• У пацієнтів можуть наступити анафілактичні реакції після введення препаратів сироватки крові
 • Помітне поліпшення настає після регулярних інфузій свіжої плазми
 • Як правило, зростає секреція як спроба компенсувати брак секреторних антитіл IgA
 • У хворих зростає продукція IgM
 • Небагато хворих мають супутні автоімунні порушення
 • У 20 % пацієнтів, які отримують препарат вдруге
 • Можуть бути анафілактичними, якщо в сироватці крові хворого є антитіла до пеніциліну
 • Якщо в сироватці пацієнта є антипеніцилінові антитіла класу IgM, анафілактичні реакції менш імовірні
 • Якщо пацієнт не має пухиря і вираженої реакції на інтрадермальне введення пеніциліну, анафілаксія є менш загрозлива
 • Якщо тривале введення пеніциліну спровокує появу еритроцитарних автоантитіл, лікування може ускладнитись гемолітичною анемією
 • У продукції цитотоксичних лімфокінів Т-клітинами, запущеними імунними комплексами
 • У прямій цитотоксичній дії активованих фракцій комплементу С5, С6 і С7
 • У надмірному виділенні повільно-реагуючої субстанції анафілаксії, яка підвищує проникність судин
 • У достатньому виділенні лізованими тромбоцитами вазоактивних амінів
 • У звільненні лізосомальних ферментів з поліморфонуклеарів
 • Рецидивуючі пневмококові пневмонії, які не піддаються терапії антибіотиками
 • Є батько, лейкоцити якого мають порушену здатність захоплювати барвник (нітроголубий тетразолій)
 • Є лейкоцити з підвищеною здатністю до фагоцитозу каталазопозитивних бактерій
 • Порушена нормальна продукція пероксиду водню лейкоцитами, які поглинають бактерії
 • Помітне зниження здатності фагоцитів виробляти молочну кислоту
 • Мати дівчини має перніціозну анемію
 • Виздоровлення настає спонтанно через 6 місяців
 • Загальний рівень імуноглобулінів перевищує 40 г/л
 • В сироватці крові дівчини є антимітохондріальні транзиторні антитіла
 • На початку хвороби, очевидно, були високі титри антитіл до гладких м'язів
 • Для тривалого імунітету необхідна цитотоксична дія Т-клітин до полісахаридних антигенів бактерій
 • Антитифоїдні IgM мають низьку афінність до антигенів без "допомоги" хелперів
 • Для адекватної вторинної гуморальної відповіді необхідна продукція IgG
 • Т-хелпери ініціюють фагоцитоз вакцини завдяки їх специфічним детермінантам
 • Без участі Т-хелперів гуморальна імунна відповідь схиляється до надмірної продукції антитіл
 • Їх часто знаходять у хворих із системним червоним вовчаком
 • Кріоглобуліни пов'язані з низьким рівнем комплементу в сироватці крові
 • Частка IgG відносно більша, ніж IgM
 • Кріопреципітація відбувається лише при їх наявності
 • Спостерігається при сироватковій хворобі
 • Наступає при надмірній продукції IgE
 • Часто супроводжується важкими спазмами в животі
 • Пов'язаний з виділенням великої кількості гістаміну
 • Під час приступу він часто пов'язаний з витратами природних субстратів для С1, С2, С4
 • Наступає при участі імуноглобуліну А
 • Протипоказана дітям з алергічними реакціями на яєчний альбумін в анамнезі
 • Дає захист лише після стимуляції інактивованим вірусом продукції антикраснухових IgG
 • Не слід давати разом з краснуховим імуноглобуліном
 • Цілком може попередити розвиток хвороби, якщо її дати запідозреній дитині в день контакту
 • Вакцинація ефективна на ІІ-ІІІ дні після введення вакцини
 • Молекули імуноглобулінів складаються з постійних і змінних ділянок
 • Імуноглобуліни можуть активувати комплемент, якщо мають ланцюг Fc
 • Антиген-зв'язуюча здатність імуноглобулінів обмежена термінальною частиною фракції Fab
 • Молекулярна маса імуноголобулінів наближається до 160 000
 • Об'єднуючись з антигенами, імуноглобуліни утворюють імунні комплекси
 • Мають вищі рівні циркулюючих гама-глобулінів
 • Мають виражену алергію до антигенних детермінант мікобактерій лепри
 • Мають циркулюючий фактор, який пригнічує синтез лімфоцитарної ДНК
 • Більш схильні до вузликової еритеми як реакції на лікування
 • Вірні всі наведені твердження
 • Пов'язана з недостатньою функцією альфа-адренорецепторів
 • Часто пов'язана з РС-інфекцією в ранньому періоді життя
 • Пацієнти, у яких при приступах рівень РСО2 лишається нормальним, не потребують госпіталізації
 • Бронхіальна астма пов'язана з підвищеною бронхіальною чутливістю до повільно реагуючої субстанції анафілаксії та брадикініну
 • Вірно все перечислене
 • Пов'язана з наявністю вроджених телеангіектазій
 • Пов'язана з нормальним клітинним імунітетом, але вираженим дефіцитом або відсутністю IgA
 • Синдром передається з Х-хромосомою
 • Смерть часто настає внаслідок злоякісної лімфоретикулярної пухлини в 10-30 років
 • Вірно все перечислене
 • Це проліферуючі клітини при хронічному лімфолейкозі
 • Мають поверхневий мембранний рецептор для ланцюга Fc IgG
 • Період півжиття приблизно 8 днів
 • Мають рецептори для віруса Епштейн-Бара
 • Вірно все перечислене
 • Це IgM
 • Після введення крові або її препаратів рівень циркулюючих антитіл у крові швидко зростає
 • Циркулюючі антитіла-антикоагулянти можуть роками бути присутні у зовні здорових жінок після пологів
 • У пацієнтів з системним червоним вовчаком вони часто спрямовані проти активованого фактора Х
 • Вірно все перечислене
 • Головним фактором вірулентності стрептокока є М-антиген, строго типоспецифічний, відповідає за порушення фагоцитарної активності лейкоцитів
 • Мембранозний М-антиген і цитоплазматичний М-антиген відрізняються один від одного рядом властивостей
 • До патогенних антигенів стрептокока відносяться: стрепто-лізин-О, гіалуронідаза, стрептокіназа, а також комплексні антигени у вигляді білків міокарда і антигенів стрептокока, цитоантигени серця
 • Стрептокок при ревматизмі в умовах організму може ревер-суватись в безхмаркову форму, яка нездатна виробляти патогенні антигени
 • При активованому ревматизмі виявляють антистрептококові антитіла - антистрептолізин-О, антистрептокіназу, антигіалуронідазу, анти-М-антитіла, протикардіальні антитіла, перехресно реагуючі антитіла
 • Пригнічення клітинного імунітету
 • Підвищена проникність слизових оболонок
 • Підвищений поріг чутливості базофілів до дії дегранулюючого стимулу
 • Дегрануляція тучних клітин циклогеназним шляхом
 • Утворення цитотоксичних речовин
 • Атопічна бронхіальна астма
 • Алергічний риніт
 • Анафілаксія
 • Сироваткова хвороба
 • Важкі форми загальної алергії
 • Імунні гемолітичні анемії
 • Контактний дерматит
 • Дифузний токсичний зоб
 • Системний червоний вовчак
 • Анафілаксія
 • Інсулінорезистентний цукровий діабет
 • Сироваткова хвороба
 • Системний червоний вовчак
 • Атопічна бронхіальна астма
 • Лепра
 • Сироваткова хвороба
 • Хвороба Гудпащера
 • Дифузний токсичний зоб
 • Системний червоний вовчак
 • Контактний дерматит
 • Активація IgE
 • Активація серинестерази клітинної мембрани
 • Приплив іонів кальцію до клітини
 • Утворення здатних до злиття ліпідів
 • Підвищення рівня внутрішньоклітинного циклічного 3'. 5' - аденозинмонофосфату (ц АМФ)
 • Імуноглобуліном М і А
 • Імуноглобуліном G
 • Імуноглобуліном A і G
 • Імуноглобуліном E
 • Імуноглобуліном A
 • За захист організму від багатьох інфекцій
 • За реакцію "відторгнення" трансплантату
 • За контроль над розвитком пухлин
 • За цитотоксичні імунні реакції
 • За розвиток пухлин
 • Хемотаксичних факторів
 • Факторів, які викликають активацію інших клітин
 • Факторів, які утримують клітини в запальному вогнищі
 • Повільно реагуючої субстанції
 • Лімфотоксину
 • Хемотаксичних факторів
 • Факторів, які пригнічують міграцію макрофагів
 • Факторів, які пригнічують активацію лейкоцитів
 • Змішаної групи факторів
 • Факторів, які викликають активацію інших клітин
 • Дисфункція клітинного імунітету
 • Підвищена проникність слизових оболонок
 • Підвищений поріг чутливості базофілів до діїї дегранулюючого стимулу
 • Дегрануляція тучних клітин циклогеназним шляхом
 • Скорочення гладкої мускулатури
 • Гальмування вироблення антитіл
 • Забезпечення накопичення клону антитілопродуцентів
 • Цитотоксична дія на клітини
 • Регуляція секреції лімфоцитів
 • Збільшення протипухлинної активності макрофагів
 • Цитотоксичну імунодепресивну дію, яка впливає на В-лімфоцити
 • Цитотоксичну імунодепресивну дію, яка впливає на Т-лімфоцити
 • Ефективність при лікуванні ревматоїдного артриту і є аналогом циклофосфаміду (енаоксану)
 • Імунодепресивну дію, інгібуючи, впливає на ефекторні Т-лімфоцити
 • Імунодепресивну дію, впливаючу на Т-супресори
 • Сироваткова хвороба
 • Кропивниця
 • Набряк Квінке
 • Анафілактичний шок
 • Туберкулінова проба
 • Реакція відторгнення трансплантату
 • Контактний дерматит
 • Автоалергічні реакції
 • Приступи бронхіальної астми
 • Туберкулінова реакція
 • Продукти денатурації цитоплазматичних і ядерних білків
 • Глікопротеїди клітинних мембран, зруйновані медіаторами запалення
 • Не зв'язані з клітинними мембранами ефіри жирних кислот
 • Білки клітинних мембран, які попадають під дію лізосомальних ферментів
 • Ненасичені жирні кислоти: фосфоліпіди клітинних мембран
 • Спонтанних розеток
 • Визначення концентрації циркулюючих імунних комплексів
 • Відторгнення алогенного шкірного лоскута
 • Визначення Т-хелперів
 • Визначення концентрації імуноглобулінів у сироватці крові
 • Пряма індукція антитіл
 • Участь в індукції імунної відповіді
 • Продукція фактора переносу
 • Руйнування пухлинних клітин
 • Індукція імунологічного паралічу
 • Лізосомальні ферменти
 • Продукти комплементу С3 і С5
 • Простагландини
 • Глікопротеїди клітинних мембран
 • Лімфокіни
 • Вилочкова залоза (тимус)
 • Лімфатичні вузли
 • Підшлункова залоза
 • Кістковий мозок
 • Печінка
 • В-імунодефіциті
 • Незавершеному фагоцитозі
 • Т-імунодефіциті
 • Завершеному фагоцитозі
 • Гіпогамаглобулінемії
 • Антитілом IgM проти колоїдного білка
 • Антитілом IgG, чиї ланцюги F (ab') riFc здатні викликати виділення тироксину
 • Антитілом IgG, яке може проходити через плаценту
 • Стимулятором виділення ТСГ гіпофіза
 • Здатний збільшувати чутливість рецепторів до ТГС на тироїдних епітеліальних клітинах
 • 40 % циркулюючих у периферійній крові лімфоцитів є Т-лімфоцити
 • Т-лімфоцити мають коротший період життя, ніж В-лімфоцити
 • Хронічний лімфолейкоз є злоякісною проліферацією Т-лімфоцитів
 • Т-лімфоцити мають на своїй мембрані імуноглобуліни, які важче виявити, ніж на В-лімфоцитах
 • Функція Т-лімфоцитів легко пригнічується кортикостероїдами
 • Лімфоцити здорових осіб більш цитотоксичні до пухлинних клітин, ніж лімфоцити, пошкоджені пухлиною
 • Сироватка крові уражених пацієнтів може вбивати культуру власних лімфоцитів пацієнта
 • Імунні комплекси хворих (пухлинно-специфічні антигени та антитіла до них) можуть блокувати Т-клітинну антипухлинну відповідь
 • Т-лімфоцити уражених пацієнтів повинні звільняти лімфокіни для активації комплементу і успішної протипухлинної відповіді
 • Вважається, що імунотерапія вакциною БЦЖ збільшує деструкцію пухлини підвищенням рівня циркулюючих цитотоксичних антитіл
 • Появою високих титрів антинуклеарного фактора
 • Появою позитивного непрямого тесту Кумбса
 • Появою антитіл, специфічних до локуса Rh
 • Повільним, але послідовним припиненням гемолітичного трансу
 • Прикріпленням препарату до мембрани еритроцитів, що утворює імуногенний гепато-білковий кон'югат
 • Введенням живих вірусних вакцин у перші місяці життя
 • Патологічною активацією Т-супресорів, які блокують продукцію антитіл В-клітинами
 • Порушенням диференціації стовбурових клітин кісткового мозку в В-лімфоцити
 • Порушенням Т-В-лімфоцитарної кооперації в продукції антитіл
 • Патологічно швидкою втратою рецепторів В-лімфоцитами з наступною недостачею розпізнавання антигенної присутності