• Лептоспірозу
 • Кампілобактеріозу
 • Сальмонельозу
 • На етапі вибору і відведення земельної ділянки під будівництво (або реконструкцію) промислових об’єктів
 • На етапі санітарно-епідеміологічної експертизи проектних матеріалів
 • На етапі контролю за будівництвом промислових об’єктів та введенням їх в експлуатацію
 • На етапі проведення санітарних обстежень діючих об’єктів
 • Аерокліматична характеристика та рельєф місцевості
 • Умови природного провітрювання, туманоутворення та регіональні закономірності поширення промислових викидів в атмосферу
 • Перелік та кількість шкідливих речовин, що викидатимуть, із зазначенням їхніх ГДК (ОБРВ)
 • Графічні матеріали
 • Обґрунтування розмірів та організації СЗЗ
 • Побажання замовника
 • Не дозволяється
 • Дозволяється за умови зниження фонового забруднення до рівня ГДК
 • Дозволяється за умови зниження викидів до рівня тимчасово погодженого викиду
 • Дозволяється за умови зниження викидів до рівня гранично допустимого викиду
 • Дозволяється без обмежень
 • Раціональне розташування селітебної території відносно промислової зони
 • Озелененння міста
 • Організацію СЗЗ для об’єктів, які є джерелами забруднення атмосферного повітря
 • Жодне з перерахованого
 • Зміною технології виробництва
 • Перепрофілюванням виробництва
 • Закриттям виробництва
 • Жодним із названих заходів зниження викидів шкідливих речовин в атмосферу досягти неможливо
 • Максимально разові
 • Середньодобові
 • Середньомісячні
 • Середньостатистичні
 • Сумарна концентрація шкідливих речовин в атмосферному повітрі, яка створюється іншими джерелами, виключаючи те, що розглядається
 • Рівень забруднення, отриманий при відборі проб на маршрутних постах
 • Максимальний рівень забруднення повітря на даній території
 • Основними забруднюючими речовинами
 • Специфічними речовинами, характерними для промислових викидів даного населеного пункту
 • Середньостатистичні викидами
 • Зменшення фактичного рівня забруднення атмосферного повітря
 • Дотримання тимчасово погодженого викиду (ТПВ)
 • Дотримання гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі сельбищних територій
 • Дотримання гранично допустимого викиду (ГДВ)
 • Повного очищення атмосферного повітря
 • Заборонити викид
 • Запропонувати розробку, в першу чергу, ОБРД, а потім ГДК
 • Не повинен приймати участі у вирішенні цього питання
 • Висоти джерел викидів
 • Кліматичного поясу
 • Рельєфу місцевості
 • ГДК - гранично допустима концентрація
 • ТПВ - тимчасово погоджені викиди
 • ГДРВ - гранично допустимі рівні впливу
 • Адсорбції
 • Абсорбції
 • Адгезії
 • Окисно-відновні хімічні реакції
 • Самоочищення атмосфери не відбувається
 • Специфічних забруднюючих речовин, які притаманні викидам даного підприємства
 • Основних розповсюджених речовин
 • Забруднюючих речовин, які мають ефект сумації шкідливої дії
 • Функціональний розподіл територій
 • Організація санітарно-захисних зон
 • Удосконалення технології спалювання палива
 • Розробка державних стандартів забруднення атмосферного повітря
 • Удосконалення технології виробництва
 • Удосконалення паливної системи автотранспорту
 • Використання апаратів для очистки викидів у повітря
 • Організація санітарно-захисних зон
 • Створення маловідходних технологій
 • Органічні перекиси
 • Вільні радікали
 • Пероксиацилнітрат
 • Сажа
 • Неорганічні вуглеводні
 • Озон
 • Оксид азоту
 • Збільшувати продуктивність технологічних агрегатів, що супроводжується зростанням обсягів відхідних газів, без одночасної зміни потужності газопиловловлювачів
 • Викидати в атмосферне повітря шкідливі речовини, для яких не встановлені ГДК чи ОБРД
 • Спалювати виробничі, побутові відходи на території об’єктів і населених пунктів
 • На санітарно-епідеміологічну службу не покладено виконання таких завдань
 • Водопровідна для питних та господарсько-побутових потреб
 • Вода шахтних колодязів та каптажів
 • Вода підземних та поверхневих джерел централізованого господарсько-питного водопостачання
 • Гаряча вода, яку подають централізованим водопроводом
 • Мінеральна вода, яку використовують в лікувальних цілях
 • Технічна вода, яку подає технічний водопровід на промислових підприємствах
 • Вода спеціального призначення (для потреб фармацевтичної промисловості, мікробіологічного синтезу і т.д
 • Такого розподілу не існує
 • Органолептичні
 • Хімічні
 • Епідеміологічні
 • Профілактичні
 • Каламутність
 • Кольоровість
 • Запах, смак, присмак
 • Хімічними домішками
 • Бетонні і залізобетонні кільця
 • Дерево
 • Стійкі породи дерева
 • Документі "Санитарные правила по устройству и содержанию колодцев и каптажей родников, используемых для децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения" № 1226-75
 • ДсанПіН № 383-2000 Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання
 • Такий документ відсутній
 • Органами Мінекобезпеки України після узгодження з органами і установами державного санітарного нагляду
 • Територіальними органами природоохорони
 • Органами територіальної санітарно-епідеміологічної служби
 • Вибору майданчика під будівництво
 • Після затвердження проекту
 • Перед прийманням водопроводу в експлуатацію
 • Користування водними об'єктами за допомогою споруд і технічних засобів
 • Використання води для промислових і сільськогосподарських потреб
 • Локальний водопровід для потреб даного виробництва
 • СНіП 2.04.03-85 Канализация, наружные сети и сооружения
 • СНіП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий
 • Такий документ відсутній
 • Озонування + фільтрацію через активоване вугілля
 • Первинне хлорування + коагуляцію
 • Хлорування
 • Механічне (первинне)очищення
 • Біологічне (вторинне) очищення
 • Знезаражування
 • Розведення
 • Не дозволяється
 • Дозволяється
 • Дозволяється на вимогу господарюючого суб'єкту
 • Попереднього механічного очищення (гратки, сита, уловлювачі піску, жировловлювачі і т.д.)
 • Завершального механічного очищення (горизантальні, вертикальні, радіальні, двоярусні відстійники, септики)
 • Аераційні установки
 • Методи біологічного очищення, що моделюють перебіг процесів самоочищення в грунті (поля зрошування, поля фільтрації, майданчики підземної фільтрації, різноманітні біологічні, піщано-гравійні фільтри, траншеї і т.д.)
 • Методи і споруди, що відтворюють процеси самоочищення у водоймах (біологічні ставки, аеротенки, малогабаритні установки на повне окиснення і т.д.)
 • Методи і споруди, що відтворюють процеси самоочищення у повітрі
 • Реагентні (хлорування)
 • Безреагентні (озонування, УФ-опромінення)
 • Стерилізаційні