• Направленням
 • Протоколом
 • Актом вiдбору харчових продуктiв за затвердженою формою
 • Супроводженням довiльної форми
 • Кiлькiсть i протеолiтична активнiсть молочнокислих бактерiй
 • Температура повiтря
 • Вологiсть повiтря
 • Вмiст вологи у сирах
 • Форма i розмiр головки сиру
 • Тушки знезаражують проваркою, а внутрiшнi органи знищують
 • Тушки та внутрiшнi органи використовують на корм тваринам
 • Тушки та внутрiшнi органи пiдлягають технiчнiй утилiзацiї
 • Кисле бродiння
 • Плiснявiння
 • Загар
 • Наявнiсть сальмонел у м'ясi
 • Сальмонельоз
 • Туберкульоз
 • Орнiтоз
 • Токсоплазмоз
 • Ящур
 • Сальмонельоз
 • Туберкульоз
 • Пастерельоз
 • Туляремiя
 • Листерельоз
 • Трихiнельоз
 • Жирнi кислоти
 • Глiцерин
 • Фосфатиди
 • Стеарини
 • Вiтамiни
 • До харчових жирiв
 • До яйцепродуктiв
 • До кисломолочних продуктiв
 • До жирових приправ
 • До маргаринової продукцiї
 • Органолептичнi
 • Пористiсть
 • Вологiсть
 • Кислотнiсть
 • Енергетична цiннiсть
 • Яєчний меланж
 • Яйця курячi дiєтичнi
 • Яйця курячi столовi
 • Гусячi i качинi
 • Не потрiбно
 • Потрiбно тiльки стосовно кремових кондитерських виробiв
 • Потрiбно у всiх випадках
 • Висока вологiсть продукту
 • Вiльний доступ кисню
 • Низька концентрацiя цукру в продуктi
 • Невеликий вмiст кислот у їжi
 • Вiдсутнiсть супутнiх сапрофiтiв
 • Не дозволяється
 • Дозволяється за умови проходження санiтарно-ветеринарної експертизи
 • Дозволяється за наявностi сертифiкату якостi
 • Бiль в епiгастральнiй областi
 • Нудота
 • Блювання
 • Кволiсть
 • Пронос
 • Для природних
 • Для синтетичних
 • Для природних i синтетичних
 • МДР для природних i синтетичних барвникiв не встановлюють
 • Амарант
 • Судан
 • Нiтрит натрiю
 • Нiзiн
 • Бензойна кислота
 • Молоко пастеризоване i сухе
 • Замороженi фрукти i ягоди, напої
 • Риба у тузлуцi, сiль
 • Цукор, хлiбобулочнi i кондитерськi вироби
 • Олiї
 • Зменшення вмiсту гемоглобiну i (або) еритроцитiв в одиницi об'єму кровi
 • Зменшення кiлькостi еритроцитiв в одиницi об'єму кровi
 • Зменшення вмiсту гемоглобiну в одиницi об'єму кровi
 • Зменшення об'єму циркулюючої кровi
 • Заклади державної санепідслужби
 • Спеціалізовані ЛПЗ
 • Лiкарiв, що входять до складу комiсiї по проведенню медоглядiв
 • Зобов'язанi проходити медобстеження в установленому порядку за мiсцем проживання
 • Iнструкцiєю не передбачено
 • Не зобов'язанi
 • Головнi лiкарi СЕС та їх заступники
 • Галузевi санiтарнi лiкарi СЕС та їх помiчники
 • Галузевi санiтарнi лiкарi СЕС та iнженери
 • Галузевий санiтарний лiкар СЕС
 • Санiтарний лiкар по гiгiєнi харчування
 • Головний лiкар СЕС
 • Заступник головного лiкаря
 • Інженер по техніці безпеки
 • Не має права
 • Має право, якщо надiйшла скарга вiд покараної особи
 • Має право, якщо покарана особа є депутатом мiсцевої ради
 • При непроходженнi медичних оглядiв i обстежень
 • При наявностi носiя збудника ГКI
 • При наявностi протипоказань, передбачених iнструкцiєю про запобiжнi i перiодичнi медогляди
 • За погодженням з керівником об'єкту
 • Вимагати необхiдні документи
 • Давати пропозицiї про усунення виявлених санiтарних порушень
 • Вiдбирати проби харчових продуктiв для лабораторного аналiзу
 • Призупиняти реалiзацiю сумнівних харчових продуктiв
 • Аналізувати кадрове забезпечення
 • Виконання санiтарно-протиепiдемiчних правил робiтниками об'єкта
 • Виконання правил особистої гiгiєни робiтниками харчового об'єкта
 • Проведення виробничого контролю за якiстю виробленої продукцiї
 • Проведення попереднiх i перiодичних медоглядiв
 • Забезпеченність канцтоварами
 • Пов'язанi з виробництвом
 • Пов'язанi iз зберiганням
 • Пов'язані з транспортуванням харчових продуктiв
 • Пов'язанi з реалiзацiєю харчових продуктiв
 • Жодна з категорій не повинна проходити навчання
 • Головний технолог пiдприємства
 • Працiвник медпункта пiдприємства
 • Санiтарний лiкар СЕС
 • Основами законодавства України про охорону здоров'я
 • Законом України "Про якiсть та безпеку харчових продуктiв i продовольчої сировини"
 • Постановами Кабiнету Мiнiстрiв i Верховної Ради України
 • Законом України про забезпечення санепідблагополуччя населення
 • Директивними та інструктивними матеріалами МОЗ України
 • Кримінальним Кодексом України
 • Iндивiдуальнi
 • Повторно застосовані
 • Типові
 • Модернізовані
 • Постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.04 № 427 „Про затвердження порядку вибору земельних ділянок для розміщення об’єктів”
 • Будiвельними нормами БН-245-71
 • Iнструкцiями Держбуду
 • ДБН А.2.2-3-04 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації на будівництво»
 • СНИП 1.02.01-85. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений
 • Такі документи відсутні
 • Двогнiздовою ванною для скляного посуду і столових приборів
 • Одногнiздовою ванною
 • Трьохгнiздовою ванною – для столового посуду
 • Не менше 30 працюючих в змiну
 • У вiдповiдностi iз завданням на проектування, що видано замовником
 • По пропозицiї вищестоячої адмiнiстрацiї
 • Наявність і розмір санітарно-захисної зони
 • Проектну потужність, проектне оснащення, асортимент продукції
 • Щільність забудови, взаєморозташування приміщень, упорядкованність території
 • Функціональне зонування території майдинчика
 • Компактне розміщення на ньому виробничих приміщень
 • Відсутність перехрещень транспортних шляхів готової продукції, сировини і відходів
 • Забезпечення сучасним технологічним обладнанням