• добросовiсна помилка лiкаря без елементiв професiйного неуцтва
 • добросовiсна помилка лiкаря з елементами професiйного неуцтва
 • добросовiсна помилка лiкаря з елементами недбайливостi
 • злочиннi дiї лiкаря i медперсоналу
 • вчення про добро i зло
 • вчення про деонтологiю
 • вчення про лiкарську етику
 • вчення про етику
 • за якiсть ведення офiцiйної медичної документацiї
 • за прийом хворих i їх квалiфiковане лiкування
 • за органiзацiю i забезпечення своєчасного квалiфiкованого обсуговування та лiкування, якiсть медичної документацiї
 • за органiзацiю наукової дiяльностi
 • характеристика фiзичного та розумового розвитку населення
 • оцiнка бiологiчних факторiв довкiлля
 • здоров'я, обумовлене комплексним впливом соцiальних та бiологiчних факторiв довкiлля, характеристика фiзичного розвитку
 • стан повного соцiально-бiологiчного та психологiчного благополуччя, вiдсутнiсть будь-яких захворювань
 • вiдсутнiсть будь-яких захворювань, хворобливого стану та фiзичних дефектiв
 • стан повного соцiально-бiологiчного та психологiчного благополуччя, коли функцiї всiх органiв i систем врiвноваженi природним i соцiальним середовищем, вiдсутнi захворювання i фiзичнi дефекти
 • тiльки на об'єктивнi ознаки захворювання (клiнiка, результати обстеження)
 • на об'єктивнi ознаки захворювання i на суб'єктивнi переживання хворим своєї хвороби
 • Природним почуттям психiчно здорової людини
 • Ознакою психiчного розладу
 • Причиною для переносу лiкарської манiпуляцiї
 • необхiдно зняти бiологiчними методами
 • необхiдно зняти психотерапевтичними методами
 • знiмати нема потреби, тому що це впливає на результат манiпуляцiї
 • протипоказано знiмати, тому що це впливає на результат манiпуляцiї
 • щадити психiку хворого
 • породжувати довiру до лiкаря i укрiплювати вiру у видужання
 • сприяти професiйному росту лiкаря
 • сприяти формуванню у пацiєнта високого iнтелектуального рiвня
 • особливостi особистостi лiкаря i хворого
 • iндивiдуальнi пiдходи до хворого
 • електрофiзiологiчнi дослiдження
 • генетичнi дослiдження
 • вчення про роль моральних засад у дiяльностi медичного персоналу
 • вчення про мораль лiкаря i його взаємини з хворими та здоровими людьми
 • частина загальної етики про мораль лiкаря та його взаємовiдносини з хворими i здоровими людьми та з товаришами по професiї
 • вчення про моральнi взаємовiдносини мiж медперсоналом i суспiльством
 • вчення про принципи поведiнки медичного персоналу, яке направлене на пiдвищення ефективностi лiкування
 • система норм моральної поведiнки медичного персоналу по вiдношенню до хворих
 • Авiценною
 • Парацельсом
 • Гiппократом
 • Аристотелем
 • Авiценною
 • Гiппократом
 • Бентамiном
 • Аристотелем
 • рiзнi фобiї
 • хворобливий стан, який виник в результатi дiї на психiку хворого слiв близьких людей
 • хворобливий стан, який виник в результатi несприятливої дiї на психiку хворого слiв i деяких дiй лiкаря