• М'язiв, що напружують i пiдiймають м'яке пiднебiння
 • М'язiв, що напружують м'яке пiднебiння
 • М'яза, що напружує барабанну перетинку
 • Мiмiчних м'язiв обличчя
 • безперервнiсть ланцюга слухових кiсточок
 • безперервнiсть ланцюга слухових кiсточок i врiвноваження тиску мiж зовнiшнiм середовищем i барабанною порожниною
 • безперервнiсть ланцюга слухових кiсточок i перфорацiю барабанної перетинки в натягнутiй частинi
 • сполучення нервових клiтин
 • нервовий ганглiй
 • стрижень внутрiшнього вуха
 • отвiр, який сполучає сходи переддвер'я з барабанними сходами
 • отвiр, який сполучає середнє i внутрiшнє вухо
 • Так, бо проводиться за допомогою аудiометра
 • Так, бо аудiограма є документом
 • Так, бо дослiдження слуху проводиться у спецiальнiй кiмнатi
 • Так, бо хворий спiлкується з дослiджувачем
 • Нi, бо хворий приймає активну участь у дослiдженнi слуху
 • Печеристий синус
 • Сигмоподiбний синус
 • Поперечний синус
 • Сагiтальний синус
 • судинним шляхом
 • контактним шляхом
 • периневральним шляхом
 • контактним шляхом
 • судинним шляхом
 • периневральним шляхом
 • через венознi пазухи
 • Слухова труба, барабанна порожнина, клiтини соскоподiбного вiдростка
 • Барабанна порожнина, клiтини соскоподiбного вiдростка, канал лицевого нерва
 • Барабанна порожнина, слухова труба, завитка
 • Барабанна порожнина, завитка, пiрамiда
 • Дренажна, вентиляцiйна, захисна
 • Вентиляцiйна, дихальна, терморегуляторна
 • Дренажна, вентиляцiйна, дихальна
 • Вентиляцiйна, дихальна, звукопровiдна
 • Тональна порогова i надпорогова аудiометрiя, мовна аудiометрiя
 • Тональна порогова аудiометрiя, електронiстагмографiя, iмпедансна аудiометрiя
 • Iмпедансометрiя, iгрова аудiометрiя, визначення порога рефлексу стременцевого м'яза
 • Тональна порогова аудiометрiя, iгрова аудiометрiя, iмпедансометрiя
 • Мовна аудiометрiя, iгрова аудiометрiя, дослiдження еквiпресорної функцiї
 • Мовна аудiометрiя, акуметрiя, реєстрацiя слухових викликаних потенцiалiв
 • Тональна аудiометрiя, електрокохлеографiя, iмпедансометрiя
 • Iмпедансометрiя, реєстрацiя слухових викликаних потенцiалiв
 • Реєстрацiя слухових викликаних потенцiалiв
 • Реєстрацiя викликаних вестибулярних потенцiалiв, електрокохлеографiя
 • Ауропальпебральний рефлекс, хоботковий рефлекс
 • Ауропальпебральний рефлекс, ауропупiлярний рефлекс
 • Ауропупiлярний рефлекс, ковтальний рефлекс
 • Гельмголець, Бехтєрєв, Евальд
 • Гельмголець, Евальд, Бекеши
 • Гельмголець, Флетчер, Бекеши
 • Гельмголець, Бехтєрєв, Коломiйченко
 • Гельмголець, Бехтєрєв, Мостовий
 • розташування кривої повiтряної провiдностi, частотну характеристику, втрату слуху в балах
 • розташування кривих повiтряної i кiсткової провiдностi, конфiгурацiю кривих
 • розташування кривих повiтряної i кiсткової провiдностi, їх конфiгурацiю, визначення iндексу чутливостi до короткочасних пiдсилень iнтенсивностi
 • розташування кривих повiтряної i кiсткової провiдностi вiдносно одна одної, частотну характеристику, визначення феномена прискорення зростання гучностi
 • повiльним компонентом
 • швидким компонентом
 • центральне
 • отолiтове
 • лабiринтне
 • У бiк руху ендолiмфи
 • У бiк протилежний руху ендолiмфи
 • Не залежить вiд руху ендолiмфи
 • Вегетативнi
 • Соматичнi
 • Сенсорнi
 • Психовестибулярнi
 • Сенсорнi, соматичнi
 • Вегетативнi, соматичнi
 • Сенсорнi, вегетативнi
 • Сенсорнi, соматичнi, вегетативнi
 • Секреторний отит, катаральний гострий отит, гострий гнiйний середнiй отит
 • Гострий середнiй гнiйний отит, хронiчний середнiй отит, секреторний отит
 • Гострий середній гнiйний отит, хронiчний середнiй отит, суха перфорацiя барабанної перетинки
 • хронiчному середньому отитi з фiстулою лабiринта, зовнiшньому середньому отитi, адгезивному отитi
 • хронiчному середньому отитi з фiстулою лабiринта, секреторному отитi, обмеженому зовнiшньому отитi
 • хронiчному середньому отитi з фiстулою лабiринта, вродженому сифiлiсi
 • хронiчному середньому отитi без фiстули лабiринта, секреторному отитi
 • нижнiй, загальний, заднiй
 • нижнiй, переднiй, верхнiй
 • нижнiй, заднiй, переднiй
 • нижнiй, верхнiй, середнiй
 • защелепнi, заднi шийнi
 • глибокi шийнi, заглотковi
 • поверхневi шийнi, защелепнi
 • защелепнi, заглотковi
 • передньою етмоїдальною, язиковою артерiєю
 • задньою етмоїдальною, лицевою, очною артерiєю
 • етмоїдальними (передньою i задньою), крилопiднебiнною артерiєю
 • лицевою, висхiдною глотковою, верхньощелепною артерiєю
 • передню вену обличчя, поверхневi висковi вени
 • очну вену, внутрiшню яремну вену
 • внутрiшню яремну вену, зовнiшню яремну вену
 • зовнiшню яремну вену, переднi вени обличчя
 • сповiльненню швидкостi руху повiтря, наявностi миготливого епiтелiю
 • сповiльненню швидкостi руху повiтря, великої площi порожнини носа
 • рясностi кровоносних судин, наявностi кавернозної тканини раковин
 • наявностi кавернозної тканини та наявностi миготливого епiтелiю
 • нервом крилоподiбного каналу, переднiм та заднiм етмоїдальним нервом
 • нервом крилоподiбного каналу, верхнiм шийним симпатичним вузлом
 • окоруховим нервом, переднiм та заднiм етмоїдальним нервом
 • Кровоутворюючу, iмунну, секреторну
 • Кровоутворюючу, iмунну, захисну
 • iмунну, секреторну, травну
 • Iмунну, рефлекторну, кровозупинну
 • Дихальну, голосову, травну
 • Дихальну, резонаторну, кровозупинну
 • Дихальну, резонаторну, захисну
 • Дихальну, кровозупинну, травну
 • поверхневi шийнi
 • глибокi шийнi
 • защелепнi
 • заглотковi
 • iмунна, протимiкробна
 • захисна
 • антимiкробна
 • iмунна
 • гостре гнiйне запалення волосяного мiшечка
 • гостре гнiйне запалення сальної залози
 • гостре гнiйне запалення волосяного мiшечка i сальної залози
 • гостре гнiйне запалення волосяного мiшечка, сальної залози шкiри i пiдшкiрної клiтковини
 • гноєтворнi збудники
 • грамнегативна та грибкова мiкрофлора
 • анаеробна iнфекцiя
 • переохолодження
 • переднiй стiнцi слухового ходу
 • верхнiй стiнцi слухового ходу
 • нижнiй стiнцi слухового ходу
 • заднiй стiнцi слухового ходу
 • антисептичнi мазi
 • антисептичнi спиртовi розчини
 • не має значення - мазi чи спиртовi розчини
 • нiяких мiсцевих лiкiв
 • перетинчасто-хрящової частини
 • кiсткової частини
 • на початку зовнiшнього слухового ходу
 • рiвномiрно уражується шкiра всього зовнiшнього слухового ходу
 • обмежений зовнiшнiй отит
 • отомiкоз
 • себорейний дерматит
 • геморагiчне запалення зовнiшнього слухового ходу
 • Отоскопiєю
 • Пресорною пробою
 • Тимпанопункцiєю
 • Дослiдженням гостроти слуху
 • Мiкроотоскопiєю
 • Барабанна перетинка
 • Сiрчана пробка
 • Лiмфовузли соскоподiбного вiдростка
 • вузький зовнiшнiй слуховий хiд
 • зниження мiсцевого iмунiтету
 • надмiрна секрецiя сiрчаних залоз
 • знижена секрецiя сiрчаних залоз
 • кiмнатною
 • холодною
 • гарячою
 • близькою до температури тiла
 • iнструментами
 • промиванням
 • чим завгодно
 • в залежностi вiд виду стороннього тiла
 • Промивання
 • Iнструментальна
 • Хiрургiчна
 • Закапування у вухо 700 спирту 2-3 днi, а потiм промивання
 • Закапування у вухо 3% розчину перекису водню 2-3 днi, а потiм промивання
 • Закапування у вухо лужних розчинiв 2-3 днi, а потiм промивання
 • нормальних умовах
 • зовнiшньому отитi
 • середньому отитi
 • сальпiнгоотитi