• наявнiсть патологiчних вогнищ у голосовому апаратi, гучний спiв, надмiрно тривалi заняття спiвом, недотримання вiкового дiапазону голосу при спiвi
 • агранулоцитоз, наявнiсть патологiчних вогнищ у голосовому апаратi, гучний (форсований) спiв, надмiрно тривале заняття спiвом
 • менiнгiт, недотримання вiкового дiапазону голосу при спiвi, тривалi сольнi виступи на естрадi дiтей молодшого вiку
 • спастична, паретична (паралiтична)
 • початкова, змiшана, паретична (паралiтична)
 • паретична (паралiтична), комбiнована, придихальна
 • голосове навантаження пiд час ГРЗ, стресова ситуацiя, гормональна дисфункцiя, авiтамiноз, хронiчнi захворювання носа та його пазух, глотки
 • стресова ситуацiя, гормональна дисфункцiя, перенапруження голосових м'язiв, ГРЗ, менiнгiт, травма гортанi
 • авiтамiноз, хронiчнi захворювання носа та його пазух, глотки, кiр, стресова ситуацiя
 • слизова оболонка гортанi запалена, голосовi складки при фонацiї змикаються не повнiстю
 • слизова оболонка гортанi не змiнена, голосовi складки при фонацiї змикаються, зближуються шлуночковi складки
 • слизова оболонка гортанi не змінена, голосовi складки при фонацiї змикаються, "спiвочi" вузлики на складках
 • голосове навантаження при ГРЗ, перенапруження голосового апарату, психогенна травма
 • порушення анатомiчної будови гортанi, голосове навантаження при ГРЗ, перенапруження голосового апарату
 • голосове навантаження при ГРЗ, перенапруження голосового апарату, травма черепа
 • повинна вiдповiдати статi, вiку, розмiрам тiла дитини
 • не залежить вiд статi, вiку та розмiрiв тiла дитини
 • паралiзована складка коротша i лежить вище, нiж здорова
 • вiльний край голосової складки замiсть прямої лiнiї утворює увiгнуту дугу
 • голосова щiлина має форму овала
 • голосова щiлина має форму ромба
 • голосова щiлина має форму ромба
 • голосова щiлина має форму овала
 • голосова щiлина схожа на "пiсочний годинник" з перетяжкою у мiсцi з'єднання голосових вiдросткiв
 • голосова щiлина має форму овала
 • голосова щiлина має форму прямокутного трикутника
 • голосова щiлина має форму "пiсочного годинника"
 • тiльки консервативне
 • тiльки хiрургiчне
 • консервативне при початковiй стадiї, потiм хiрургiчне
 • ларингектомiя, хордектомiя, резекцiя черпакуватого хряща, iмплантацiя кiстки або хряща у пластинки щитоподiбного хряща
 • хордектомiя, резекцiя черпакуватого хряща, ендоларингеальна лазерохiрургiя, латерофiксацiя голосових складок, реiнервацiя
 • ендоларингеальна лазерохiрургiя, латерофiксацiя голосових складок, крiоультразвукова дезiнтеграцiя складок
 • трiада симптомiв при хронiчному середньому отитi
 • симптоми при лабiринтитi
 • ураження зворотного нерва
 • ураження трiйчастого нерва
 • гостре запалення гортанi, трахеї, носа та його пазух
 • хронiчне запалення гортанi, трахеї, носа та його пазух
 • захворювання голосового апарату без органiчних уражень
 • порушення чистоти, сили i тембру голосу
 • порушення ковтання, гугнявiсть
 • руховий невроз
 • порушення чистоти, сили i тембру голосу
 • ковтання, гугнявiсть
 • руховий невроз гортанi
 • усунення причин захворювання, голосовий спокiй, седативна терапiя, вiдпрацювання продовженого фонацiйного видиху, фiзiотерапевтичнi процедури, фонопедiя
 • електростимуляцiя гортанi, голосовий спокiй, седативна терапiя, виконання комплексу вправ для активiзацiї внутрiшнiх м'язiв гортанi, вiдпрацювання продовженого фонацiйного видиху, фiзiотерапевтичнi процедури
 • гормонотерапiя, голосовий спокiй, седативна терапiя, виконання комплексу вправ для активiзацiї внутрiшнiх м'язiв гортанi, вiдпрацювання продовженого фонацiйного видиху, фiзiотерапевтичнi процедури
 • надмiрним напруженням голосових складок пiд час спiву
 • аномалiєю гортанi
 • великим голосовим навантаженням при запаленнi в гортанi
 • дзвiнкий голос, пiдвищена температура тiла, пiдсилення болю в гортанi при ковтаннi, наявнiсть запального набряку рiзних дiлянок гортанi при ларингоскопiї, спонтанний бiль у дiлянцi гортанi
 • утруднене дихання, хрипкий голос, пiдвищена температура тiла, пiдсилення болю в гортанi при ковтаннi, наявнiсть запального набряку рiзних дiлянок гортанi при ларингоскопiї, спонтанний бiль у дiлянцi гортанi
 • пiдвищена температура тiла, пiдсилення болю в гортанi при ковтаннi, незмiнена слизова оболонка гортанi, яку видно при ларингоскопiї, спонтанний бiль у дiлянцi гортанi
 • набряк пiдголосникової порожнини
 • запалення лiмфаденоїдної тканини у складках переддвер'я
 • запалення лiмфаденоїдної тканини у морганiєвих шлуночках
 • запалення лiмфаденоїдної тканини у грушоподiбних синусах
 • запалення лiмфаденоїдної тканини у черпаконадгортанних голосових складках
 • запалення пухкої клiтковини язикової поверхнi надгортанника
 • запалення лiмфаденоїдної тканини гортанi
 • запалення язичкового мигдалика
 • запалення пiдслизового шару i м'язiв гортанi
 • сепсис, асфiксiя, флегмона дна порожнини рота, медiастинiт, пневмонiя
 • сепсис, асфiксiя, флегмона дна порожнини рота, медiастинiт, заглотковий абсцес
 • сепсис, асфiксiя, лакунарна ангiна, флегмона дна порожнини рота, медiастинiт, пневмонiя
 • дошкiльний до 7 рокiв, домутацiйний вiд 7 до 13 рокiв, мутацiйний вiд 13 до 15 рокiв, пiслямутацiйний вiд 15 до 17 рокiв
 • домутацiйний вiд 3 ло 13 рокiв, дошкiльний до 7 рокiв, мутацiйний вiд 13 до 15 рокiв, пiслямутацiйний вiд 15 до 17 рокiв
 • вродженi
 • неврогеннi
 • спадковi
 • мiогеннi
 • вродженi
 • спадковi
 • "гавкаючим" кашлем
 • експiраторною задишкою
 • паралiчем поперечного м'яза
 • порушенням чутливостi слизової оболонки гортанi
 • "гавкаючим" кашлем
 • експiраторною задишкою
 • паралiчем поперечного м'яза
 • паралiчем переднього перснещитоподiбного м'яза
 • голосовi складки нерухомi
 • паралiзована складка лежить вище, нiж здорова
 • голосова складка займає серединне положення
 • голосовi складки обмежено рухливi
 • голосовi складки займають серединне положення
 • одна паралiзована складка лежить вище, нiж друга
 • рухливiсть голосових складок збережена
 • амплiтуда коливання голосових складок з обох сторiн однакова
 • амплiтуда коливання голосових складок асинхронна
 • рухливiсть голосових складок збережена
 • амплiтуда коливання голосових складок з обох сторiн однакова
 • спостерiгається змикання голосових складок
 • дегiдратацiя, комплекс вiтамiнiв групи В, стимулююча терапiя, фiзiотерапевтичнi процедури (електрофорез хлористого кальцію, вiбрацiйний масаж, ультразвукова дезiнтеграцiя (УЗД), дiадинамiчний струм та iн.), фонопедiя, дихальна гiмнастика
 • комплекс вiтамiнiв групи В, стимулююча терапiя, фiзiотерапевтичнi процедури (електрофорез хлористого кальцію, вiбрацiйний масаж, дiадинамiчний струм та iн.), дихальна гiмнастика
 • комплекс вiтамiнiв групи В, стимулююча терапiя, фiзiотерапевтичнi процедури (електрофорез 10% розчину хлористого кальцію, вiбрацiйний масаж, УЗД, дiадинамiчний струм та iн.), дихальна гiмнастика, крiоультразвукова дезiнтеграцiя складок
 • усунення причини захворювання, гiпнотерапiя, виключення слухового контролю, змазування гортанi розчином Люголя, фiксацiя гортанi, вiбрацiйний масаж та стимуляцiя гортанi, голкорефлексотерапiя
 • усунення причини захворювання, гiпнотерапiя, виключення слухового контролю, змазування гортанi розчином Люголя, 30% розчином азотнокислого срiбла
 • виключення слухового контролю, змазування гортанi розчином Люголя, фiксацiя гортанi, вiбрацiйний масаж та стимуляцiя гортанi, голкорефлексотерапiя, загальна гормонотерапiя
 • усунення причини захворювання, суворий голосовий спокiй на протязi 1 тижня, седативна терапiя, загальнозмiцнююча терапiя, полiвiтамiни, дихальна гiмнастика
 • фонопедiя, виключення слухового контролю, змазування гортанi розчином Люголя
 • виключення слухового контролю, змазування гортанi розчином Люголя, фiксацiя гортанi, вiбрацiйний масаж та стимуляцiя гортанi, голкорефлексотерапiя, загальна гормонотерапiя
 • дихальна гiмнастика, стимулюючi засоби, фiзiотерапевтичнi процедури, фонопедiя з 3-4 тижня лiкування
 • дихальна гiмнастика, стимулюючi засоби через 2 тижнi вiд моменту лiкування, фiзiотерапевтичнi процедури
 • дихальна гiмнастика, стимулюючi засоби через 2 тижнi вiд моменту лiкування, фiзiотерапевтичнi процедури, фонопедiя з 3-4 тижня лiкування, загальна гормонотерапiя
 • усунення причини захворювання, суворий голосовий спокiй на протязi 3-х тижнiв, загальнозмiцнююча терапiя, транквiлiзатори, мiсцева терапiя, фонопедiя
 • фонопедiя з перших днiв лiкування, загальнозмiцнююча терапiя
 • усунення причини захворювання, загальнозмiцнююча терапiя, стимулююча терапiя з перших днiв
 • голосовi складки, язикова поверхня надгортанника, вестибулярнi складки
 • гортанна поверхня надгортанника, голосовi складки, вестибулярнi складки
 • мiжчерпакоподiбний простiр, голосовi складки, язикова поверхня надгортанника, вестибулярнi складки
 • швидкий рiст голосових складок, змiна тембру i дiапазону голосу, втома голосу, несподiванi переходи голосу вiд низьких тонiв до високих
 • потоншення голосових складок
 • гортань, глотку, трахею, бронхи, легенi, порожнину рота, приносовi пазухи
 • євстахiєву трубу, гортань, глотку, трахею, бронхи
 • гортань, глотку, трахею, бронхи, середнє вухо
 • мiоеластична, нейрохронаксична, мукоундулярна
 • механiчна, мiоеластична, нейрохронаксична, мукоундулярна
 • змiшана, нейрохронаксична, мукоундулярна
 • порушення тембру, резонансу, гучностi, висоти тону голосу
 • порушення ритму, резонансу, гучностi, висоти тону голосу
 • алалiя, порушення тембру та ритму голосу
 • огрубiння голосу, придихання, охриплiсть, дикротична дисфонiя
 • придихання, алалiя
 • охриплiсть, придихання, фонастенiя, гiперназальнiсть
 • дикротична дисфонiя, придихання, охриплiсть, алалiя
 • гiперназальнiсть, гiпоназальнiсть
 • охрипнiсть, гiперназальнiсть, гiпоназальнiсть
 • дикротична дисфонiя, придихання, охрипнiсть, алалiя