• Обмеженостi коштiв для закупки ЛЗ
 • Постiйного зростання кiлькостi терапевтичних альтернатив
 • Невiрного призначення i застосування ЛЗ
 • Виявлення на ринку небезпечних та неефективних ЛЗ
 • Заниження цiн на ЛЗ
 • Наявностi на ринку препаратiв сумнiвної якостi
 • Рацiонального використання коштiв для придбання ЛЗ
 • Постiйного зростання кiлькостi терапевтичних альтернатив
 • Допоможе постiйному зростанню кiлькостi фармацевтичних та медикаментозних альтернатив
 • Активному втiленню принципiв рацiонального фармацевтичного менеджменту
 • У стриманнi неправильного призначення i застосування ЛЗ
 • Зростаннi кiлькостi медикаментозних альтернатив
 • Саме питання не коректне, так як такi форми протиречуть iснуючому законодавству
 • Наявностi на фармацевтичному ринку України безпечних та ефективних ЛЗ
 • правильного призначення i застосування ЛЗ
 • Формулярна система визнана провiдними фахiвцями фармацiї, як не ефективна
 • Забезпечення об'єктивною iнформацiєю про ЛЗ
 • Така система лише впроваджується у нашiй країнi
 • Нiчого не допоможе, так як при iснуваннi аптек з рiзними формами власностi такi заходи не прийнятнi
 • Для рацiонального використання препаратiв, якi входять (не входять) до груп життєво необхiдних ЛЗ
 • Для втiлення та реалiзацiї принципiв рацiонального фармацевтичного менеджменту
 • Система не ефективна, вiд неї вiдмовилися за кордоном
 • Виявлення та демонстрацiї несприятливого спiввiдношення ризику (терапевтичний ефект у медикаментозному лiкуваннi)
 • Досягнення максимального ефекту, при мiнiмальнiй ступені ризику
 • Досягнення мiнiмального ефекту
 • Вiдсiяти ЛЗ, що не грають значної ролi у задоволеннi основних потреб населення
 • Формуваннi формулярних спискiв ЛЗ, якi грають значну роль у задоволеннi основних потреб населення
 • Запровадження не доцiльне
 • Для визначення ЛЗ, якi ефективнi, недорогi, високої якостi i не шкiдливi для включення їх до формулярного перелiку (формуляру)
 • Система опробована у Росiї i визнана, як не прийнятна для втiлення
 • Адмiнiстративне забезпечення
 • Представити концепцiю та отримати пiдтримку в колективi
 • Розробка формулярного списку
 • Зiбрати необхiднi данi iснуючих моделей використання ЛЗ
 • Такi заходи проводити недоцiльно
 • Розробка формулярного довiдника
 • Пiдтримка формулярної системи
 • Така система недоцiльна
 • Регулярно оновлювати формулярний список i формулярний довiдник
 • " Такi системи не спрацьовують
 • Виключення небезпечних i неефективних ЛЗ
 • Зниження рiвня захворюваностi та смертностi населення
 • Питання не коректне, так як такi системи не використовуються у свiтi
 • Обмеження кiлькостi назв препаратiв, що закупляються
 • Призводить до зменшення загальних витрат на закупки, дає змогу за тi самi кошти закупити бiльшу кiлькiсть безпечних, якiсних i ефективних ЛЗ
 • Не призводить нi до яких результатiв
 • Виключення iз оберту небезпечних ЛЗ
 • Виключення iз оберту ефективних ЛЗ
 • Скорочення тривалостi лiкування та перебування пацiєнтiв у стацiонарi
 • Формулярна система в Україні не планується для її втілення у практику
 • Визначити перелiк ЛЗ у кожному ЛПЗ
 • Здiйснити цiльовi програми пiдвищення квалiфiкацiї провiзорiв, фармацевтiв, лiкарiв
 • Зiбрати повноцiнну iнформацiю про ЛЗ
 • Запобiгти зловживанню при формуваннi замовлень
 • Нi яких результатiв, бо система вимагає значних витратних умов
 • Сприянню та розробці розробцi та створенню формуляру ЛЗ
 • Сприянню та розробцi та удосконаленню стандартiв якостi у кожному ЛПЗ
 • Запобiгання зловживань наркотичними ЛЗ
 • Система нiчого не мiняє
 • Для рацiонального використання ЛЗ, в умовах дефiциту кошт та платоспроможностi населення
 • Запропоновувати не доцiльно
 • Обрати iз перелiку дженерикiв (дублiкатiв) ЛЗ, якi найбiльш прийнятнi для використання
 • Не треба повторювати помилки держав, якi уже продемонстрували неспроможнiсть системи у покращаннi системи забезпечення лiками
 • На сьогоднi 70% ЛЗ не свiтовому ринку-це або дублiкати, або препарати, що не входять до групи життєво необхiдних, а формулярна система допоможе вiдiбрати саме необхiднi лiки
 • на свiтовому ринку 70% ЛЗ-це лiки, якi входять до життєво необхiдних, а тому такi системи приводять лише до ускладнень при використаннi ЛЗ
 • Для втiлення принципiв рацiонального фармацевтичного менеджменту
 • Для ефективного використання ефективних недорогих, якiсних i не шкiдливих ЛЗ власного виробництва
 • такi системи входять в конфлiкт з вимогами фармацевтичної етики
 • Це обмежений список ретельно вiдiбраних ЛЗ, що дозволяє використовувати лише тi препарати, якi входять до перелiку
 • Прямий список ЛЗ для кожного типу лiкарського закладу, регiону, мiста, областi
 • Пiдготовка, розробка обмеженого перелiку (формулярного списку) ЛЗ, якi будуть закуповуватися та використовуватися
 • Ретельний аналiз структури захворюваностi по кожнiй нозологiї
 • Визначення показникiв споживання
 • Визначення вартостi курсу лiкування кожного захворювання
 • Асортиментний мiнiмум
 • Не надається базова iнформацiя стосовно використання фармакологiчних препаратiв
 • Надання базової iнформацiї показань i протипоказань
 • Iнформацiя про побiчнi ефекти, взаємодiю з iншими ЛЗ тощо
 • Вiдбiр членами формулярно-терапевтичної комiсiї серед наявних на ринку країни препаратiв таких, що мають найкращi терапевтичнi та затратно-ефективнi характеристики
 • Не розповсюдження об'єктивної iнформацiї про ЛЗ
 • Навчання та удосконалення кадрiв
 • Постiйний монiторинг використання ЛЗ
 • Заходи спрямованi на запобiгання та виправлення помилок фармакотерапiї
 • Результат процесу вiдбору ЛЗ
 • Список ЛЗ, якi затвердженi до використання i закупок у кожному лiкувальному закладi (аптецi)
 • Аналогiя Перелiку життєво важливих ЛЗ, так як формуляр скорiше має обмежувальний характер