• Гостре
 • Гладке
 • Ускладнене
 • Хвилеподiбне
 • Малосимптомне
 • Гiперергiчна чутливiсть до туберкулiну
 • Великi казеознi змiни у лiмфовузлах
 • Виразнiсть перифокального запалення
 • Наявнiсть тiсного контакту з хворим туберкульозом МБТ+
 • Якісна вакцинація БЦЖ
 • Дихальна недостатнiсть
 • Кашель
 • Iнтоксикацiйнi скарги
 • Легенево-серцева недостатнiсть
 • Параспецифiчнi прояви
 • Вiк дитини
 • Ускладнений перебiг хвороби
 • Негативна туберкулінова реакція
 • Особливостi бронхолегеневої системи
 • Недосконалiсть iмунної системи
 • Аномалiї конституцiї
 • Перинатальна патологiя
 • Якісна вакцинація БЦЖ
 • Розвиток бронхолегеневих уражень
 • Виражене казеозное ураження лiмфатичного апарату
 • Схильнiсть до генералiзацiї рiзноманiтними шляхами, особливо лiмфогематогенними
 • Розвиток гострих форм туберкульозу
 • Перехід у фіброзно-кавернозну форму
 • Коклюшоподiбний кашель
 • Бiтональний кашель
 • Експiраторний стридор
 • Значне збiльшення внутрiшньогрудних лiмфовузлiв iз чiткою зовнiшньою межею
 • Вираженi симптоми iнтоксикацiї
 • Відсутність клінічних симптомів
 • Трахеобронхоскопiя з бiопсiєю
 • Дослiдження мокроти, промивних вод iз бронхiв на МБТ
 • Рентгентомографiчний
 • Клінічний аналіз крові
 • При зверненнi до лiкаря
 • При обстеженнi дiтей з туберкульозних контактiв
 • При систематичному проведеннi туберкулiнодiагностики
 • Вiк раннiй i пiдлiтковий
 • Контакт iз бактерiовидiлювачем
 • Вiдсутнiсть хiмiопрофiлактики при віражу туб. реакцій
 • Вiдсутнiсть вакцинацiї БЦЖ
 • Невчасна дiагностика туберкульозу
 • Проведена хіміопрофілактика в період віражу туберкулінових реакцій
 • Гематогенна дисемiнацiя в легенi i iншi органи
 • Туберкульозний плеврит
 • Туберкульоз бронхiв
 • Бронхолегеневi ураження
 • Хронiчний плин
 • Каверна
 • Малосимптомний початок хвороби
 • Вiраж туберкулiнової реакцiї
 • Наявнiсть непрямих або прямих ознак збiльшення однiєї групи лiмфовузлiв не бiльш 1,5 см на оглядовiй прямiй рентгенограмi або томограмi
 • Виняток неспецифiчного. аденiту
 • Позитивний ефект вiд специфiчної антимікобактерiальної терапiї
 • Позитивний ефект від неспецифічної антибактеріальної терапії
 • Вiдсутнiсть вакцинацiї БЦЖ
 • Тiсний контакт iз бактерiовидiлювачем
 • Початок хвороби в ранньому вiці
 • Неповноцiнна туберкулостатична терапiя
 • Невчаснiсть виявлення туберкульозу
 • Якісна антимікобактеріальна терапія
 • Грудний i раннiй вiк
 • Безсимптомний плин
 • Частiше однобiчне розташування
 • Локалiзацiя у верхньому вiддiлi переднього середостiння
 • Безсимптомний плин
 • Локалiзацiя в средньо-нижньому вiддiлi переднього середостiння
 • Вiдображення включень кiсткової тканини на томограмi
 • Виявлення при профiлактичному рентгенообстеженнi
 • Приєднання болючого синдрому
 • На бiчнiй рентгенограмi локалiзацiя паравертебрально в реберно-хребцевому роговi
 • Прогресуюча iнтоксикацiя
 • Двобiчне ураження внутрiшньогрудних лiмфовузлiв, паратрахеальних i трахеобронхiальних
 • Наростаюча анемiя, нейтрофiльний лейкоцитоз, лiмфопенiя
 • Збiльшення печiнки i селезiнки
 • Бiопсiя лiмфовузла, гiстологiчне дослiдження
 • Позитивна динаміка на фоні антимікобактеріальної терапії
 • Безсимптомний плин
 • Двобiчне збiльшення внутрiшньогрудних лiмфовузлiв
 • Пiдвищення концентрацiї кальцiю в кровi
 • Негативна реакцiя на пробу Манту 2 ТО
 • Гiпергамаглобулiнемiя
 • Позитивна динаміка на фоні антимікобактеріальної терапії
 • Безсимптомний плин
 • Клiнiчний аналiз кровi - без змін
 • Рентгенограма - дугоподiбна лiнiйна тiнь плеври справа парамедiастинально, що закiнчується тiнню непарної вени
 • У анамнезi - частi ГРЗ, захворювання ЛОР-органiв
 • Клiнiчно - вiдповiднiсть стетоакустичних даних бронхiту або пневмонiї
 • Рентгенологiчно - поряд iз збiльшенням лiмфовузлiв, частiше двостороннiм, значне посилення легеневого малюнку, можливi вогнища паренхиматозної iнфiльтрацiї
 • Iнволюцiя процесу в короткi термiни - 2 - 4 тижнi
 • Негативна динаміка на фоні неспецифічної антибактеріальної терапії
 • Прогресуюча iнтоксикацiя
 • Приєднання явищ компресiї органiв i систем середостiння
 • Рентгенологiчно - значне збiльшення лiмфовузлiв i швидкий рiст пухлини
 • Гiстологiчне дослiдження видаленого лiмфовузла
 • Наявність солей кальцію у лімфовузлах
 • Рентгенограма
 • Ангiопульмонограма
 • Рентгенокiмограма з томограмою (серединний зріз)
 • КТ
 • Бронхоскопія
 • Алергiчний
 • Перифокальний
 • Туберкульоз плеври
 • Ексудативний
 • Гiперсенсибiлiзацiя плеври
 • Проникнення МБТ у плевральнi листки
 • Переохолодження
 • Гiперiнсаляция
 • Фiзична травма
 • Відсутність супутньої патології
 • Лiмфогенний або гематогенний з вогнищ первинної iнфекцiї
 • Лiмфогематогенний у перiод ранньої генералiзацiї
 • Контактний при субплевральному розташуваннi туберкульозного запалення в легенях або лiмфовузлах
 • У результатi порушення цiлостi легень при проривi туберкульозної каверни
 • Бронхогенний
 • Ізольований
 • Як ускладнена теча первинного туберкульозу
 • Ізольований
 • Як ускладнена теча первинного туберкульозу
 • Сухий кашель, біль у грудях
 • Бiль у грудях, шум тертя плеври
 • Притуплення перкуторного тону, ослаблений подих
 • Ураження парiєтальної плеври
 • Залучення дiафрагмального нерву
 • Подразнення грудочеревних нервiв
 • Ураження шийно-плечового сплетiння - плечовий плексит i перiплексит
 • Ураження міждольової плеври
 • Ослаблення голосового дрижжання
 • Притуплення (тупiсть) + ослаблене (вiдсутнiсть) дихання
 • Згладженiсть мiжребiрних проміжків на боцi ураження
 • Вiдставання грудної клiтини при диханнi
 • Наявність вологих хрипів
 • Гомогенна тiнь трикутної форми, верхівкою звернена до кореня легень
 • Гомогенна тiнь трикутної форми з косою верхньо-медiальною межею
 • Гомогенна тiнь з чіткою вертикальною межею у латеральному відділі
 • Гомогенна тiнь трикутної форми, основою звернена до кореня правої легенi, що зливається з ним
 • Гомогенна тiнь лiнзоподiбної форми в бічній проекції
 • Високе росташування нижньої легеневої межi
 • Завуальованiсть кiстково-дiафрагмального синусу
 • Неровнiсть контурiв дiафрагми
 • Чітка вертикальна межа середостіння
 • Гомогенна тiнь iз горизонтальною верхньою межею
 • Гомогенна тiнь iз косою верхньо-медiальною межею
 • Гомогенна тiнь iз косою верхньо-латеральною межею
 • Пiдтвердити наявнiсть випоту при туберкульозному плевритi
 • Уточнити етiологiю хвороби
 • Лiкувальна
 • Виявити наявність патології у легенях
 • Задньо-пiдпахвова лінія - 7 - 8 мiжребiрря
 • Середньо-пiдпахова лінія - 4 - 5 мiжребiрря
 • Середньо-ключична лінія 5 – 6 міжребірря
 • Виявлення клiтин мезотелiя
 • Лiмфоцитарний
 • Нейтрофiльно-лiмфоцитарний
 • Нейтрофiльний
 • Нейтрофiльно-геморагiчний
 • Переважно алергiчному
 • Перифокальному
 • Туберкульозі плеври
 • Помiрний лейкоцитоз iз нейтрофiльним зсувом, моноцитозом, лiмфопенiєю
 • Збiльшення ШОЕ
 • Анаеозінофілія
 • Бактерiологiчне
 • Макроскопiчне
 • Дослiдження клiтинного складу
 • Визначення концентрацiї глюкози
 • Клiнiчні
 • Рентгенологiчні
 • Функціональне дослідження зовнішнього дихання
 • Дослiдження ексудату
 • Туберкулiнодiагностика
 • Відсутність позитивної клініко-рентгенологічної дінамики процесу на фоні неспецифічного лікування