База тестів

 • новий проект договору
 • претензiйний лист до проекту договору
 • протокол розбiжностей до проекту договору
 • мiсяця з дня її отримання
 • через 20 днiв з дня її отримання
 • через 10 днiв з дня її отримання
 • термін чинним законодавством не встановлено
 • Кабiнетом Мiнiстрiв України
 • Верховною Радою України
 • аптечним пiдприємством
 • обов'язково
 • за бажанням працiвника
 • вiдповiдно до рiшення адмiнiстрацiї за мiсцем роботи за сумiсництвом
 • вiдповiдно до законодавства
 • вiдповiдно до дiючого в установi (органiзацiї) порядку
 • за домовленiстю сторiн
 • тiльки iменними
 • на пред'явника
 • безстроково
 • 3 роки
 • 3 роки або на час виконання робiт
 • 5 рокiв або на час виконання робiт
 • вносяться за вимогою однiєї iз сторiн
 • вносяться за узгодженням двох сторiн
 • не вносяться
 • працiвнику
 • наймачу (адмiнiстрацiї пiдприємства)
 • працiвнику i наймачу в однаковiй мiрi
 • iнтерну
 • керiвником установи (пiдприємства)
 • найманим працiвником
 • обома сторонами, що укладають контракт
 • iнтерну
 • бланк наказу
 • загальний бланк i бланк акту
 • загальний бланк i бланк листа
 • загальний бланк i бланк протоколу
 • бланк листа i бланк протоколу
 • всiх видiв органiзацiйно-розпорядницьких документiв
 • всiх видiв органiзацiйно-розпорядницьких документiв, крiм листiв
 • службових листiв
 • облiкових документiв
 • на бланку однiєї з них
 • на бланку органiзацiї-iнiцiатора документа
 • не на бланку, а на аркушi паперу
 • все одно, де
 • словесним способом
 • цифровим способом
 • словесно-цифровим способом
 • на розсуд укладача документу
 • у святковi i вихiднi днi
 • у нiчний час
 • у понаднормовий час
 • робiтникам молодше 18 рокiв
 • робiтникам старше 18 рокiв, що навчаються заочно в ВУЗах
 • робiтникам старше 18 рокiв, що навчаються в ВУЗах з вечiрньою формою навчання
 • завiдуючих, заступників завiдуючих аптек, керiвникiв структурних пiдроздiлiв
 • рядових провiзорiв
 • рядових провiзорiв та фармацевтiв
 • не потребує згоди працiвника
 • потребує згоду працiвника
 • потребує згоду працiвника тiльки у випадку простою
 • об'єднання людей за виробничими та iншими ознаками
 • об'єднання людей за прагненням досягти певну мету шляхом використання рiзних засобiв та методiв
 • соцiально-економiчних систем
 • у 20 денний термiн iз моменту одержання протоколу розбiжностей
 • у 10 денний термiн iз моменту одержання протоколу розбiжностей
 • у 15 денний термiн iз моменту одержання протоколу розбiжностей
 • термін чинним законодавством не встановлено
 • не пiзнiше 20 днiв
 • не пiзнiше 10 днiв
 • не пiзнiше 5 днiв
 • термін чинним законодавством не встановлено
 • не пiзнiше 20 днiв
 • не пiзнiше 10 днiв
 • не пiзнiше 5 днiв
 • термін чинним законодавством не передбачено
 • вiддавання товару на своєму пiдприємствi
 • передачi товару перевiзнику i укладання договору перевезення
 • передачi товару перевiзнику
 • 15 календарних днiв
 • 30 календарних днiв
 • 60 календарних днiв
 • законом про працю не передбачена
 • з ненормованим робочим днем
 • з нормованим робочим днем
 • такого правового врегулювання не існує
 • вiддавання товару на своєму пiдприємствi
 • доставки товару в країну покупця
 • передачi товару перевiзнику
 • передачi товару перевiзнику i укладання договору перевезення
 • передачi товару перевiзнику
 • вiддавання товару на своєму пiдприємствi
 • передачi товару перевiзнику i укладання договору перевезення
 • охорона працi (ОП)-система законодавчих актiв
 • система соцiально-екологiчних, органiзацiйних актiв
 • акти, органiзацiйнi i технiчнi засоби, що забезпечують безпеку, збереження здоров'я i працездатнiсть людини в процесi працi
 • комплекс нормативно-правових актiв по умовах працi
 • комплекс спецнорм, правил, стандартiв за умовами працi
 • сукупнiсть вимог, пiльг при несприятливих вiдхиленнях в умовах працi
 • профспiлковий контроль за станом умов працi
 • науковi дослiдження по засобах захисту вiд шкiдливих впливiв
 • забезпечення безпечних умов працi
 • виконання "основ законодавства про працю", впровадження сучасних засобiв безпеки
 • забезпечення заходiв, що попереджують травматизм
 • здiйснення санiтарно-гiгiєнiчних умов, що попереджують профзахворювання
 • оснащення робочих мiсць технiчним устаткуванням, що вiдповiдає правилам охорони працi
 • розробляти, узгоджувати, затверджувати iнструкцiї по охоронi працi, iнструктувати i контролювати їх виконання
 • обов'язки за дотриманням i забезпеченням нормативних умов працi покладаються на кожного працiвника аптеки
 • на єдинi (СНIПи)
 • на мiжгалузевi (накази)
 • на галузевi, єдинi, мiжгалузевi
 • це-санiтарна пропаганда i iнформацiя населення
 • це-сукупнiсть засобiв, методiв i органiзацiйних структур, що видають вiдомостi про медикаменти
 • iнформацiя-для лiкарiв
 • для провiзорiв
 • для працiвникiв охорони здоров'я
 • для населення, лiкарiв, провiзорiв
 • на особисту, масову
 • на спецiльну, особисту
 • на масову, особисту, спецiальну
 • на комерцiйну, професiйну