• призначають тiльки процедури, що дiють на весь органiзм
 • дiють на патологiчне вогнище або на весь органiзм
 • дiють тiльки на анаеробну мiкрофлору
 • загального стану органiзму, стану патологiчного вогнища у момент призначення фiзпроцедур, реакцiї хворого на лiкування, вiдновлення функцiй органiзму
 • даних біохімічного обстеження крові та цитологічного обстеження
 • гострих запальних захворюваннях ЛОР-органiв у I фазi процесу
 • гострих запальних захворюваннях ЛОР-органiв у III фазi процесу
 • функцiональних i дистрофiчних захворюваннях ЛОР-органiв
 • пiдгострих i хронiчних запальних захворюваннях ЛОР-органiв
 • невритах i невралгiях
 • функцiональних розладах голосоутворення, якi протiкають по гiперкiнетичному типу
 • хронiчних гiперпластичних ларингiтах з тривалим перебiгом
 • ушкодженнi i захворюваннях шкiри в мiсцях знаходження електродiв
 • Функцiональних i дистрофiчних захворюваннях ЛОР-органiв
 • змiна мембранного потенцiалу клiтин, змiна збудливостi клiтин i тканин, активiзацiя метаболiзму, генерацiя нервових iмпульсiв
 • пригнічення мiкроциркуляцiї кровi та лiмфи
 • у мiжклiтинний простiр
 • внутрiшньоклiтинно
 • внутрiшньоклiтинно
 • у мiжклiтинний простiр
 • для стимуляцiї м'язiв гортанi
 • при сенсоневральнiй приглухуватостi
 • при хронiчних середнiх отитах
 • при ангiнi
 • хронiчному гiпертрофiчному ринiтi, металевих уламках в тканинах, алергiчному ринiтi, хворобi Мен'єра, вушному шумi
 • гострому синуїті, гострому середньому отиті
 • судинних вушних шумах
 • гострiй сенсоневральнiй приглухуватостi
 • невритах i невралгiях
 • тривало незаживаючих вушних ранах
 • активному туберкульозi легень
 • атрофiчних процесах у порожнинi носа та госоглотки
 • парестезiї у пiсляоперацiйному перiодi
 • дегiдратуючу дiю
 • гiдратуючу дiю
 • дегiдратуючу дiю
 • гiдратуючу дiю
 • поєднання дiї на тканини органiзму ультразвуку i лiкарських речовин, якi вводяться за його допомогою
 • сполучення дiї на тканини органiзму гальванiчного струму i лiкарських речовин, якi вводяться за його допомогою
 • Карбенiцилiн та гiдрокортизон
 • Новокаїн та дибазол
 • Еуфiлiн та димедрол
 • Еритромiцин та гiдрокортизон
 • Вода
 • М'якi тканини органiзму
 • Кiстка
 • Повiтря
 • Перилiмфа
 • Новокаїн, дибазол
 • Антибiотики пенiцилiнового ряду, цефалоспорини, кортикостероїди
 • Макролiди
 • Амiноглiкозиди, антигiстамiннi препарати
 • Новокаїн, дибазол, АТФ, вiтамiн В1, трентал
 • Клафоран, карбенiцилiн, оксацилiн, пенiцилiн
 • Хiнозол, канестен, клотримазол
 • Полiмiксин, кофеїн
 • 3- 6 мiсяцiв
 • 1-2 рокiв
 • 3-5 рокiв
 • 3-10 рокiв
 • яка виникає при прийманнi ототоксичних антибiотикiв
 • яка виникає при фiстулi лабiринта
 • судинного генезу
 • яка виникає в результатi остеохондрозу шийної частини хребта
 • Дибазол та новокаїн
 • Глюкоза та еуфiлiн
 • Еуфiлiн та вiтамiн С
 • Глюкоза та кокарбоксилаза
 • луги
 • кислоти
 • аскорбiнова кислота
 • оцтова есенцiя
 • пластицi атрезiї хоан
 • хронiчному стенозi гортанi
 • хронiчному гнiйному мезотимпанiтi
 • рецидивуючих захворюваннях ЛОР-органiв
 • схильностi до кровотечі
 • злоякiсних новоутвореннях любої локалiзацiї
 • пiдозрi на злоякiснi новоутворення
 • активних формах туберкульозу
 • декомпенсацiї функцiї органiв та систем органiзму
 • кахексiї
 • сенсоневральнiй приглухуватостi в гострiй стадiї
 • ГСЛТБ
 • температурi тiла 39 град С
 • вираженому атеросклерозi
 • аневризмi магістральних судин
 • гiпертонiчнiй хворобi вище IIА стадiї
 • порушеннi провiдностi серця
 • стенокардiї
 • органiчних захворюваннях мозку
 • в перiод ремiсiї і в перiод загострення
 • при гіпертермії