База тестів

 • обмiн iнформацiєю мiж двома чи бiльше людьми
 • передача керiвних вказiвок пiдлеглим
 • процес делегування повноважень
 • телекомунікаційні, медіакомунікаційні
 • комп'ютерні технології передачі інформації
 • факсимільний зв'язок
 • санітарно-комунікаційні локальні мережі
 • телеефірі
 • редіоефірі
 • друкованих виданнях
 • будь-яким суб'єктом діяльності сіттьової мережі
 • обслуговує бухгалтерські потреби
 • здійснює облік, накопичення та збереження інформації щодо наявності, відсутності ліків
 • використовується для оперативного роздрукування необхідних матеріалів у необхідній кількості
 • у аптеках не використовується
 • бухгалтерський облік
 • комп'ютерні технології обліку
 • комп'ютерні технології збирання, накопичення й використання бази даних відносно лікарських засобів та їх досьє
 • дистанційні форми навчання
 • доведена недоцільність використання комп'ютерних технологій у фармації
 • пойменована область на диску або iншому машинному носiї
 • сформована для виконання задача в операцiйнiй системi
 • викладення визначеної iнформацiї в письмовiй або уснiй формi iншим особам
 • забезпечення розумiння iнформацiї, яка є предметом повiдомлення
 • обмiн iнформацiєю мiж учасниками процесу спiлкування
 • правдиву інформацію про дію ліків
 • цінову доступність ліків та їх ефективність
 • підвищення іміджу підприємства-виробника
 • завести в оману споживача ліків
 • санітарну освіту населення
 • сукупність засобів, методів і організаційних структур, що надають відомості про ліки
 • виключне право на рекламу ліків
 • населення, провізорів, лікарів
 • провізорів
 • лікарів
 • підприємств-виробників
 • особиста, масова
 • спеціальна, особиста
 • масова, особиста, спеціальна
 • рекламна
 • смисловий зміст, пертинентність
 • поняття семантичності не використовується
 • виступи по радіо
 • виступи по телебаченню
 • оформлення прайс-листів
 • бесіди, саносвіта серед населення (робота з пацієнтами)
 • будь-які засоби, методи, які гарантують отримання прибутку
 • телереклама ліків
 • радіореклама ліків
 • інституція медпредставників
 • засоби масової інформації
 • система мережевої торгівлі ліками
 • недостатність інвестиційних ресурсів в рекламу ліків
 • непомірно високі ціна на рекламну продукцію
 • непомірні ціни рекламних послуг
 • просте небажання виробника ліків
 • недовіра до теле, радіо реклами лікарських засобів (провізорами, лікарями, населенням)
 • недостатність (спроможність)інвест ресурсів
 • недоцільність
 • інтегровані до міжнародних комп'ютерних комунікаційних ліній зв'язку "лікарські засоби"
 • інтегровані до національної комп'ютерної комунікаційної мережі
 • доведена недоцільність втілення глобальних комп'ютерних систем в фармації
 • вiдомостi фармакотерапевтичного характеру, побiчна дiя
 • показання, протипоказання
 • побiчна дiя ЛЗ, дози
 • можливi реакцiї на введення
 • токсичнiсть, ефективнiсть
 • метаболiзм, стабiльнiсть
 • фармацевтичнi вiдомостi про наявнiсть (вiдсутнiсть), аналоги, умови зберiгання, несумiсностi
 • цiна
 • проведення конференцiй
 • робота з диспансерними хворими
 • санiтарно-просвiтницька робота, бесiди з населенням
 • взаємозамiннiсть ЛЗ
 • новi методи лiкування ЛЗ
 • отримання даних про хворого, лiки, непереносимiсть ЛЗ
 • вiдомостi медичного характеру
 • фiксування групи кровi, адреси, телефону хворого
 • непереносимiсть ЛЗ
 • данi про пацiєнта "групи рiзику"
 • вiдомостi про призначенi медикаменти
 • сукупнiсть правил виконання арифметичних дiй
 • зрозумiлий i точний наказ виконавцю зробити послiдовнiсть дiй, що спрямована на досягнення зазначеної мети або на вирiшення поставленої задачi
 • послiдовнiсть дiй, що призводить до вирiшення поставленої задачi