База тестів

 • не менше, нiж на 1 рiк
 • не менше, нiж на 3 роки
 • не менше, нiж на 5 рокiв
 • протягом 30 днiв iз моменту подачi заяви
 • протягом 60 днiв iз моменту подачi заяви
 • статуту
 • установчого договору
 • рiшення органiв державної влади про реєстрацiю
 • дозволу органiв внутрiшнiх справ
 • рiшення трудового колективу аптеки про утворення органiзацiї орендарiв
 • реєстрацiї статуту орендної аптеки
 • пiдписання й оформлення договору оренди аптеки
 • реєстрацiї Положення про органiзацiю орендарiв
 • вiдкриття розрахункового рахунку орендної аптеки в банку
 • здiйснюється зв'язок мiж виробництвом i потребою в медтоварах
 • здiйснюється перерозподiл товару
 • здiйснюється зв'язок мiж виробництвом i споживанням, проходить перерозподiл товару, перетворення товару в грош
 • важливiсть товарообороту полягає в тому, що вiн є головним показником дiяльностi кожної аптеки: визначається штат, фонд заробiтньої плати, накладення, втрати i прибуток, списання впливає на цiноутворення та iн
 • по безготiвковому розрахунку
 • рух товару проходить в межах державного господарства, по безготiвковому розрахунку
 • при забезпеченнi лiками лiкувальних закладiв- власником є держава (не змiнюється власник) i по безготiвковому розрахунку
 • внутрiшньодержавного сектора
 • товарний обiг мiж громадською власнiстю i сiльським господарством
 • товарнi обiги мiж громадською власнiстю i населенням, сiльським господарство
 • обiг засобiв виробництва мiж державними пiдприємствами i органiзацiями
 • матерiально-технiчне забезпечення
 • обiг засобiв виробництва мiж державними закладами, предметiв споживання мiж державними закладом i торгiвельною мережею по безготiвковому розрахунку, внутрiшньосистемнi обiги
 • це наукове управлiння господарством аптеки в умовах ринку
 • це планування, вивчення попиту, потреби та коливання цiн, торгова реклама та iн. комерцiйнi дiї в умовах ринку.Маркетинг вiд слова "market"-ринок
 • планування, цiноутворення, вивчення попиту на товар
 • ритмiчнiсть поставки сприяє скороченню товарних запасiв, покращенню якостi лiкарського обслуговування, зниженню рiвня витрат обертання
 • знижує iмовiрнiсть необгрунтованого списування товарiв по закiнченню термiну придатностi
 • сприяє своєчасному поповненню запасiв
 • в зв'язку з широким асортиментом виникає необхiднiсть мати достатнiй запас
 • необхiдний рецепт (як правило), особливий порядок вiдпуску, зберiгання, контролю, наявнiсть ліцензії
 • особливих вiдмiнностей немає (дотримуються усiх принципiв торгiвлi)
 • абсолютних
 • вартiсних, кiлькiсних, якiсних i питомих показниках
 • відносних
 • при ринкових вiдносинах такий аналiз проводити недоцiльно
 • для об'єктивної оцiнки динамiки товарообiгу i використання такого аналiзу при плануваннi
 • використання аналізу при плануванні
 • важливе значення для дiяльностi аптечного закладу
 • торгівельні накладення, скидки i нацiнки практично єдине джерело доходiв аптеки
 • скидки, нацiнки
 • рiзниця мiж роздрiбною i оптовою цiною
 • торгiвельні накладення бувають: реалiзованими i в залишку товару, як рiзниця мiж роздрiбною i оптовою цiною
 • скидки, нацiнки
 • рiзниця мiж оптовою i роздрiбною цiною, нацiнки, скидки
 • нацiнки та скидки
 • єдинi скидки
 • на формування додаткової вартостi
 • на формування чистого прибутку
 • на покриття витрат обертання
 • державою, аптекою, складом (базою), постачальником
 • МОЗ
 • постачальником
 • матерiальнi витрати, собiвартiсть
 • оптова цiна промисловостi плюс накладення, торгова скидка чи нацiнка
 • оптова цiна пiдприємства, роздрiбна цiна
 • оптова цiна пiдприємства плюс податок з обігу
 • матерiальнi затрати
 • собiвартiсть промислового продукту
 • кабiнет мiнiстрiв та iн. державнi установи
 • держава, МП, СП, виробник, постачальник
 • МОЗ України
 • усi витрати пов'язанi з доведенням медичних товарiв вiд виробника до споживача
 • витрати вiд складу (аптечної бази) до споживача
 • населення, лiкувального закладу
 • стаж роботи
 • квалiфiкацiї
 • вмiння, навички
 • бажання, вмiння, навички
 • це рiзниця мiж роздрiбною i оптовою цiною
 • рiзниця мiж торговими накладеннями
 • різниця між витратами обертання
 • формується фонд оплати працi
 • використовується для фiнансування ремонтних робiт
 • є джерелом для поповнення запасiв, утворення фондiв та iн
 • аптека рентабельна, коли виконується план прибутку
 • рентабельнiсть (рiвень прибутку)-це вiдношення суми прибутку до товарообiгу
 • аптека не рентабельна, коли не виконується рiвень i сума прибутку
 • залучення профспiлкових коштiв
 • накопичення коштiв для страхування життя та лiкування
 • тимчасове використання примiщення
 • тимчасове використання майна на договiрних умовах
 • хайрiнг-короткострокова (вiд 1 дня до кiлькох мiсяцiв)
 • рентинг-середньострокова (до 6 мiсяцiв чи сезон)
 • лiзiнг-довгострокова (до кiлькох рокiв)
 • короткострокова (прокат)
 • часткова аренда, повна, тимчасова
 • середньострокова (пiднайом)
 • довгострокова
 • значний рiст дитячої смертностi
 • скорочення тривалостi життя
 • низькi асигнування
 • несприятливi умови працi
 • екологiчна нестабiльнiсть в регiонах
 • пiдряд на основi аренди засобiв виробництва для виготовлення продукцiї по договору
 • пред'явлення основних засобiв з визначенням обсягу продукцiї
 • пред'явлення засобiв виробництва на основi аренди з правом самовизначення структури
 • усi члени колективу
 • керiвник пiдприємства
 • усi матерiально-вiдповiдальнi особи
 • в бухгалтерiї i аптецi за роздрiбними цiнами
 • в аптецi- предметно-кiлькiсно
 • враховуються в бухгалтерiї аптецi за роздрiбними цiнами у сумовому вираженi
 • у книзi предметно-кiлькiсного облiку
 • на спецiальних предметних картках за допомогою комп'ютера
 • матерiальновiдповiдальнiй особi вiддiлення, вiдпускає пiд розписку
 • завiдуючий аптекою або його заступнику вiдпускають матерiально-вiдповiдальнiй особi пiд розписку
 • завiдуючий аптекою або його заступнику вiдпускають матерiально-вiдповiдальнiй особi вiддiлення за накладними з розписом тих, хто вiдпустив i отримав ЛЗ
 • повне найменування ЛЗ, розмiри, вид фасовки, дози, цiни
 • роздрiбна цiна, вартiсть
 • найменування ЛЗ
 • розмiри, фасовка
 • лiкарська форма, дозуванні
 • ЛЗ, що пiдлягають предметно-кiлькiсному облiку, скрiплюються пiдписом головного лiкаря
 • на окремiй вимозi, що пiдлягає предметно- кiлькiсному облiку зi штампом ЛПЗ, перелiком хворих
 • тi, що враховуються предметно-кiлькiсно-на окремiй вимозi зi штампом, печаткою, пiдписом керiвника ЛПЗ, номером iсторiї хвороби, пiзвищем, iм'ям та по-батьковi хворого
 • тiльки юридичним особам
 • тiльки фiзичним особам, зареєстрованим як суб'єкти пiдприємництва
 • юридичним i фiзичним особам, зареєстрованим як суб'єкти пiдприємництва
 • приватна, колективна, державна (комунальна)
 • iндивiдуальна, колективна, державна
 • приватна, власнiсть громадських органiзацiй, державна
 • закрита, відкрита форма власності, ВАТ, ЗАТ
 • так, допускається
 • нi
 • допускається при зливанні окремих суб’єктів
 • громадяни України й iнших держав
 • юридичнi особи усiх форм власностi
 • юридичнi особи усiх форм власностi, крiм державної, i окремi громадяни
 • юридичнi особи усiх форм власностi та окремi громадяни