за хворою дитиною i харчування її, вiдновлення носового дихання, застосування антибiотикiв та сульфанiламiдних препаратiв, симптоматичну терапiю
 • вiдновлення носового дихання, антродренаж, застосування антибiотикiв та сульфанiламiдних препаратiв, симптоматичну терапiю
 • перша стадiя гострого середнього отиту
 • друга стадiя гострого середнього отиту
 • третя стадiя гострого середнього отиту
 • четверта стадiя гострого середнього отиту
 • промивання барабанних порожнин антибактерiальними препаратами, антибiотикотерапiя, дезiнтоксикацiйна, iмунотерапiя, стимулююча терапiя
 • антибiотикотерапiя, промивання барабанних порожнин антибактерiальними препаратами, iмунотерапiя, стимулююча терапiя
 • дезiнтоксикацiйна, дегiдратацiйна терапiя, фiзiотерапiя, антродренаж, загальна гормонотерапiя
 • застосування ганглiоблокаторiв, дезiнтоксикацiйна терапiя, iмунотерапiя, стимулююча терапiя, парацентез, аденотомiя
 • забезпечення достатнього вiдтоку з барабанної порожнини, антибiотикотерапiя, дезiнтоксикацiйна терапiя, iмунотерапiя, стимулююча та фiзiотерапiя
 • антибiотикотерапiя, антродренаж, iмунотерапiя, стимулююча терапiя, фiзiотерапiя
 • дезiнтоксикацiйна, дегiдратацiйна терапiя, фiзiотерапiя, антродренаж, загальна гормонотерапiя
 • забезпечення достатнього вiдтоку з барабанної порожнини, антибiотикотерапiя, дезiнтоксикацiйна терапiя, iмунотерапiя, стимулююча та фiзiотерапiя, антротомiя
 • скарлатинi
 • дифтерiї
 • кору
 • грипi
 • туберкульозi
 • запаморочення, висока температура тiла, рiзкi болi у вусi, iрадiюючi по ходу трiйчастого нерва
 • висока температура тiла, рiзкi болi у вусi, iрадiюючi по ходу трiйчастого нерва, раннiй розвиток парезу лицевого нерва
 • висока температура тiла, рiзкi болi у вусi, якi iрадiюють по ходу трiйчастого нерва
 • наявнiсть геморагiчних пухирцiв на барабаннiй перетинцi та на шкiрi задньоверхньої стiнки слухового ходу
 • наявнiсть геморагiчних пухирцiв на шкiрi задньоверхньої стiнки слухового ходу, полiпи у барабаннiй порожнинi, зниження слуху
 • серознi видiлення iз барабанної порожнини, наявнiсть геморагiчних пухирцiв на барабаннiй перетинцi та на шкiрi задньоверхньої стiнки слухового ходу, переважає ураження звукосприймаючого апарату
 • геморагiчнi видiлення iз порожнини, наявнiсть геморагiчних пухирцiв на барабаннiй перетинцi та на шкiрi задньоверхньої стiнки слухового ходу, кондуктивна приглухуватiсть з елементами ураження звукосприйняття
 • раннiй парацентез барабанної перетинки, застосування специфiчних препаратiв (протигрипозний гамма-глобулiн, сироватка, iнтерферон), введення АТФ, кокарбоксилаз
 • застосування специфiчних препаратiв (протигрипозний гамма-глобулiн, сироватка, iнтерферон), вiтамiнотерапiя групи В, С, введення АТФ, кокарбоксилази, протинабрякова, дезiнтоксикацiйна, антибiотикотерапiя
 • введення АТФ, кокарбоксилази, щоденний парацентез барабанної перетинки, шунтування, антибактерiальна терапiя
 • антродренаж, раннiй парацентез барабанної перетинки, застосування специфiчних препаратiв (протигрипозний гамма-глобулiн, сироватка, iнтерферон), введення АТФ, кокарбоксилаз
 • Дифузнi запальнi змiни слизової оболонки
 • Некроз окремих дiлянок слизової оболонки
 • Тромбоутворення у дрiбних судинах слизової оболонки
 • Геморагiчне ураження слизової оболонки
 • Атрофiя слизової оболонки
 • виникнення середнього отиту в перiод висипання
 • гiперемiя та iнфiльтрацiя барабанної перетинки
 • швидка регресiя запалення у барабаннiй порожнинi при адекватному лiкуваннi, виникнення середнього отиту у перiод висипання, гiперемiя та iнфiльтрацiя барабанної перетинки
 • ураження завитки, швидка регресiя запалення у барабаннiй порожнинi при адекватному лiкуваннi, виникнення середнього отиту у перiод висипання, гiперемiя та iнфiльтрацiя барабанної перетинки