• плавлення та змiшування
 • розчинення, змiшування, подрiбнення з використанням рiдин
 • розфасовка
 • вплив на вивiльнення дiючих субстанцiй, швiдкiсть всмоктування, бiодоступнiсть лiкiв
 • механiзм дiї лiкарського засобу
 • розчиннiсть субстанцiї, стабiльнiсть лiкарського препарату, вид лiкарської форми
 • порядок розчинення або змiшування лiкарських субстанцiй
 • фiзико-хiмiчний стан в якому дiюча речовина вводиться в дисперсну систему
 • комбiнування декiлькох дiючих речовин в однiй лiкарськiй формi
 • температурний режим кристалiзацiї, фiзико-хiмiчнi властивостi процесу зволоження при подрiбненнi лiкарських i допомiжних речовин (виготовленнi суспензiї), порядок змiшування лiкарських i допомiжних речовин
 • стабiльнiсть лiкарського препарату
 • швидкiсть його вивiльнення, всмоктування, стабiльнiсть
 • певний перiод напiввиведення препарату
 • фармакокiнетику, терапевтичну дiю, стабiльнiсть лiкарських препаратiв
 • бiологiчну доступнiсть дiючої речовини
 • процеси всмоктування лiкарського препарату, спосiб застосування лiкарського препарату
 • спосiб застосування лiкарського препарату
 • ступеню дисперсностi лiкарської субстанцiї, способу iї введення в лiкарську форму
 • фiзичного стану лiкарських речовин, природи i кiлькостi допомiжних речовин, технологiчного процесу
 • фiзико-хiмiчних властивостей допомiжних речовин
 • природи розчинника
 • всмоктування лікарської субстанції
 • вивільнення лікарської субстанції
 • розподіл лікарської субстанції
 • терапевтична еквівалентність
 • фармакокінетична еквівалентність
 • фармацевтична та терапевтична еквівалентність
 • зберiганнi лiкарських i допомiжних речовин
 • перекристалiзацiї субстанцiї з рiзних розчинникiв за рiзних температурних умов кристалiзацiї
 • синтезi чи видiленнi субстанцiї з природної сировини
 • кристалiзацiї субстанцiї, сушцi, подрiбненнi в присутностi рiдини, застиганнi розплаву
 • рiзну розчиннiсть, температуру плавлення, ступiнь абсорбцiї
 • рiзнi хiмiчнi властивостi
 • однаковi хiмiчнi та рiзнi фiзичнi властивостi
 • рiзну швидкiсть дифузiї, розчиннiсть, температуру плавлення, ступiнь абсорбцiї
 • сипкiсть порошкiв, насипну масу, однорiднiсть сумiшi, точнiсть дозування, швiдкiсть i повноту всмоктування i ступiнь прояву побiчного ефекту
 • сипкiсть порошкiв, однорiднiсть сумiшi, точнiсть дозування
 • хiмiчну структуру речовини
 • точнiсть дозування, повноту всмоктування, стабiльнiсть систем
 • доза лiкарської субстанцiї, фiзико-хiмiчнi властивостi використаних допомiжних речовин, проведення технологiчного процесу
 • наявнiсть активаторiв всмоктування, консервантiв, стабiлiзаторiв
 • умови зберiгання лiкарського препарату, врахування певних особливостей його застосування
 • стать (чоловiк, жiнка) людини
 • фармакодинамiку лiкарської субстанцiї
 • стабiльнiсть, умови i термiн зберiгання лiкарського препарату
 • стабiльнiсть лiкарської субстанцiї, швидкiсть всмоктування лiкарської речовини, ефективнiсть лiкарського препарату
 • природу та кiлькiсть допомiжних речовин, фiзичний стан субстанцiї, наявнiсть активаторiв всмоктування
 • дисперснiсть часток субстанцiї, наявнiсть ПАР
 • розмiр часток лiкарської речовини, наявнiсть консервантiв
 • матерiал апаратури
 • склад їжi i час прийому лiкiв
 • вид лiкарської форми, технологiчнi процеси
 • ступiнь дисперностi часток субстанцiї, оптимальний склад лiкарської форми
 • проста хiмiчна модифiкацiя, вид лiкарської форми, природа та кiлькiсть допомiжних речовин
 • період напіввиведення
 • пік концентрації лікарської речовини
 • площа під кривою зміни концентрації
 • природа i кiлькiсть допомiжних речовин, технологiчнi процеси, фiзико-хiмiчний стан субстанцiй
 • спосiб введення субстанцiй в дисперсну систему, стабiльнiсть лiкарського препарату
 • технологiчний процес, тароукупорювальний засiб
 • рiзний контингент добровольцiв при клiнiчних випробуваннях
 • рацiональну фармакокiнетику, зручнiсть використання, оптимальну терапевтичну дiю
 • методи контролю якостi
 • стабiльнiсть лiкарського препарату
 • необхiднi умови зберiгання
 • певну фармакокiнетику, термiн його зберiгання, зручнiсть прийому
 • термiн зберiгання , зручнiсть прийому, зовнiшний вид
 • повноту i швидкiсть всмоктування, оптимальний терапевтичний ефект, стабiльнiсть