• 5-10 років
 • 12-14 років
 • 15-18 років
 • Планові поглиблені з використанням лабораторних та інструментальних методів дослідження
 • Цільові (тематичні)
 • Комплексні
 • Аварійні
 • Одноразової (протягом не більше однієї робочої зміни) дії небезпечних факторів, шкідливих речовин
 • Багаторазової і тривалоії дії шкідливих виробничих факторів
 • Дії шкідливих виробничих факторів, що перевищують гранично допустимі концентрації і рівні
 • Одноразової (протягом не більше однієї зміни) дії небезпечних факторів, шкідливих речовин
 • Багаторазової і тривалоії дії шкідливих виробничих факторів
 • Дії шкідливих виробничих факторів, що перевищують гранично допустимі концентрації і рівні
 • 100 працюючих
 • 100 мешканців регіону
 • 10 000 працюючих
 • Районий, міський профпатолог
 • Лікар будь-якого лікувально-профілактичного закладу після обов'язкової консультації з профпатологом та лікарем з гігієни праці територіальної СЕС
 • Лікар з гігієни праці територіальної СЕС
 • Власник підприємства, де працює потерпілий
 • Лікувально-профілактичний заклад, який обслуговує працюючих даного підприємства
 • Територіальна санепідстанція
 • Типових симптомів захворювання і відповідних результатів лабораторних та інструментальних досліджень
 • Клінічних даних і санітарно-гігієнічної характеристики умов праці
 • Санітарно-гігієнічної характеристики умов праці з обов'язковим перевищенням ГДР та ГДК шкідливих виробничих факторів
 • У виконавчому органі Фонду соціального захисту від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
 • У лікувально-профілактичних закладах на підставі медичної картки амбулаторного хворого, виписки з історії хвороби, лікарського висновку про діагноз, встановлений під час обстеження в стаціонарі
 • Спеціальні журнали не ведуться
 • Умови праці
 • Соціально-побутові умови
 • Вік, стать, фізичний розвиток, шкідливі звички
 • Екологічні фактори
 • Заробітня платня
 • Шкідливі і небезпечні виробничі фактори
 • Недодержання режиму праці і відпочинку
 • Нервово-емоційне перенавантаження, стрес
 • Фізичні
 • Хімічні
 • Біологічні
 • Психофізіологічні
 • Статистичні
 • Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 р. № 246
 • Положення про медичний огляд працівників певних професій", затверджене наказом МОЗ України 31.03.94 р. № 45
 • Регламентуючі документи відсутні
 • Визначення кваліфікації працюючих
 • Визначення стану здоровя працівника та відповідності його виконуваним професійним обовязкам в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу
 • Попередження загальних і професійних захворювань (отруєнь), нещасних випадків
 • Забезпечення динамічного нагляду за станом здоров'я працівників в умовах дії шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу
 • Своєчасне виявлення ранніх ознак гострих і хронічних професійних захворювань (отруєнь) працівників
 • Вирішення питання щодо можливості працівника продовжувати роботу в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу
 • Проведення індивідуальних лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів
 • Розробка та впровадження заходів з гігієни та охорони праці
 • Періодичні медичні огляди не проводяться
 • Заклади державної санітарно-епідеміологічної служби щорічно в присутності роботодавця (його представника), представника первинної профспілкової організації визначають контингент працівників, які підлягають медичним оглядам
 • Безпосереднє проведення медогляду
 • Оговорення умов оплати медогляду
 • Здатність організму працювати без стомлення
 • Перевага в центральній нервовій системі процесів гальмування над збудженням
 • Величина функціональних можливостей організму
 • Переважання процесів збудження над гальмуванням
 • Підсилення умовнорефлекторної діяльності
 • Зниження працездатності, викликане попередньою роботою
 • Нервова
 • Серцево-судинна
 • М'язова
 • Травлення, ендокринна
 • Переважним навантаженням на верхні кінцівки
 • Максимальною величиною переміщуваного вантажу в кг, кількістю піднімань і опускань вантажу за зміну
 • Переважним навантаженням на нижні кінцівки
 • Підвищує працездатність, знижує стомлення
 • Сприяє концентрації уваги
 • Підвищує окислювально-відновлювальні процеси в організмі
 • Послідовність в діяльності
 • Аутогенне тренування
 • Правильне чергування розумових і фізичних навантажень, режим праці і відпочинку
 • Маса вантажу, який піднімають
 • Потужність праці
 • Характер робочої пози
 • Величина статичного навантаження
 • Тривалість роботи
 • Збіг роботи з періодом найвищої працездатності
 • Відсутність ознак стомлення на протязі робочої зміни
 • Нервово-емоційне напруження дорівнює доробочому рівню
 • Ніч-ранок-вечір
 • Ніч-вечір-ранок
 • Ранок-вечір-ніч
 • Широкосмугові, з безперервним спектром шириною більш ніж одна октава
 • Вузькосмужні або тональні, в спектрі яких є виражені дискретні тони
 • Повітряні і структурні
 • Повітряний
 • Структурний
 • Вільний і відбитий
 • Постійні, рівень шуму яких за повний робочий день при роботі технологічного обладнання змінюється не більш ніж на 5 дБА при вимірюваннях на часовій характеристиці "повільно" шумоміра по шкалі "А"
 • Непостійні, рівень шуму яких за повний робочий день при роботі технологічного обладнання змінюється більш ніж на 5 дБА при вимірюваннях за часовою характеристикою "повільно" шумоміра по шкалі "А"
 • Вільні та відбиті
 • Мінливі, рівень яких безперервно змінюється у часі
 • Переривчасті, рівень шуму яких змінюється ступінчасто на 5 дБА і більше при вимірюваннях на часовій характеристиці "повільно" шумоміра по шкалі "А", при цьому довжина інтервалів, під час яких рівень залишається сталим, становить 1 с і більше
 • Імпульсні, які складаються з одного або декількох звукових сигналів, кожен з яких довжиною менше 1 с, при цьому, рівні шуму у дБ(А1) і дБ(А), виміряні на часових характеристиках "імпульс" та "повільно" шумоміра, відрізняються не менш ніж на 7 дБ
 • Постійні
 • ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Загальні вимоги безпеки
 • Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.037-99 від 1.12.99
 • ГОСТ 23941-79 Шум. Методи визначення шумових характеристик. Загальні вимоги
 • Рівень звукового тиску в дБ в октавних смугах з середньогеометричними частотами 31,5-3000 Гц
 • Для орієнтовної оцінки - рівень звуку в дБА
 • Еквівалентний рівень шуму
 • Рiвень звукового тиску в дБ в октавних смугах з середньогеометричними частотами 31,5-8000 Гц
 • Еквiвалентний (по енергiї) рiвень звуку
 • Додатково для хиткого у часi i переривчастого шуму - максимальнi рiвнi в дБА, для iмпульсного - максимальний рiвень в дБА
 • Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.037 - 99 від 1.12.99
 • ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Загальні вимоги безпеки
 • Методичні вказівки по проведенню вимірювань і гігієнічної оцінки шумів на робочих місцях № 1844-78
 • Постійних робочих місцях у приміщеннях
 • На території підприємств
 • На промислових спорудах та машинах (в кабінах, на пультах управління і т.п.)
 • Приймається оператором
 • Для переривчастого шуму, за час повного робочого циклу з урахуванням сумарної тривалості перерв з рівнем фонового шуму
 • Для шуму, що коливається у часі, допускається загальна тривалість вимірювання - 30 хвилин безперервно або вимірювання складається з трьох циклів, по 10 хв. кожний. 7243, 30 "Для імпульсного шуму тривалість вимірювання - 30 хвилин
 • Приймається оператором
 • Включених вентиляційних та інших пристроях, що є джерелами шуму
 • При роботі не менше 2/3 встановленого обладнання
 • При будь-яких умовах
 • Дифракція (огинання) перешкод
 • Велика акустична енергія, відбиття хвилі від перешкоди, прискорення процесів в середовищі розповсюдження, різке зменшення енергії при переході з одного середовища в інше
 • Різке зниження інтенсивності по мірі розповсюдження в повітряному, рідкому, твердому середовищі
 • Залучення до коливного процесу предметів, які знаходяться в середовищі розповсюдження
 • ГОСТ 12.1.001-89 ССБТ. Ультразвук. Загальні вимоги безпеки
 • Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3 6. 037- 99 від 1.12.99
 • Санітарні норми і правила при роботі з обладнанням, що створює ультразвук, який передаєься контактним шляхом на руки працюючих № 2282-80
 • Санітарні норми і правила при роботі на промислових ультразвукових установках № 1733-77,
 • Такі документи відсутні
 • Розповсюдження на велику відстань від джерела при незначній втраті енергії
 • Дифракція (огинання) перешкод при розповсюдженні в повітряному середовищі
 • Велика акустична потужність, відбиття хвилі від перешкоди, прискорення процесів в середовищі розповсюдження, різке зменшення енергії при розповсюдженні
 • Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3 6. 037- 99
 • Санітарні норми допустимих рівнів шуму на робочих місцях № 3223-85
 • ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Загальні вимоги безпеки
 • Рівні звукового тиску в октавних смугах частот
 • Загальний рівень звукового тиску за шкалою "лінійна"
 • Амплітуда коливання
 • При контакті з ручним механізованим інструментом
 • При контакті з органами керування машинами і обладнанням, деталями, які обробляються та ін
 • Вібрація, яка передається людині через опорні поверхні тіла
 • Вібрація, яка передається людині через опорні поверхні тіла
 • Вібрація, яка передається людині при контакті з ручним механізованим інструментом
 • Вібрація, яка передається людині при контакті з органами керування машинами і обладнанням