• Плоске вiдшарування судинної оболонки
 • Вторинне вiдшарування сiткiвки
 • Первинне вiдшарування сiткiвки
 • Ретиношизис
 • Кiста макулярної областi
 • Рiзке розширення вен
 • Рiзке розширення артерiй
 • Hеможливо розрiзнити артерiї i вени
 • Рiзке розширення аксиального рефлекса на судинах
 • Рiзке розширення аксiального рефлекса на венах
 • Збiльшенням кута розгалуження ретинальних артерiй
 • Штопороподiбною звивистостю коломакулярних судин
 • Hерiвномiрнiстю калiбра артерiй
 • Супроводжуючими смугами вдовж артерiй
 • Гунна-Салюса I
 • Симптом Гвiста
 • Гунна-Салюса III
 • Мiдного дроту
 • Гунна-Салюса-Рельмана II
 • Поява у макулярнiй областi фiгури зiрки
 • Симптом Гунна-Салюса I
 • Симптом супроводжуючих смуг
 • Симптом Гвiста
 • Поява плазморрагiй
 • Симптом "плакучої верби"
 • Мiдного i срiбного дроту
 • Гвiста
 • Гунна-Салюса-Рельмана І
 • Ватоподiбнi вогнища
 • Транссудат
 • Екссудат
 • Iнфаркт сiткiвки
 • Вiдшарування сiткiвки
 • Вiдкладення фiбрину
 • При природженому токсоплазмозi
 • При туберкульозному хорiоретинiтi
 • При гiпертонiчнiй, дiабетичнiй, нирковiй ретинопатiї, псевдоальбумiнуричному ретинiтi
 • При гострiй непроходимостi центральної артерiї сiткiвки
 • Нирковiй ретинопатiї
 • Гiпертонiчному ангiосклерозi
 • Атеросклерозi ретинальних судин
 • Простiй дiабетосклеротичнiй ретинопатiї
 • Гiпертонiчнiй нейроретинопатiї
 • Атеросклерозi ретинальних судин
 • Гiпертонiчнiй ангiопатiї
 • Судиннiй гiпотонiї
 • Нирковiй ангiопатiї
 • Дiабетосклеротичної ретинопатiї
 • Передньої оптичної нейропатiї зорового нерва
 • Hепрохідності(тромбозу) центральної вени сiткiвки
 • Застiйного диска
 • Ниркової нейроретинопатiї
 • Розширення, звивистiсть вен
 • Мiкроаневризми
 • Крововиливи в сiткiвку
 • Набряк сiткiвки
 • Набряк сiткiвки, фiгура зiрки
 • Жовтувате забарвлення склери
 • Екзофтальм
 • Симптом "вишневої кiсточки"
 • Блакитне забарвлення склери
 • Пiгментне переродження сiткiвки
 • Iскри, що свiтяться, перед оком
 • Затуманювання зору
 • Викривлення предметiв
 • Поява темних плям перед очима
 • Поява "лiтаючих мушок"
 • Iскри, що свiтяться, перед оком
 • Затуманювання зору
 • Викривлення предметiв
 • Поява темних плям перед очима
 • Поява "лiтаючих мушок" перед очима
 • Бiле вогнище з чiткiми кордонами, обмежене пiгментом
 • Сiре вогнище з чiткими межами
 • Пiгментоване вогнище на червоному фонi
 • Свiтло-жовте вогнище
 • Зблiднення сiткiвки з нечiткiми контурами
 • Адаптометрiя i дiафаноскопiя
 • Флюорографiя, загальний аналiз кровi i сечi
 • Обстеження гостроти зору, поля зору i офтальмоскопiя
 • Пальпаторне обстеження вiйкової областi, бiомiкроскопiя i вивчення коагулограми
 • Ультразвукове сканування заднiх вiддiлiв ока
 • При свiжих вiдшаруваннях сiткiвки, що не ускладненi преретинальними або iнтравiтриальними мембранами
 • При ригiдному вiдшаруваннi i центральних розривах сiткiвки
 • При ригiдному вiдшаруваннi з преретинальними мембранами
 • Показання вiдсутнi
 • Ретробульбарний неврит
 • Гострий гнiйний центральний хорiоретинiт
 • Вiдшарування сiтчастої оболонки
 • Гостра непроходимiсть центральної артерiї сiткiвки
 • Порушення кровообiгу в зоровому нервi
 • Туберкульозний хорiоретинiт
 • Центральна серозна хорiоретинопатiя
 • Вiдшарування сiткiвки
 • Центральний хорiоретинiт
 • Хвороба Iльса
 • Hеврит зорового нерва
 • Hепроходимiсть центральної артерiї сiткiвки
 • Вiдшарування сiткiвки
 • Крововилив у склисте тiло
 • Порушення кровообiгу у зоровому нервi
 • Центральний розрив сiткiвки
 • Перiферiйний ретиношизис
 • Застiйний диск зорового нерва
 • Центральна серозна хорiоретинопатiя
 • Крововилив в макулярную область
 • Макулярна кiста
 • Гостра непроходимiсть центральної артерiї сiткiвки
 • Берлинiвське зкаламучення сiткiвки
 • Розрив сiткiвки у макулярнiй областi
 • Центральна серозна хорiоретинопатiя
 • Сiтка Амслера
 • Периметрiя
 • Кампiметрiя
 • Визначення кольоровiдчуття
 • Флюоресцеїнова ангiографiя
 • На протязi першого року життя
 • В вiцi 8-10 рокiв
 • У осiб, старших 20 рокiв
 • Hезалежно вiд вiку
 • На протязi першого мiсяцi
 • Мукополiсахаридiв
 • Бiлкiв
 • Кислих фосфатiв
 • РHК
 • Вуглеводiв
 • Тапеторетинальної дистрофією (ТРД), нiстагмом, психофiзiчними порушеннями
 • ТРД, Зниженням слуху, аж до глухоти
 • ТРД, ожирiнням, розумовим вiдставанням
 • ТРД i зкаламученням рогiвки
 • ТРД i гiпотонусом м'язiв
 • Розумовим вiдставанням i ендокринними порушеннями (ожирiнням,недостатностю статтевих залоз)
 • Iдiотiєю, тiреотоксикозом, пороком серця
 • Офтальмоплегiєю, косоокiстю, глухотою
 • Симптомом "вишневої кiсточки"
 • Порушенням синтезу сфiнгомiєлiна
 • Не флюоресцує
 • Яскраво флюоресцує
 • Слабко флюоресцує
 • Дегенерацiя типа "слiд слимака"
 • Кiстовидної дегенерацiї Блессiнга-Iванова
 • Ретикулярної пiгментної дегенерацiї
 • Гратчастої дегенерацiї
 • Дегенерацiї Мейер-Швiккерата
 • Hа рiвнi зовнiшнього плексиформного шара
 • Hа рiвнi пiгментного епiтелия
 • Hа рiвнi внутрiшнього плексиформного шара
 • Hа рiвнi внутрiшнього ядерного шара
 • Hа рiвнi зовнiшнього ядерного шара
 • Так
 • Hi
 • Hе має значення
 • Можна, але тiльки при велетенських розривах
 • Можна, але тiльки при клапанних розривах
 • При вiдшаруваннях на афакiчному оцi
 • При множинних розривах в рiзних квадрантах i на рiзнiй вiдстанi вiд лiмба
 • При ригiдних вiдшаруваннях з клапанними розривами i частковим заворотом центрального краю
 • Закрита воронка, коли зоровий нерв не видно через складоки сiткiвки
 • Вузьке воронкоподiбне вiдшарування
 • Палички i колбочки
 • Пiгментний епiтелiй та глiя
 • Ганглiознi
 • В теперiшнiй час невiдомi
 • Амакриновi i горизонтальнi
 • Синдром Тея-Сакса
 • Дистрофiї Беста
 • Дистофiї Франчешеттi
 • Дистрофії Штаргардта
 • Дистрофії Дойна
 • Дистрофiю Мейер-Швiккерата:
 • Слiд слимака
 • Ретиношизис
 • Параоральну кiстоподiбну
 • Гратчасту
 • Слiд слимака
 • Ретиношизис
 • Ареали Пау
 • Палiсадну
 • Дегенерацiями
 • Дистрофiями
 • Абiотрофiями
 • Ретинiтами
 • Васкулiтами
 • Первиннi i вториннi
 • Спадковi i надбанi
 • Природженi i пiслязапальнi
 • Ускладненi i неускладненi
 • Дитячi i дорослi
 • Спадкових
 • Природжених
 • Надбаних
 • Hе має значення
 • Спадкових
 • Пiслятравматичних
 • Пiслязапальних
 • Пролiферативних
 • Надбаних
 • Коллiнсом
 • Ушером
 • Лебером в 1916 роцi
 • Веве
 • Сорсбi
 • Судинна оболонка
 • Мембрана Бруха
 • Глiальна тканина
 • Hейроепiтелiй
 • Внутрiшня прикордонна мембрана
 • Первиннi i вториннi
 • Природженнi, спадковi, надбанi
 • Центральнi, периферичнi, змiшаннi
 • Вiтреоретинальнi i екваторiальнi
 • Передстаречi i старечi
 • Свiтлобоязнь, блефароспазм
 • Зниження зору, випадання дiлянок у полi зору
 • Гемералопiя
 • Бiль
 • Метаморфопсiї
 • Збереження тiльки "височного острiвця"
 • Випадання носової половини до точки фiксацiї
 • Трубчате поле зору
 • Обсяжна парацентральна скотома
 • Гемiанопсiї
 • Знижена у початковiй стадiї захворювання
 • Довго зберiгається
 • Повiльно знижується з наростанням симптомiв ТРД
 • Снижується швидко
 • Закономiрностi немає
 • Офтальмоскопiя
 • Офтальмохромоскопiя
 • Дослiдження темнової адаптацiї
 • Дослiдження поля зору
 • ЕРГ
 • Дистрофiї Кунта-Юнiуса
 • Хвороби Штаргардта
 • Дистрофiї Дойна
 • Жовточної дистрофiї Беста
 • Дистрофiї Франческеттi