• Легеневого
 • Позалегеневого
 • Груднi симптоми
 • Алергiчнi прояви
 • Iнтоксикацiйний синдром
 • Безсимптомний плин
 • Малосимптомнiсть
 • Виражена позитивна динамiка клiнiко-рентгенологiчних i лабораторних показникiв на фонi антибактерiальної терапiї в першi 3-6 мiс
 • Повне розсмоктування в результатi лiкування
 • Формування малих залишкових змiн
 • Формування фіброзно-кавернозного туберкульозу
 • Ателектази
 • Плеврит
 • Туберкульоз бронхiв
 • Лiмфогематогенна дисемiнацiя
 • Утворення первинної каверни
 • Амілоідоз органів
 • Розвиток хвороби в перiод вiражу туберкулiнових реакцiй
 • Переважання загальних симптомiв iнтоксикацiї над грудними
 • Переважання грудних симптомiв
 • Наявність крепитуючих хрипів при аускультації
 • Позитивна динаміка процесу при лiкуваннi антибіотиками широкої дії в першi днi захворювання
 • Спонтанне вилiкування з залишковими туберкульозними змiнами
 • Розвиток еволютивних форм туберкульозу легень
 • Прогресування з розвитком позалегеневого туберкульозу
 • Формування первинної туберкульоми
 • Перехiд у хронiчний процес у залозевому компонентi
 • Повне розсмоктування легеневого і залозистого компоненту
 • Результати туберкулiнодiагностики за попереднi роки
 • Визначення порогу чутливостi до туберкулiну методом внутрішкiрного титрування
 • Пiдшкiрну пробу Коха
 • ПЛР
 • Пробу Манту з 2 ТО в динамiці
 • Клiнiко-рентгенологiчнi без видимих залишкових змiн
 • Формування тiльки вогнища Гону (звапненого первинного афекту)
 • Утворення звапнених лiмфовузлiв у коренi легень або средостiннi
 • Формування залишкових туберкульозних змiн в обох компонентах первинного туберкульозного комплексу
 • Утворення первинної туберкульоми
 • Великі плевральні нашарування
 • Гострий
 • Пiдгострий
 • Хронiчний
 • Безсимптомний
 • Кiлькiсть вогнищ
 • Iнтенсивнiсть вогнищ
 • Окресленiсть вогнищ
 • Обсяг ураження
 • Розмiри вогнищ
 • Бактеріемiя
 • Гiперергiчний стан судин
 • Анергiя Т-лiмфоцитiв
 • Виражена масивнiсть i вiрулентнiсть МБТ
 • Вiк дитини
 • Якісна вакцинація БЦЖ
 • Тифоїдна форма
 • Легенева форма
 • Менiнгiальна форма
 • Тифобацильоз Ландузі
 • Черевний тиф
 • Бронхiолiт
 • Вогнищева пневмонiя
 • Саркоiдоз
 • Легеневий карциноматоз
 • Вогнищевий туберкульоз
 • Характер лихоманки
 • Наявнiсть диспептичних розладiв
 • Гемограма
 • Реакцiя Вiдаля
 • Рентгенологiчна картина
 • Дані бронхоскопії
 • Початок захворювання
 • Аускультативнi данi
 • Гемограма
 • Рентгенологiчна картина i її динамiка
 • Стан дитини
 • Біохімічні показники
 • Тривалiсть гiпертермиiї
 • Рентгенологiчна картина i її динамiка
 • Синдром обструкцiї
 • Аускультативнi данi
 • Реакцiї Манту з 2 ТО
 • Дані протеінограми
 • Початок захворювання
 • Виразнiсть задишки
 • Ураження внутрiшньогрудних лiмфовузлiв
 • Ураження периферiчних лiмфовузлiв
 • Локалiзацiя вогнищ
 • Дослідження функціонального стану печінки
 • Частi кровохаркання
 • Болi в грудях i кiстках
 • Збiльшення периферичних лiмфовузлiв
 • Змiни в гемограмi
 • Локалiзацiя вогнищ
 • Позитивна динаміка на фоні неспецифічної антибактеріальної терапії
 • Початок захворювання
 • Наявнiсть обструктивного синдрому
 • Тип вентиляцiйної недостатностi
 • Концентрацiя Na i Cl у потовiй рiдинi
 • Реакцiя Манту з 2 ТО
 • Наянвість деструкції в легенях
 • Тривалiсть лихоманки
 • Поліморфна еритема
 • Ураження серця
 • Ураження суглобiв
 • Реакцiя Манту з 2 ТО
 • Наявність різнокаліберних вологих хрипів
 • Характер лихоманки
 • Пiдшкiрнi вузлики
 • Больовий синдром
 • Артралгiї i міалгiї
 • Гемограма
 • Екзофтальм
 • Наявнiсть бул у легенях
 • Змiни в сечi
 • Екзофтальм
 • Вогнищеві зміни у легенях
 • Змiни у кiстковiй системі
 • Поліморфна ерітема
 • Аускультативнi данi
 • Невiдповiднiсть задишки фiзiкальним даним
 • Барабаннi палички
 • Гiпергамаглобулiнемiя
 • Гемограма
 • Функціональний стан печінки
 • Кровохаркання
 • Гемограма
 • Наявнiсть криз протягом захворювання
 • Реакцiя Манту з 2 ТО
 • Локалiзацiя вогнищ
 • Наявність деструкцій у легенях
 • При флюорографії
 • При туберкулінодіагностиці
 • При звернені до лікаря
 • Груднi симптоми
 • Ознаки iнтоксикацiї
 • Легенево-серцева недостатнiсть
 • Патогенетичнi особливостi
 • Локалiзацiя
 • Патоморфологiчнi особливостi
 • Фаза туберкульозного процесу
 • Чутливiсть до туберкулiну
 • Клiнiчний
 • Рентгенологiчний
 • Туберкулiнодиагностика
 • Бактерiологiчна дiагностика
 • Загальний аналіз сечі
 • Верхній
 • Середній
 • Нижній
 • У язичкових сегментах лівої легені
 • Одиночна вогнищева тiнь у S-3
 • Групове розташування вогнищ у 1 - 2 сегментах на фонi збагачення легеневого малюнка
 • Множиннi вогнища протягом бiльш двох сегментiв
 • Обмеженим характером патоморфологiчних змiн
 • Вiдсутнiстю вираженого перифокального запалення навколо вогнищ
 • Вiдсутнiстю надходження в кров великої кiлькостi бактерiальних токсинiв i продуктiв тканинного розпаду
 • Рiдкiстю бактерiемiї
 • Вiдсутнiстю схильностi до розпаду
 • Бактеріемією
 • Оглядова пряма рентгенограма
 • Томограма на оптимальному зрiзi легень для патологiчного процесу
 • Томограма через коренi легень
 • Прицiльна рентгенограма
 • Зiставлення рентгенограм у динамiцi з попереднiми або в процесi лiкування
 • Малоiнтенсивнi вогнищевi тiнi з нечiткими контурами в межах 1 - 2 сегментiв
 • Iнтенсивнi вогнища, iнодi з включенням вапна з чiткими контурами в сполученнi з фiброзними змiнами i дiлянками гiперпневматозу
 • Гострий початок хвороби
 • Наявнiсть у легенях вологих i сухих хрипiв
 • Рентгенологiчно: локалiзацiя частiше в базальних сегментах нижньої частки, вогнища слабкої iнтенсивностi, iнфiльтрацiя коренiв легень
 • Швидка позитивна динамiка при лiкуваннi антибiотиками широкого спектру
 • Збільшення амінотрансфераз
 • Багатопроекцiйне рентгендослiдження
 • Клiнiчнi прояви
 • Картина периферичної кровi
 • Вирiшення питання про iнфiкування МБТ
 • Біохімічні дослідження
 • Клiнiчнi - малосимптомнiсть
 • Рентгенологiчнi - наявнiсть вогнищевих тiней у межах 1 - 2 сегментiв
 • Доказ iнфiкування МБТ
 • Виявлення мікобактерiй туберкульозу в мокротi або промивних водах iз бронхiв
 • Виняток захворювань iншої етiологiї
 • Наявність негативної туберкулінової реакції на пробу Манту 2 ТО
 • Оглядова рентгенограма органiв грудної клiтки
 • Бiчна рентгенограма
 • Томограма через коренi легень
 • Томограма на оптимальному зрiзi легень
 • Збiльшення розмiрiв вогнищ
 • Злиття вогнищ i утворення фокусiв
 • Збiльшення числа вогнищевих тiней
 • Неоднорiднiсть вогнищевих тiней iз появою просвiтлiння
 • Формування порожнини розпаду
 • Розсмоктування вогнищ
 • Зменшення розмiрiв вогнищевих тiней
 • Змiна форми вогнищ
 • Зменшення кiлькостi вогнищ
 • Поява кальцинованих вогнищ
 • Нормалiзацiя легеневого малюнка навколо вогнищ
 • Поява деструкції у вогнищах
 • Клiнiчні
 • Рентгенологiчні
 • Туберкулiнодіагностика
 • Бактерiологiчна дiагностика
 • Данi гемограми
 • ЕЕГ
 • Поширенiсть ураження
 • Полiморфiзм клiтинних реакцiй iз переважанням ексудативного типу запалення
 • Схильнiсть до розпаду
 • Виразнiсть клiнiчної картини, що нагадує пневмонiю
 • Швидка динамiка процесу
 • Наявність бронхоадениту
 • Вiд поширеностi процесу
 • Вiд виразностi iнфiльтративно-запальних змiн у легенях
 • Наявностi казеозно-некротичних змiн
 • Від наявності продуктивного типу запалення
 • Лобулярний
 • Круглий
 • Облаковидний
 • Перисцисурит
 • Лобiт
 • Вогнища Ашоффа-Пуля
 • Головне мiсце в структурi захворюваностi
 • Розвиток у давно інфікованих МБТ
 • Пiдгострий або iнаперцептний плин захворювання
 • Висока чутливiсть до туберкулiну
 • Схильнiсть до швидкого розпаду
 • Наявність серцево-легеневої недостатності
 • Хмароподібний
 • Перисцисурит
 • Лобіт
 • Інфільтрат Ассмана
 • Вогнища - вiдсiви первинного туберкульозу в легенi
 • Внутрiшньогруднi лiмфовузли
 • Вогнища первинного туберкульозу в iнших органах
 • Прогресування вогнищевого туберкульозу
 • Полікістоз легень