• передагональний стан
 • абсолютно прихований отоантрит
 • отоантрит з наявнiстю токсикозу
 • видалення патологiчно змiненої кiстки, слизової оболонки антрума i оточуючих його клiтин до здорових дiлянок
 • дренування антрума з видаленням гною антрума
 • видалення патологiчно змiненої слизової оболонки антрума
 • видалення гною з антрума i барабанної порожнини, дренування антрума
 • бактерiальна, вiрусно-бактерiальна
 • вiрусна, грам-негативна, вiрусно-бактерiальна, грибкова
 • вiрусно-бактерiальна, грам-негативна, змiшана
 • недостатнiй вiдтiк гною iз барабанної порожнини, аденоїдит
 • парацентез барабанної перетинки, нерацiональне лiкування отиту
 • особливостi будови середнього вуха у дитини, нерацiональне лiкування отиту
 • порушення функцiї системи травлення
 • висока вiрулентнiсть мiклофлори, порушення функцiї системи травлення, гiпотрофiя
 • ексудативний дiатез, гiпотрофiя, рахiт
 • наявнiсть мiксоїдної тканини у барабаннiй порожнинi, порушення функцiї системи травлення
 • абсцедування
 • альтеративна
 • геморагiчна
 • ексудативна
 • пролiферативна
 • некротична
 • вiк дитини
 • змiни у кровоносних судинах
 • наявнiсть мiксоїдної тканини у барабаннiй порожнинi
 • вiдсутнiсть кiсткового вiддiлу зовнiшнього слухового ходу
 • тиск ексудата на кiсткову тканину
 • вiк дитини
 • наявнiсть мiксоїдної тканини у барабаннiй порожнинi
 • вiдсутнiсть кiсткового вiддiлу зовнiшнього слухового ходу
 • вiрусна iнфекцiя, алергiя у дитини, антибiотикотерапiя
 • захворювання нирок
 • явний
 • вiрусний
 • латентний
 • рецидивуючий
 • змiшаний
 • травматичний
 • рецидивуючий
 • змiшаний
 • вiрусний
 • явний
 • травматичний
 • рецидивуючий
 • латентний
 • змiшаний
 • вiрусний
 • загальний неспокiй дитини, пiдвищена температура, втрата маси тiла
 • вiдмова вiд грудi матерi, порушення травлення, менiнгiзм
 • вимушене положення тiла, порушення травлення
 • значна гноєтеча iз вуха, пульсуючий свiтловий рефлекс, гiперемiя та iнфiльтрацiя барабанної перетинки, нависання задньоверхньої стiнки зовнiшнього слухового ходу
 • нестiйка перфорацiя барабанної перетинки, пульсуючий свiтловий рефлекс
 • сосочкове випинання барабанної перетинки, гiперемiя та iнфiльтрацiя барабанної перетинки
 • гiперемiя та iнфiльтрацiя барабанної перетинки
 • полiп барабанної перетинки, опущення задньоверхньої стiнки зовнiшнього слухового ходу, гiперемiя та iнфiльтрацiя барабанної перетинки
 • температура тiла суфебрильна, рiвень натрiю у плазмi пiдвищений, адинамiя, рiвень калiю у межах норми
 • адинамiя, рiвень калiю у межах норми, висока температура тiла
 • рiвень натрiю у плазмi в нормi, судоми, блювання, висока температура тiла
 • рiвень калiю у межах норми, рiвень натрiю у плазмi в нормi, адинамiя, судоми
 • адинамiя, висока температура тiла, гiперкапнiя
 • гематокритне число перевищує норму, гемоглобiн знижений, загальний бiлок пiдвищений
 • гемоглобiн знижений, загальний бiлок пiдвищений, гематокритне число перевищує норму, аносмiя
 • загальний бiлок знижений, гемоглобiн знижений, гематокритне число у межах норми
 • аносмiя, гемоглобiн знижений, гематокритне число у межах норми
 • запалi очнi яблука, аносмiя, адинамiя, рiвень калiю знижений
 • суха та холодна шкiра, запалi очнi яблука, рiвень натрiю у плазмi знижений, збудження
 • запалi очнi яблука, випинання великого тiм'ячка, адинамiя
 • западiння великого тiм'ячка, збудження, запалi очнi яблука, рiвень натрiю i калiю у плазмi пiдвищений
 • рiвень калiю у плазмi пiдвищений, суха та холодна шкiра, випинання великого тiм'ячка, збудження
 • Адинамiя, рiвень натрiю i калiю у плазмi знижений, гiпорефлексiя
 • Температура тiла нормальна або знижена, адинамiя, рiвень натрiю i калiю у плазмi знижений, гiпоррефлексiя
 • Гiпорефлексiя, адинамiя, температура тiла висока, апетит не знижений
 • Рiвень натрiю у плазмi знижений, рiвень калiю у плазмi пiдвищений, гiпорефлексiя
 • Рiвень калiю у плазмi знижений, рiвень натрiю у плазмi знижений, гiперрефлексiя, збудження
 • висока температура тiла, пiдвищенi сухожильнi рефлекси, менiнгiзм
 • пiдвищенi сухожильнi рефлекси, велике тiм'ячко запале, тремор кiнцiвок, температура тiла у межах норми
 • спутанiсть свiдомостi, судоми, велике тiм'ячко не випнуте, гiпорефлексiя
 • велике тiм'ячко випнуте, пiдвищенi сухожильнi рефлекси, тремор кiнцiвок, менiнгiзм, адинамiя, пронизливий крик
 • блювання, тремор кiнцiвок, нормальна температура тiла, менiнгiзм, велике тiм'ячко не випнуте
 • наростання iнтоксикацiї, токсикоз
 • наростання токсикозу
 • парацентез, тимпанопункцiя короткочасно зменшує явища iнтоксикацiї
 • вiдсутнiсть iнтоксикацiї та токсикозу, парацентез короткочасно зменшує явища iнтоксикацiї
 • довготривала гноєтеча iз вуха, випинання барабанної перетинки у її задньоверхньому вiддiлi, iнфiльтрацiя барабанної перетинки та задньоверхньої межi кiсткового вiддiлу зовнiшнього слухового ходу
 • втяжiння барабанної перетинки, вiдсутнiсть розпiзнавальних контурiв, тремор кiнцiвок, адинамiя, судоми, велике тiм'ячко не випнуте
 • наростання iнтоксикацiї, токсикозу, випинання барабанної перетинки у її задньоверхньому вiддiлi
 • анамнезi, клiнiчному перебiгу захворювання, даних гемограми, антропункцiї
 • клiнiчному перебiгу захворювання, даних гемограми, тимпанопункцiї, результатах посiву видiлень iз вуха
 • даних гемограми, тимпанопункцiї, аудiометрiї, отоскопiї
 • результатах антропункцiї, даних гемограми, отоскопiї, результатах посiву видiлень iз вуха
 • наявнiсть перинатальної патологiї, недоношенiсть дитини
 • штучне вигодовування дитини
 • перихондрит вушної раковини, недоношенiсть дитини
 • гiпотрофiя I-III ступеня, ексудативний дiатез, нерацiональне лiкування гострого середнього отиту
 • рахiт, штучне вигодовування дитини
 • нерацiональне лiкування гострого середнього отиту, абсцес перегородки носа
 • гiперемiя верхнiх вiддiлiв барабанної перетинки
 • випинання барабанної перетинки
 • адантральне випинання
 • довготривала оторея
 • перфорацiя барабанної перетинки
 • вологiсть барабанної перетинки
 • випинання барабанної перетинки
 • адантральне випинання
 • довготривала оторея
 • перфорацiя барабанної перетинки
 • мутнiсть барабанної перетинки
 • випинання барабанної перетинки
 • адантральне випинання
 • довготривала оторея
 • перфорацiя барабанної перетинки
 • даних анамнезу, особливостях клiнiчного перебiгу захворювання, даних антропункцiї
 • результатах копрограми
 • довготривале пiдвищення температури тiла при гострому середньому отитi, втрата маси тiла дитини
 • стiйка гноєтеча iз вуха у дiтей пiсля 2-х рiчного вiку, яка не пiддається лiкуванню
 • типова клiнiка явного отоантриту
 • довготривалий токсикоз неясної етiологiї
 • незмiннiсть маси тiла або її прогресуюче падiння, яке не можна пояснити iншими причинами у дiтей до 1,5-рiчного вiку
 • стан м'яких тканин завушної дiлянки
 • стан кiстки соскоподiбного вiдростка, наявнiсть пунктата iз антрума
 • результати посiву видiлень iз вуха, загальний стан
 • направлення голки, результати посiву видiлень iз вуха
 • загальний стан, характер ексудата у промивнiй рiдинi, стан м'яких тканин завушної дiлянки
 • кiстка щiльна, невелика кiлькiсть патологiчного вмiсту, який вимивається iз барабанної порожнини
 • наявнiсть слизу або гною в пунктатi iз антрума, кiстка м'яка
 • велика кiлькiсть патологiчного вмiсту, який вимивається iз порожнин середнього вуха
 • наявнiсть грануляцiй у висковiй кiстцi
 • нерiвномiрнiсть ширини затемнень вискової кiстки
 • чiткiсть кiсткових перегородок
 • чiтка межа антрума
 • звуження просвiту зовнiшнього слухового ходу
 • затемнення повiтряносних порожнин вискової кiстки
 • наявнiсть грануляцiй у висковiй кiстцi
 • чiткiсть кiсткових перегородок
 • чiтка межа антрума
 • звуження просвiту зовнiшнього слухового ходу
 • антибiотикотерапiя, парацентез, тимпанопункцiя з наступним промиванням барабанної порожнини
 • парацентез, антропункцiя, гормонотерапiя, дезiнтоксикацiйна та десенсибiлiзуюча терапiя
 • тимпанопункцiя з наступним промиванням барабанної порожнини, дегiдратацiйна, гормонотерапiя
 • дегiдратацiйна, дезiнтоксикацiйна, антибiотикотерапiя, тимпанопункцiя з наступним промиванням барабанної порожнини
 • дезiнтоксикацiйна, антибiотикотерапiя, антродренаж, парацентез, гормонотерапiя
 • застосування холiнолiтикiв, дегiдратацiйна, дезiнтоксикацiйна терапiя, антродренаж
 • дегiдратацiйна, дезiнтоксикацiйна терапiя, антродренаж
 • антибактерiальна, дегiдратацiйна, дезiнтоксикацiйна терапiя, антродренаж
 • антибiотикотерапiя, парацентез, тимпанопункцiя з наступним промиванням барабанної порожнини
 • антропункцiя, антибiотикотерапiя, парацентез, тимпанопункцiя з наступним промиванням барабанної порожнини
 • загальна гормонотерапiя, антибiотикотерапiя, парацентез, тимпанопункцiя з наступним промиванням барабанної порожнини
 • антибiотикотерапiя, стимулююча терапiя, застосування iмуномодуляторiв, антропункцiя
 • спинномозкова пункцiя, антродренаж, застосування iмуномодуляторiв
 • парацентез, промивання барабанної порожнини, антибiотикотерапiя, стимулююча терапiя, застосування iмуномодуляторiв
 • антродренаж, парацентез, промивання барабанної порожнини, антибiотико-, стимулююча терапiя, застосування iмуномодуляторiв
 • введення антихолiнестеразних препаратiв, дезiнтоксикацiйна терапiя, промивання барабанної порожнини
 • дегiдратацiйна, десенсибiлiзуюча терапiя, промивання барабанної порожнини
 • пiдозрiння на внутрiшньочерепне ускладнення, переконливi об'єктивнi данi про наявнiсть кiсткових деструкцiй у завушнiй дiлянцi
 • профузна гноєтеча iз вуха, субфебрилiтет
 • наявнiсть субперiостального абсцеса, фебрильна температура
 • неефективнiсть консервативної терапiї гострого середнього отиту, субфебрилiтет
 • довготривале пiдвищення температури тiла при гострому середньому отитi, причина якого невiдома, втрата ваги тiла дитини
 • травма твердої мозкової оболонки середньої черепної ямки, травма сигмоподiбного синуса, аносмiя
 • травма сигмоподiбного синуса, травма лабiринта, аносмiя, травма лицевого нерва
 • травма лицевого нерва, травма лабiринта, синдром Граденiго, шийний лiмфаденiт
 • травма лицевого нерва, травма сигмоподiбного синуса, травма лабiринта
 • пiдвивих короткого вiдростка ковадла, травма сигмоподiбного синуса, субфебрилiтет, шийний лiмфаденiт, заглотковий абсцес
 • Всi вiдповiдi вiрнi
 • пiд час операцiї частково видаленi некротично змiненi клiтини вiдростка, вторинний iмунодефiцитний стан дитини
 • не проведений другий етап антротомії
 • тiльки консервативна терапiя
 • реоперацiя, iмунотерапiя
 • аденотомiя, гормонотерапiя, реоперацiя, iмунотерапiя
 • санацiя вогнищ iнфекцiї верхнiх дихальних шляхiв, рацiональна терапiя гострого середнього отиту, загартування органiзму дитини
 • рацiональне харчування дитини, рацiональна терапiя гострого середнього отиту, загартування органiзму дитини
 • загартування органiзму дитини
 • рацiональне харчування дитини, рацiональна терапiя гострого середнього отиту, загартування органiзму дитини, загальна гормонотерапiя
 • верхiвка соскоподiбного вiдростка
 • задньоверхня стiнка кiсткового вiддiлу слухового ходу
 • ость надпрохiдна
 • емiсарiй соскоподiбного вiдростка
 • верхiвка соскоподiбного вiдростка
 • вискова лiнiя
 • ость надпрохiдна
 • емiсарiй соскоподiбного вiдростка
 • барабаннiй порожнинi
 • тiльки слизової оболонки антрума
 • кiсткових комiрках антрума
 • лабiринтi
 • слуховiй трубi