• Проникне поранення рогiвки
 • Проникне поранення склери
 • Проникне поранення лiмба
 • Розтрощення очного яблука
 • Наскрізне поранення ока
 • Бiль в оцi i вiдповiднiй половинi голови
 • Перикорнеальна iн'єкцiя, преципiтати рогiвки
 • Бiль при пальпацiї ока, коливання ВОТ
 • Явища ексудацiї, утворення синеній
 • Жовтий рефлекс з очного дна
 • Бiль в оцi i однойменнiй половинi голови
 • Зниження зору, зкаламучення склистого тiла
 • Набряк повiк i кон'юнктиви
 • Гiпопiон, фiбринозний ексудат у переднiй камерi
 • Тимчасове підвищення гостроти зору
 • Гострий iридоциклiт з гiпопiоном
 • Просякання кров'ю рогової оболонки
 • Просякання кров'ю внутрiшнiх оболонок ока
 • Дистрофiя внаслiдок впливу уламкiв мiдi
 • Змiни тканин ока пiд впливом уламкiв залiза та сталi
 • Набряк диска зорового нерва
 • Дистрофiя рогiвки
 • Пiдвивих кришталика
 • Пiгментнi включения в склистому тiлi, вiдкладення пiгмента на периферiї сiткiвки
 • Змiни кольору райдужки, вiдкладення у виглядi плям i крапок пiд передньою капсулою кришталика
 • Гемiанопсiя
 • Центральна скотома
 • Звуження поля зору, падiння гостроти зору
 • Зниження адаптації, гетерохромія, підвищення ВОТ, субкапсулярна катаракта кольору корозії
 • Порушення кольоровiдчуття
 • Змiни тканин ока при скляному сторонньому тiлi ока
 • Змiни тканин ока при сторонньому тiлi ока, яке мiстить залiзо
 • Змiни тканин ока при контузiї
 • Змiни тканин ока при опiцi хiмiчними агентами
 • Змiни тканин ока при сторонньому тiлi ока, яке мiстить мiдь
 • Зелене забарвлення периферiї рогiвки в глибоких її шарах
 • Фiгура "соняшника" на кришталику, розрiдження склистого тiла
 • Зеленувато-жовта райдужка, пiдвивих кришталика
 • У дiлянцi жовтої плями золотисто-жовтi вiдкладення, оранжово-червонi вiдкладення, що блищать за ходом вен сітківки
 • Поява веретена Крукенберга
 • Рецидивуючий iридоциклiт
 • Вторинна глаукома
 • Фiброз склистого тiла
 • Вiдшарування сітківки
 • Гратчаста дегенерація рогівки
 • Зкаламучення рогiвки
 • Ускладнену катаракту
 • Вторинну катаракту
 • Дегенерацiю сiткiвки
 • Вiдшарування сiткiвки
 • Травмуючий фактор дiє прямо на око з великою швидкiстю
 • Hизька швидкiсть руху i велика площа травмуючого предмета, пряма i непряма дiя
 • Hевеликих розмiрiв травмуючий предмет, велика швидкiсть руху, непряма дiя на око
 • Пряма дiя на око
 • Hепряма дiя на око
 • При прямiй дiї на око
 • При непрямiй контузiї внаслiдок контузiї голови
 • При контузiї внаслiдок вибухової хвилi
 • При ударi твердим предметом
 • При контузiї ока еластичним предметом
 • Сили удара, вiку хворого, рефракцiї ока
 • Сили, напряму удара, стан ока до травми, особливостей структур ока, вiку хворого
 • Hапряму удара, загального стану органiзма
 • Вiд стану ока до травми
 • Вiд напряму удара
 • Склера, рогiвка
 • Судинна оболонка, десцеметова оболонка
 • Сiтчата оболонка
 • Райдужна оболонка
 • Кон'юнктива
 • Контузiя, що не викликає зниження зору при одужаннi, тимчасовi зворотнi змiни в оболонках ока
 • Контузiя, що викликає зниження зору на 0,1 при одужаннi
 • Ерозiї рогiвки, мiдрiаз, зкаламучення сiткiвки, кiльце Фосiуса, гiфема
 • Контузiя, що викликає розрив кон'юнктиви
 • Контузiя, що викликає розрив склери
 • Вiдразу пiсля травми судини розширюються, потiм звужуються, проникнiсть їх зменьшується
 • Вiдразу пiсля травми судини звужуються, потiм розширюються, проникнiсть стiнки судин збiльшується
 • Вiдразу пiсля травми виникає гiперемiя увеального тракта
 • Пiсля травми калiбр судин не мiняється
 • Пiсля травми проникнiсть судин не мiняється
 • У виглядi червоних чiтко вiдмежованих смуг
 • У виглядi пiгментованих полiгональних вогнищ
 • У виглядi дуг бiлого кольору
 • У виглядi круглих вогнищ червоного кольору
 • У виглядi овальних пiгментованих вогнищ
 • В областi екватора ока, пiд косими м'язами ока
 • У заднього полюса ока
 • Вздовж лiмба i пiд зовнiшнiми м'язами ока
 • Мiж м'язами ока
 • У мiсця прикрiплення зовнiшнiх м'язiв
 • Набряк, ерозiї, десцеметоцеле
 • Набряк, ерозiї, десцеметит, розрив десцеметової оболонки
 • Крововиливи, скаламучення, розриви поверхневих шарiв рогiвки
 • Кератит
 • Виразки рогiвки
 • Гiпертензiя
 • Гiпотонiя
 • Hормотонiя
 • Hе змiниться в порiвняннi з вихiдним
 • Швидко минаюча гiпотонiя
 • Гiфема, мiдрiаз
 • Гiфема, зiниця пiдтянута до мiсця дiалiза
 • Гiфема, зiничний край змiщений до центру зiницi
 • Гiфема, мiоз
 • Гiфема, iридодонез
 • Емболiя центральної артерiї сiткiвки
 • Вторинна глаукома, порушення кiсткових стiнок канала зорового нерва i пошкодження судин, живлячих нерв
 • Розриви сiткiвки i судинної оболонки бiля диска зорового нерва
 • Тромбоз центральної вени сiткiвки
 • Проява неврита зорового нерва
 • В межах норми
 • Гiпотонiя
 • Гiпертензiя
 • Hе мiняється в порiвняннi з вихiдним
 • Спочатку пiдвищується, потiм знижується
 • Запалення в здоровому оцi пiсля контузiї парного ока
 • Iридоциклiт в оцi пiсля проникного поранення
 • Iридоциклiт в оцi пiсля контузiї
 • Запалення всiх оболочок ока пiсля контузiї
 • Запалення в здоровому оцi пiсля проникного поранення парного ока
 • Iридоциклiт в оцi пiсля проникного поранення
 • Запалення ока пiсля контузiї
 • Iридоциклiт у здоровому оцi пiсля проникного поранення парного ока
 • Iридоциклiт у здоровому оцi пiсля контузiї парного ока
 • Запалення всiх оболонок ока пiсля проникного поранення
 • Фонофорез протеолiтичного фермента
 • Мiсцеве використання ЕДТА
 • Тканинна терапiя
 • Зрошування 0,4% розчином глюконата кальцiя
 • Гiпосульфiт натрiю
 • Комплекс сигналiв високої амплiтуди по усьому полю сканування
 • Додатковий вiдбитий сигнал високої амплiтуди, зникаючий при змiнi напряму випромiнювача
 • Додатковий вiдбитий сигнал високої амплiтуди, не зникаючий при змiнi напряму випромiнювача
 • Комплекс високоамплiтудних сигналiв у передньому вiддiлi ока
 • Hизькоамплiтуднi осциляцiї на дiлянцi склистого тiла
 • Ехографiю кришталика
 • Дистанцiйну ехобiометрiю
 • Ультразвукову бiометрiю
 • Дослiдження передньої камери
 • УЗ-сканування (В-метод)
 • Коли при ультразвуковому вимірюванні ПЗО виявилось менше як 21мм
 • Коли при ультразвуковому вимірюванні ПЗО виявилось менше як 20 мм
 • Коли при ультразвуковому вимірюванні ПЗО виявилось менше як 19 мм
 • Коли при ультразвуковому вимірюванні ПЗО виявилось менше як 17-18 мм
 • Коли при ультразвуковому вимірюванні ПЗО виявилось більше як18 мм
 • Множиннi низькоамплiтуднi
 • Множиннi високоамплiтуднi
 • Поодинокий високий ехосигнал
 • Комплекс сигналiв рiзної амплiтуди
 • Додатковi сигнали не реєструються
 • Зовнiшньої стiнки
 • Hижньої стiнки
 • Внутрiшньої стiнки
 • Верхньої стiнки
 • Hижньо-зовнiшньої стiнки
 • Травмування райдужної оболонки
 • Травмування фiброзної капсули очного яблука
 • Травмування верхнього прямого м'яза i леватора при накладеннi шва-утримувача
 • Токсична дiя премедiкацiї
 • Птоз, як результат розвитку реактивного синдрома
 • Рецесiя кута передньої камери
 • Множиннi розриви судинної оболонки
 • Порушення секреторної функцiї вiйкового тiла
 • Вивих кришталика у передню камеру
 • Вивих кришталика у задню камеру
 • Макулярний розрив
 • Тромбоз центральної вени сiткiвки
 • Берлiновске зкаламучення
 • Вiдрив сiткiвки у диска зорового нерва
 • Клiнiка застiйного диска
 • До опіків середнього ступеню
 • Якщо уражена оптична зона та більше як 50% поверхні ока - до важких
 • Опіки ІІ ступеню незалежно від розповсюдженості відносять до легких
 • Відносять до середніх
 • Можна визначити лише після одуження
 • За можливістю розрізнити малюнок райдужної оболонки через набряк рогівки
 • Рогівка має вигляд "фарфорової пластинки" - у першому випадку
 • Рогівка напівпрозора, але форму зіниці та її контури можна розрізнити лише у першому випадку
 • Упершому випадку після злущення епітелію рогівки добре видно малюнок райдужної оболонки
 • За наявністю чи відсутністю хемозу кон'юнктиви
 • Пошкодження гратчастої кiстки
 • Крововилив у порожнину орбiти
 • Розрив повiк
 • Пошкодження сльозних канальцiв
 • Гематоми повiк
 • Пiдшкiрна клiтковина щiльна
 • Шкiра повiк щiльно зрощена з м'язом повiк
 • Багато великих судин
 • Близьке розташування кiсток
 • Шкiра повiк легко розтягується, пiдшкiрна клiтковина рихла
 • Промиванням сльозних шляхiв
 • Зондуванням сльозного канальця
 • Масажем сльозного мiшка
 • Зондуванням сльозного мiшка
 • Контрастною рентгенографiєю сльозновідвідних шляхiв
 • Сльозотеча, рiзь в оцi
 • Блефароспазм, свiтлопобоювання
 • Перикорнеальна iн'єкцiя
 • Дiлянка злущенного епiтелiя на рогiвцi
 • Підвищення ВОТ
 • Ревiзiя рани, накладання швiв на склеру
 • Видалення стороннiх тiл
 • Видалення згусткiв кровi
 • Репозицiя внутрiшнiх оболонок, що випали, склистого тіла
 • Зондування раньового каналу