• в день виявлення
 • в триденний термiн з моменту надходження товару
 • не пiзнiше мiсяця з моменту надходження товару
 • забезпечують фiнансово-господарську дiяльность, поступове збiльшення основних i оборотних засобiв, сприяють оновленню i модернiзацiї аптечного виробництва
 • забезпечують якiсне лiкарське обслуговування населення
 • забезпечують якiсне лiкарське обслуговування лiкувально-профiлактичних установ
 • створюють стiйкi показники дiяльностi i якостi обслуговування населення i ЛПЗ
 • служать для кредитування, використання i їх вiдтворення
 • для зниження рiвня витрат обертання i пiдвищення рентабельностi аптеки
 • засоби з вартiстю бiльше 1500 грн i термiном експлуатацiї бiльше 1 року
 • засоби з вартiстю бiльше 1500 грн i термiном експлуатацiї до 1 року
 • основнi i обертові засоби
 • малоцiнний iнвентар
 • предмети, що зношуються за 3 мiсяцi
 • обладнання i iнвентар вартiстю 1500 грн i бiльше, з термiном експлуатацiї до року
 • етикетки, коробки, паперовi капсули, фiльтрувальний i вощаний папiр, сигнатури, нитки, резиновi обхвати, сургуч, клей, квитанцiйнi книжки, паперовi пакети та iн
 • рецептурнi журнали, лабораторнi книги, посуд та iн
 • нi
 • як правило, можна придбати все, чого гостро потребує аптека
 • лише деякi, наприклад, нитки, сургуч, клей
 • малоцiнну, дорогоцiнну, маломiрну, ємкiсну, спецiальну, скляну, дерев'яну та iнш
 • дорогоцiнну
 • багатообертову, iнвентарну, однообертову тару, пакувальний матерiал
 • тара, яка використовується багаторазово при перевезеннi товарiв
 • скло (балони, банки, пляшки), металевi (бочки, бiдони), мiшки (рiзнi), якi багаторазово використовуються при зберiганнi i перевезеннi товару
 • тара, яка використовується для перевезення i зберiгання товарiв
 • тара, яка використовується тiльки для перевезення товарiв
 • тара для зберiгання запасiв (штанглази, бiдони, балони, металевi бочки та iн.)
 • мiшки, дерев'янi i металевi ящики та iн
 • пакувальний матерiал для одноразового використання
 • корзини плетенi
 • товар
 • товар, грошовi засоби
 • товар, грошовi засоби та iншi активи
 • тара
 • допомiжнi матерiали
 • тара, допомiжнi матерiали та iн
 • для виконання плану товарообiгу
 • для отримання валових накладень i покриття втрат
 • для безперебiйного забезпечення населення i ЛПЗ ЛЗ
 • власнi, притягненi засоби, спонсорськi надходження, благочиннi внески та iн
 • позиковi засоби
 • власнi i позиковi засоби
 • оптовий i роздрiбний
 • брiбнооптовий, оптовий, роздрiбний i дрвбнороздрiбний
 • оптовий, роздрiбний по амбулаторнiй рецептурi (по готових i екстемпоральних рецептах), безрецептурний, по оптових i роздрiбних цiнах
 • реалiзацiя товару за готiвку, надходження за вiдпуск по пiльгових рецептах
 • товарообiг за готiвку
 • товарообiг по договiрних i твердих роздрiбних цiнах
 • по товарообiгу визначається об'єм передбаченої роботи i його фактичне виконання
 • товарообiг має значення для всiх показникiв, в тому числi визначення штатiв, списання товарiв та iн
 • товарообiг має значення для виконання плану по накладаннях, витратах, прибутках, при формуваннi фонду заробiтньої плати та iн
 • не має вiдношення
 • впливає на виконання товарообiгу
 • проводиться безфактурний взаємообмiн товаром
 • вартiсть товару аптечного асотрименту в оптових цiнах
 • амортизацiйнi вiдрахування на основнi засоби, оплата за її аренду
 • матерiальнi витрати i фонд оплати працi
 • чистi
 • додатковi
 • додатковi (по завозу), чистi (по реалiзацiї)
 • витрати на утримання штату
 • витрати на пiдсортування, пiдробки товару в аптецi
 • витрати по реалiзацiї товару i утриманню штату, основних i обертових засобiв
 • контроль планових показникiв
 • контроль збереження товаро-матерiальних цiнностей(ТМЦ)
 • контроль виконання планових показникiв, збереження цiнностей, аналiз, коректування планiв
 • важлива функцiя управлiння
 • попереднiй контроль
 • це функцiя управлiння, дотримання законностi, доцiльностi аналiзу i оцiнки дiяльностi, умов i пiдстав формування цiни на ЛЗ
 • правдивiсть, точнiсть, оперативнiсть, економiчнiсть
 • єднiсть методiв облiку i зiставлення облiкових показникiв з плановими
 • правдивiсть, точнiсть, повнота, обгрунтованiсть, оперативнiсть, єднiсть методiв облiку, зпiвставлення, простота, явнiсть, доступнiсть для розумiння, економiчнiсть
 • натуральнi, простi i складнi
 • трудовi
 • натуральнi, простi, складнi, трудовi, грошовi, унiверсальнi та iн
 • що вiдображають господарськi засоби за складом i розмiщенням, джерелами утворення i цiльовому призначенню
 • оперативно-технiчний, бухгалтерський i статистичний
 • статистичний, бухгалтерський
 • основнi, оборотнi, позаоборотнi
 • виробничi, невиробничi
 • нормованi i ненормованi
 • власнi i притягненнi, спецiального призначення, тимчасовi або позиченi
 • уставний фонд, прибутки, надходження з бюджету
 • уставний фонд, прибутки, кредити Держбанку, амортизацiйнi вiдрахування
 • впровадження обчислювальної технiки, введення госпрозрахунку
 • облiк товарiв i ведення бухгалтерського облiку
 • спецiалiзацiя i унiфiкацiя облiкових процесiв, пiдвищеня оперативностi, аналiтичностi, поглиблення госпрозрахунку пiдвищення виробництва працi рахункових працiвникiв
 • використання обчислювальної технiки i створення автоматизованих систем управлiння (АСУ)
 • забезпечення повного задоволення потреби в ЛЗ
 • впровадження комп'ютерних технологiй облiку розрахункiв з постачальниками, контролю цiн, повноти i обумовленостi торгових скидок, стандартизацiя iнформацiйного забезпечення
 • правильне оформлення встановленної облiкової документацiї
 • своєчасне забезпечення ЦБ, необхiдними документами
 • правильне оформлення документацiї по управлiнню цiнностями, їх iнвентарiзацiї, контролю за збереженням ТМЦ
 • забезпечення аптечних закладiв даними облiку
 • дотримання графiкiв облiку
 • ревiзiя фiнансово-господарської дiяльностi аптек i аптечних магазинiв
 • дотримання термiнiв складання облiку
 • вiдповiдальностi не несуть в умовах ринкових вiдносин
 • доказ (свiдоцтво) здiйснення господарської операцiї
 • первинне спостереження i фiнансування господарської операцiї.У виглядi документа (при ринкових вiдносинах пiдприємництва) може бути вiдображено лише укладання угоди
 • письмове свiдоцтво певної форми i змiсту про факт здiйснення господарської операцiї
 • оформлення до початку або в момент здiйснення господарських операцiй з реквiзитами:назва, дата, основа, змiст, вимiрники, пiдпис, посада
 • наявнiсть обов'язкових реквiзитiв
 • в умовах ринку форми облiку i звiтностi регулюються уставом аптеки.Загальноприйнятi умови облiку i звiтностi не прйнятi.Для МП, СП розробляються особливi форми облiку, якi вiдрiзняються вiд загальноприйнятих
 • нi
 • можна, але обов'язково пiдтвердити письмово
 • можна на всi крiм банкiвських, i обов'язково пiдтвердити
 • безпосередньо в аптецi
 • на складi, базi
 • на складi, базi, в магазинах, в постачальника, безпосередньо в аптецi
 • завiдуючий аптекою
 • матерiально вiдповiдальнi особи за дорученням
 • особа уповноважена завiдуючим аптекою (i необов'язково працiвник аптеки), усi працiвник аптеки МП, СП, за дорученням керiвника
 • створення умов, що забезпечують збереження ТМЦ, знання правил приймання ТМЦ
 • достовiрнiсть документацiї, збереження ТМЦ, контроль, приймання ТМЦ, збереження правил приймання
 • доручення, термiн дiї-1 рiк
 • доручення, термiн дiї постiйного-1 рiк, одноразового -15 днiв
 • доручень постiйних i одноразових з термiном дiї на 15 днiв, мiсяць, квартал, рiк
 • по кiлькостi мiсць-10 днi , по якостi-не пiзнiше 20 днiв, швидкопсуючих-не пiзнiше 24 годин
 • по кiлькостi мiсць не пiзнiше 10 днiв, по якостi-20 днiв при доставцi з iншого мiста, 10 днiв-з одного мiста, 24 години-швидкопсуючи , у всiх випадках:з iншого i з того самого мiста
 • по кiлькостi мiсць-не пiзнiше 10 днiв, по якостi - 20 днiв при доставцi з iншого мiста, 10 днiв- з того самого мiста, 24 години-швидкопсуючi у всiх випадках
 • упаковка, пломбування, маркування, ТУ, стандарти
 • вага, кiлькiсть мiсць, нормативно-технiчна документацiя
 • упаковка, маркування, пломбування, вага, кiлькiсть мiсць, пакувальний лист, фактична наявнiсть i данi документiв, вiдповiднiсть ТУ, стандартам
 • акт про встановлення розбiжностей в якостi i кiлькостi
 • ак про встановлення розбiжностей в кiлькостi i якостi, про прийом товару без рахунку постачальника
 • складають відповiднi "акти про встановлення розбiжнотей по кiлькостi i якостi", або "про прийом товару без рахунку постачальника"
 • найменування продукцiї, номер рахунку-фактури
 • кiлькiсть недостатньої продукцiї, стан пломб, вага ангри
 • найменування продукцiї, дата, номер рахунку-фактури кiлькiсть, вартiсть продукцiї, якої не вистачає стан пломб, час прийому ТМЦ за кiлькостю i якiсть
 • за участю представника iншого пiдприємства, видiленого керiвником
 • за участю представника громадськостi
 • за участю представника iншого пiдприємства, видiленого його керiвництвом або участю усього персоналу аптеки або без участi представникiв, якщо є згода одностороннього прийому
 • матерiально вiдповiдальнi особи або пов'язанi з облiком ТМЦ
 • робiтники ОТК, матерiально вiдповiдальнi особи, бухгалтери, товарознавцi
 • матерiально вiдповiдальнi особи, пов'язанi з облiком, зберiганням i вiдпуском ТМЦ, бухгалтери, юристи, претензiонiсти, котрi вже двiчi приймали участь у прийомi ТМЦ у поточному мiсяцi
 • дата видачi посвiдчення, його номер, прiзвище, iм'я та по-батьковi, мiсце роботи, посада, вказiвка на прийом якої продукцiї уповноважений представник
 • дата видачi посвiдчення, прiзвище, iм'я та по- батьковi мiсце роботи, посада
 • дата видачi посвiдчення, прiзвище, iм'я та по- батьковi, мiсце роботи, найменування продукцiї, для прийому якої вiн направлений
 • знання документацiї, строге дотримання її вимог, завiрення пiдписом фактiв встановлених з його участю
 • знання i дотримання документацiї по прийому ТМЦ, завiрення пiдписом фактiв встановлених з його участю, не брати винагороди за роботу