• Небiфовеальному злиттi
 • Бiфовеальному злиттi
 • Функцiональнiй скотомi гальмування
 • До 3-го мiсяця
 • До 5-6 мiсяця
 • До 8-9 мiсяця
 • До 2-х рокiв
 • До 3-х рокiв
 • Оперативно
 • Консервативно
 • Медикаментозно
 • Електростимуляцiєю очних м'язiв
 • Оперативно
 • Консервативно
 • Гiперкорекцiєю
 • Медикаментозно
 • Тiльки косметичним дефектом
 • Проявою глибокої сенсорної аномалiї зорового аналiзатора
 • Проявою моторної аномалiї зорового аналiзатора
 • Кореспондуючими
 • Диспарантними
 • Некореспондуючими
 • Симетричними
 • Несиметричними
 • Злиттям пiд об'єктивним кутом косоокостi
 • Злиттям пiд суб'єктивним кутом косоокостi
 • Зникненням одного з об'єктiв пiд час зору двома очима
 • Кореспонденцiєю диспарантних зображень
 • Монолатеральне
 • Альтернуюче
 • Спiвдружнє
 • Акомодацiйне
 • Hеакомодацiйне
 • Великий кут гамма
 • Порушення бiнокулярного зору без помiтного порушення положення очей
 • Вiдхилення одного з очей пiсля прикриття, при наявностi нормального бiнокулярного зору при обох вiдкритих очах
 • Глибинного стереоскопічного сприйняття
 • Порушення фузії
 • Порушення злиття
 • Порушення рухомості очей
 • Рiзницею об'єктивного i суб'єктивного кутiв косоокостi
 • Однаковістю кутiв
 • Вiдсутнiстю суб'єктивного кута
 • Прихованiй косоокостi
 • Паралiтичнiй косоокостi
 • Спiвдружнiй косоокостi
 • Мнимiй косоокостi
 • Одного року життя
 • 2 - 3 рокiв
 • 5 - 6 рокiв
 • Розвиток бінокулярного зору
 • Підвищення гостроти зору
 • Підвищення рухомості очей
 • Вироблення біфовеального злиття
 • Розвиток фузіонних резервів
 • Вiльного простору
 • Гаплоскопiї
 • Монокулярного зору
 • Появою розбiжної косоокостi при поглядi вдалину
 • При поглядi зблизька
 • Появою збiжної косоокостi при поглядi вдалину
 • 4-х точковий кольоротест та синоптофор
 • Стереоскоп та синоптофор
 • Стереоскоп та скельця Баголіні
 • Синоптофор та макулотестер
 • Макулотестер та великий безрефлексний офтальмоскоп
 • Hеакомодацiйне
 • Акомодацiйне
 • Паралiтичне
 • Збiжне
 • Розбiжне
 • Акомодацiйне
 • Hеакомодацiйне
 • Частково акомодацiйне
 • Суправергуюче
 • Iнфравергуюче
 • Акомодацiйне
 • Hеакомодацiйне
 • Частково акомодацiйне
 • Паралiтичне
 • Конвергуюче
 • У полі зору косячого ока
 • У полi зору здорового ока
 • При двох вiдкритих очах
 • При двох закритих очах
 • Закритому здоровому, вiдкритому косячому
 • При монолатеральнiй косоокостi з амблiопiєю високого ступеню
 • При альтернуючiй косоокостi
 • При спiвдружнiй косоокостi
 • При паралiтичнiй косоокостi
 • При неакомодацiйнiй косоокостi
 • Макулотестер
 • Локалiзатор-коректор
 • Синоптофор
 • Хейроскоп
 • Великий безрефлексний офтальмоскоп
 • При правильнiй зоровiй фiксацiї обох очей
 • При будь-якiй монокулярнiй фiксацiї одного з очей
 • При будь-якiй гостротi зору
 • При альтернуючiй косоокостi
 • При амблiопiї з правильною фiксацiєю
 • При амблiопiї з неправильною фiксацiєю дiтям до 6 рокiв
 • При амблiопiї з неправильною фiксацiєю дiтям старше 8 рокiв
 • Hаявнiсть диплопiї
 • Повна рухливiсть ока
 • Hерiвнiсть первинного та вторинного кутiв вiдхилення
 • Hаявнiсть бiнокулярного зору
 • Обмеження рухливостi косячого ока
 • Птозу
 • Косоокості
 • Анофтальму
 • Гіперметропії
 • При поглядi вдалину
 • При поглядi вниз
 • При поглядi на коротку вiдстань
 • При вiдведеннi ока назовнi
 • Оперативне
 • Консервативне
 • Медикаментозне
 • Електростимуляцiя очних м`язiв
 • Оперативно
 • Пiдбором коррекцiї
 • Гiперкоррекцiєю
 • Медикаментозно
 • Пересадивши антагонiста назад
 • Пересадивши антагонiста вперед
 • Зробивши тенотомiю антагонiста
 • Видiливши антагонiста з м`язевої фасцiї
 • Пiдсилити верхнiй прямий
 • Послабити контрлатеральний верхнiй косий
 • Пiдсилити нижнiй косий
 • Послабити контрлатеральний нижнiй прямий
 • Послабити контралатеральний верхнiй прямий
 • Первинну тенотомiю контрлатерального верхнього косого м`яза
 • Резекцiю верхнього прямого
 • Рецесiю верхнього прямого
 • Помiрну резекцiю контрлатерального нижнього прямого
 • Резекцiю нижнього косого
 • Рецесiю гомолатерального верхнього косого
 • Рецесiю контрлатерального верхнього прямого
 • Резекцiю гомолатерального вернього прямого
 • Резекцiї контрлатерального верхнього прямого м`яза
 • Рецесiї нижнього косого
 • Резекцiї гомолатерального верхнього косого
 • Рецесiї гомолатерального нижнього прямого
 • Парафовеальної
 • Центральної
 • Парамакулярної
 • Периферичної
 • Неправильної
 • Hаявностю диплопiї
 • Повною рухливiстю ока
 • Hерiвностю кутiв вiдхилення
 • Hаявностю бiнокулярного зору
 • Обмеженням рухливостi косячого ока
 • Високою якiстю кольоросприйняття
 • Високою контрастною чутливiстю
 • Формуванням послiдовних образiв при зорi обома очима
 • Переважно просторовим сприйняттям навколишнього свiту
 • Hi
 • Може, при набуттi зорового досвiду просторового сприйняття
 • Може, за рахунок акомодацiї
 • Може, за рахунок перемiщення точки огляду
 • Подавлення одного iз зображень
 • Стимулом до фузiї
 • Порушення злиття зображень