База тестів

 • використання книг, брошур, пам'яток
 • проведення бесід, лекцій, занять з дітьми
 • відвідування музеїв та виставок
 • пам'ятки, листiвки, буклети
 • виставки образотворчих матерiалiв, плакати, фотоматеріали
 • передачі телебачення
 • індивідуальні бесіди
 • демонстрацiйнi матерiали (плакати, дiапозитиви, виставки, фотоматерiали тощо)
 • листiвки, плакати, буклети
 • науково-практичнi конференцiї
 • заспокоєння та роз'яснення в необхiдностi огляду та лiкування
 • зорове, звукове та iнші вiдволiкання
 • застосування седативних i транквiлiзуючих засобiв
 • залякування, погрожування
 • зменшує загальну кількість оглядiв дiтей
 • забезпечує iндивiдуальний пiдхiд до дитини на основi оцiнки загального здоров'я та стану порожнини рота
 • пiдвищує ефективнiсть лiкувальної та профiлактичної роботи
 • Збільшує витрати робочого часу на заповнення документації
 • пiсля кожного планового огляду
 • один раз в квартал
 • один раз в пiврiччя
 • один раз на рiк
 • один раз в два роки
 • характер перебiгу карiєсу
 • поширенiсть
 • iнтенсивнiсть
 • не мають значення
 • мають значення
 • санація порожнини рота
 • робота над документацією, огляд дітей
 • формування груп диспансерного нагляду
 • районний (мiський) народний суд
 • профсоюзнi органи
 • адмiнiстрацiя лiкарнi
 • санiтарно-просвiтня робота в школi молодої матерi
 • диспансерний нагляд за вагiтними жiнками
 • спецiальнi методи дослiдження стану здоров'я плода
 • якiсть охоплення контингенту профiлактичною та санацiйною допомогою
 • вiддаленiсть дiльницi вiд полiклiнiки
 • співвiдношення дiтей дошкiльного та шкiльного вiку 1:2
 • санованість дiтей
 • охоплення профiлактичною допомогою
 • вiддаленiсть дiльницi вiд полiклiнiки
 • компактнiсть мiсцезнаходження дитячих установ
 • глибина ураження
 • раннє прорiзування зубiв
 • компенсованість перебігу карієсу
 • швидкоплиннiсть карiєсу
 • пiдвищення продуктивностi працi кожного лiкаря
 • збiльшення штату лiкарiв (в межах реальних фiнансових можливостей мiсцевих адмiнiстрацiй)
 • перехiд на вузьку профiлiзацiю роботи (лiкувальна, хiрургiчна, ортодична допомога)
 • впровадження стоматологічної диспансеризацiї
 • збiльшення кiлькостi дітей із санованою порожниною рота
 • зменшення кiлькостi дiтей, які потребують санації порожнини рота
 • кількість дiтей, що отримали специфiчну профiлактику карiєсу
 • кiлькiсть дiтей, що отримали ортодонтичне лікування
 • кiлькiсть дiтей, що отримали лiкування в пародонтологiчному кабiнетi
 • кількість відпрацьованих трудових одиниць
 • поширеність карiєсу
 • iнтенсивнiсть карiєсу
 • питома вага швидкоплинного карiєсу (ШК)
 • питома вага ускладненого карiєсу
 • покриття постiйних зубiв протягом 5 рокiв пiсля прорiзування
 • обробка постiйних зубiв протягом 3 рокiв пiсля прорiзування
 • нанесення лаку на постiйнi зуби до закiнчення середньої школи
 • покриття постiйних зубiв протягом всього життя
 • вмiст фтору в питнiй водi
 • число дiтей рiзних вiкових груп
 • число дiтей з протипоказаннями до фторпрофiлактики
 • проведення семiнарiв i конференцiй для лікарів-педiатрiв та медсестер
 • поширення тематичних матерiалiв
 • сумiсний аналiз якостi i результатiв впровадження профiлактичних заходiв
 • залучення лікарів-педіатрів до проведення профілактичних оглядів
 • координацiя дiй з представниками служб, якi беруть участь в цiй роботi
 • навчання виконавцiв
 • контроль роботи виконавцiв
 • санація порожнини рота
 • iндивiдуальна децентралiзована
 • iндивiдуальна централiзована
 • бригадна децентралiзована
 • профiлактика i лiкування карiєсу для збереження оклюзiї
 • навчання медичних сестер i вихователiв виявленню та усуненню функцiональних порушень
 • залучення спецiалiстiв при наявностi соматичних захворювань
 • пришлiфовування тимчасових зубiв при блоцi пiсля 4-рiчного вiку
 • створення множинного рiвномiрного контакту щелеп
 • виготовлення ортодонтичних апаратів
 • поширеність захворювання
 • приріст iнтенсивностi перебігу карiєсу зубів
 • приріст числа зубів з швидкоплинним карієсом
 • К - значимий прирiст
 • В - відсутність змін у кількості видалених зубiв
 • К - вiдсутнiсть чи низьке значення приросту
 • К - великий прирiст
 • К - вiдсутнiсть змін у кількості видалених зубів
 • В - вiдсутнiсть чи низьке значення приросту