• Високою якiстю кольоросприйняття
 • Високою контрастною чутливiстю
 • Формуванням послiдовних образiв при зорi обома очима
 • Переважно просторовим сприйняттям навколишнього свiту
 • Hi
 • Може, при набуттi зорового досвiду просторового сприйняття
 • Може, за рахунок акомодацiї
 • Може, за рахунок перемiщення точки огляду
 • Сiрий, чорний, бiлий
 • Блакитний, салатовий, рожевий
 • Бузковий, рожевий, блакитний
 • Червоний, зелений, фiолетовий
 • Синiй, фiолетовий, зелений
 • Рiвнiсть яскравостi i насиченостi
 • Рiвнiсть кольору i яскравостi
 • Рiвнiсть тона i насиченостi
 • Рiвнiсть тона i яскравостi
 • Рiвнiсть кольору i насиченостi
 • Форму порушення кольоровiдчуття
 • Ступiнь порушення кольоровiдчуття
 • Ступiнь адаптацiї до свiтла
 • Здатнiсть до бiфовеального злиття
 • Поля зору на кольори
 • Полiхроматичнi таблицi
 • Аномалоскопiя
 • Проба Гольмгрена
 • Проба Адлера
 • Атиповi вiдповiдi по загальнодiагностичним таблицям
 • Атиповi вiдповiдi по диференцiальним дiагностичним таблицям
 • Скарги на порушення свiтлової адаптацiї
 • Скарги на порушення темнової адаптацiї
 • Скарги на вiдчуття втомлення очей при зоровому навантаженнi
 • Бiнокулярний зiр
 • Одночасний зiр
 • Психофiзiологiчний акт осягнення просторового мiсценаходження предметiв
 • Зоровими лiнiями
 • Оптичними вiсями
 • Зоровою линiєю i оптичною вiссю
 • Юкстафовеолярна
 • Фовеолярна
 • Макулярна
 • Просвiтлення зони фiксацiї
 • Затемнення зони фiксацiї
 • Периметрiєю
 • Екзофтальмометрiєю
 • Кампiметрiєю
 • Сiткою Амслера
 • Центральна скотома
 • Сліпа пляма
 • Скотома зони Б'єррума
 • Трубчате поле зору
 • Мiж 12 i 18° у височнiй половинi
 • Мiж 5 i 10° у височнiй половинi
 • Мiж 12 i 18° у назальнiй половинi
 • Мiж 20 i 25° у височнiй половинi
 • В межах 15° у височній половинi
 • Орiєнтацiя у просторi
 • Сприйняття руху
 • Сприйняття форми
 • Сприйняття вiдстанi
 • Сутiнковий зiр
 • Скотопiчнi
 • Мезопiчнi
 • Фотопiчнi, адаптацiя 3 хвилини
 • Фотопiчнi, адаптацiя 20 хвилин
 • Скотопiчнi без адаптацiї
 • Мезопiчнi без адаптацiї
 • Фотопiчнi без адаптацiї
 • Фотопiчнi, адаптацiя 3 хвилини
 • Скотопiчнi, адаптацiя 20 хвилин
 • Кампiметрiя
 • Автокампiграфiя
 • Кiнетична периметрiя
 • Статична периметрiя
 • Вiзоконтрастометрiя
 • Вродженi, набутi
 • Повторнi, первиннi
 • Спадковi, вiковi
 • Hормохромнi, аномальнi
 • Фотонiв
 • Атомiв
 • Iзотопiв
 • Хвиль
 • Молекул
 • У 2 мiсяцi
 • У 4 мiсяцi
 • У 6 мiсяцiв
 • У 10 мiсяцiв
 • У 1 рiк
 • Синоптофор
 • Поляроїдний дiплоскоп
 • Дзеркальний стереоскоп
 • Прилад Белостоцкого-Фрiдмана
 • При альтернуючiй косоокостi
 • При монолатеральнiй косоокостi
 • При амблiопiї та монолатеральнiй косоокостi
 • При ортотропiї
 • 0, 8 0,4
 • 0, 3 i 0,2
 • 0, 1 i 0,05
 • 0, 04 i та нижче
 • 0, 8 i 0,4
 • 0, 3 i 0,2
 • 0, 1 i 0,05
 • 0, 04 i та нижче
 • Вiд 290 нм до 380 нм
 • Вiд 380 нм до 760 нм
 • Вiд 760 нм до 950 нм
 • Вiд 486 нм до 760 нм
 • Вiд 580 нм до 950 нм
 • Акомодацiя
 • Адаптацiя
 • Адаптацiя i конвергенцiя
 • Конвергенцiя
 • Величина зiницi
 • 4-20 рокiв
 • 5-15 рокiв
 • 2-10 рокiв
 • 3-10 рокiв
 • до 18 рокiв
 • Чорного кольору
 • Сірого кольору
 • Зеленого кольору
 • Червоного кольору
 • 4-х точковий прилад, скельця Баголiнi, синоптофор
 • Синоптофор, стереоскоп, хейроскоп
 • Стереоскоп, бiвiзiотренер, БО
 • Великий кут гама
 • Порушення бiнокулярного зору без косоокостi
 • Вiдхилення одного з очей пiд прикриттям за наявностi нормального бiнокулярного зору при двох вiдкритих очах
 • Поява вiдхилення одного з очей при роздiленнi очей та нормальному бiнокулярному зорi
 • Hаявнiсть монокулярного характеру зору та правильного положення очей
 • Hерiвнiсть об`єктивного та суб`єктивного кутiв
 • 3 мiсяця
 • 4 i 5 мiсяцiв
 • 6 i 7 мiсяцiв
 • 12 мiсяцiв
 • На 1 біполярну клітину
 • На 3 - 5 біполярних клітин
 • Декілька колбочок - на одну біполярну клітину
 • Хаотично
 • Зменшення рiвня свiтлового потока внаслiдок реакцiї зiниць на свiтло
 • Пристосування рiвня чутливостi ока до iнтенсивностi освiтленостi
 • Виснаження зорового пiгмента в колбочках i паличках
 • Пiдвищення збудженостi нервового апарата ока
 • У першi 5 хвилин
 • На протязi 60 хвилин
 • Вiд 1 до 15 хвилини
 • Пiсля однiєї години
 • На протязi 30 хвилин
 • В першi 30 секунд
 • В першу хвилину
 • Hа протязi 3-5 хвилин
 • Через 10 хвилин
 • Через 30 хвилин
 • Червоний
 • Синiй
 • Жовтий
 • Зелений
 • Фiолетовий
 • В сiткiвцi
 • В зоровому нервi
 • В зоровому трактi
 • Hа рiвнi чотирьох пагорбiв
 • Рiзким погiршенням гостроти зору при яскравому освiтленнi
 • Зниженням гостроти зору при фiзичному навантаженнi
 • Рiзким зниженням гостроти зору у сутiнках i вночi