База тестів

 • Дефекти наповнення в розширеній загальній жовчній протоці округлої форми з чіткими межами
 • Дефекти наповнення в розширеній загальній жовчній протоці округлої форми з чіткими межами конусовидної форми з нечіткими межами
 • Синдром Маллорi-Вейсса
 • Множиннi ерозiї шлунка i 12-палої кишки
 • Рiзке зменшення продукцiї прокоагулянтiв у печiнцi
 • Тромбоз воротної вени з кровотечею з варикозних вен
 • Кровотеча у просвiт травного каналу з пошкоджених судин тканини печiнки через жовчнi шляхи
 • Жовчнокам'яна хвороба
 • Травма підшлункової залози
 • Аліментарний чинник і зловживання алкоголем
 • Кардіоспазм
 • Вагітність
 • Синдром Бадда-Кiарi
 • Хвороба Кiарi
 • Цироз печiнки з внутрiшньопечiнковим блоком кровотоку
 • Трiада Сента
 • Передпечiнковий блок кровоплину
 • Резекцiя стриктури з анастомозом "кiнець-у-кiнець"
 • Накладання холецистоєюноанастомозу
 • Ендоскопiчна папiлотомiя
 • Гепатикоєюностомiя
 • Накладання холедохоєюноанастомозу
 • Накладання холедоходуоденоанастомозу
 • Трансдуоденальна папiлотомiя
 • Холедохолiтотомiя + зовнiшнiй дренаж протоки
 • Ендоскопiчна папiлосфінктеротомiя + холедохолiтоекстракцiя
 • Гепатикоєюностомiя
 • Холедохоєюностомiя
 • Холедоходуоденостомiя
 • Трансдуоденальна папiлотомiя
 • Холедохолiтотомiя + зовнiшнiй дренаж протоки
 • Ендоскопiчна папiлотомiя
 • Холедохоєюностомiя на виключеній за Ру петлі
 • Холедоходуоденостомiя
 • При защемлених каменях панкреатичного вiддiлу холедоха, якi локалiзуються проксимальнiше великого дуоденального сосочка
 • При множинних каменях холедоха, якi поєднуються з обмеженим стенозом великого дуоденального сосочка
 • Не має
 • Має вираженi бактерициднi властивостi
 • Папiлотомiя повинна поширюватися на всю звужену частину великого сосочка
 • До 4-6 мм
 • До 10 мм
 • Розслаблює сфiнктер
 • Викликає спазм сфiнктера
 • Панкреатит, холангiтичний сепсис, пакреатогенний сепсис
 • Iнструментальнi поранення
 • Гострий панкреатит
 • Накопиченням у шкiрi жовчних кислот
 • Накопиченням у шкiрi жовчних пiгментiв
 • Довжина стенозу до 18-20 мм вiд гирла великого дуоденального сосочка у проксимальному напрямку
 • Довжина стенозу 10-18 мм вiд гирла великого дуоденального сосочка у проксимальному напрямку
 • Довжина стенозу до 10 мм вiд гирла великого дуоденального сосочка у проксимальному напрямку
 • Довжина стенозу перевищує 20 мм вiд гирла великого дуоденального сосочка у проксимальному напрямку
 • Довжина стенозу перевищує 18 мм вiд гирла великого дуоденального сосочка у проксимальному напрямку
 • Довжина стенозу перевищує 10 мм вiд гирла великого дуоденального сосочка у проксимальному напрямку
 • Защемленi каменi великого дуоденального сосочка у поєднаннi з розширенням гепатикохоледоха бiльше 20 мм
 • Множиннi каменi холедоха
 • Обмежений стеноз великого дуоденального сосочка
 • Розширення гепатикохоледоха вiд 15 до 20 мм
 • Пероральна холецистографiя
 • Сцинтиграфiя печiнки
 • Ретроградна холангіопанкреатографія
 • Внутрішньовенна холецистохолангiографiя
 • Ангiографiя
 • При задовільному загальному стані здоров'я періодичний біль в правому підребер'ї
 • Переймистий біль в епігастрії з іррадіацією у праву підлопаткову ділянку
 • Наявність тупого, майже постійного прогресуючого болю в правому підребер'ї, втрата апетиту, схуднення, пальпаторне виявлення пухлини в правому підребер'ї
 • Втрата апетиту, закрепи, що чергуються з проносами, приступоподібний біль в епігастрії
 • Незначний біль в епігастрії, прогресуюча жовтяниця, гектична гарячка
 • Прогресуючі болі в епігастрії з іррадіацією в спину, схуднення, нудота, загальна слабість
 • Зовнiшнiй дiаметр не змiнюється, внутрiшнiй - зменшується
 • Зовнiшнiй дiаметр збiльшується, внутрiшнiй - зменшується
 • Зовнiшнiй дiаметр не змiнюється, внутрiшнiй - збiльшується
 • Вiд рiвня впадiння мiхурової протоки в загальну печiнкову протоку
 • Вiд довжини загальної печiнкової протоки
 • Від діаметру загальної жовчної протоки
 • Остiум-стеноз (стенозуючий папiлiт)
 • Ампулярний стеноз (стенозуючий папiлооддит)
 • Подовжений стеноз великого дуоденального сосочка
 • Недотримання рекомендацiй дiєти
 • Наявнiсть перешкоди для нормального вiдпливу жовчi
 • Звуження термiнального вiддiлу холедоха i супутнiй холангiт
 • Довга кукса мiхурової протоки
 • Шовнi нитки, що не розсмоктуються, у просвiтi холедоха
 • Вiрусний гепатит
 • Пухлини позапечiнкових жовчних протокiв, головки пiдшлункової залози, великого дуоденального сосочка
 • Холедохолiтiаз
 • Гемолiтичнi жовтяницi
 • Вiрусний гепатит
 • Обтурацiйнi жовтяницi пухлинного генезу на грунтi холедохолiтiазу
 • Гемолiтичнi жовтяницi
 • Лужної фосфатази
 • Кренатинкінази
 • Аланінамінотрансферази
 • Холедохолiтiаз
 • Холестатична форма вiрусного гепатиту
 • Будь-яка форма обтурацiйної жовтяницi
 • Пухлина головки пiдшлункової залози
 • Пухлина великого дуоденального сосочка
 • Защемлення каменя у зонi сфiнктера Мiрiццi
 • Защемлення каменя у великому дуоденальному сосочку
 • Камiнь в ретродуоденальному вiддiлi холедоха
 • Внутрiшньопечiнковий холангiолiтiаз
 • Стиснення ззовнi холедоха каменем, який фiксований у патологiчно подовженiй мiхуровiй протоцi
 • Гострий запальний процес у пiдшлунковiй залозi, спричинений холедохолiтiазом
 • Гострий запальний процес одночасно у жовчному мiхурi i пiдшлунковiй залозi
 • Гострий запальний процес у жовчному мiхурi у поєднаннi з хронiчним або гострим панкреатитом
 • Гострий запальний процес у пiдшлунковiй залозi у поєднаннi з хронiчним або гострим холециститом
 • Вiрусному гепатитi
 • Холестатичному варiантi сироваткового гепатиту
 • Обтурацiйних жовтяницях будь-якого генезу
 • Гемолiтичних жовтяницях
 • Дiаметр гепатикохоледоха 10-15 мм
 • Дiаметр гепатикохоледоха бiльший нiж 15 мм
 • Дiаметр мiхурової протоки 3-10 мм
 • Множиннi великi каменi в жовчному мiхурi при блокованiй мiхуровiй протоцi
 • Множиннi дрiбнi каменi (3 мм i меншi) у жовчному мiхурi
 • Аорти і здухвинних артерій
 • Печінкових вен
 • Воротної вени
 • Селезінкової вени