• планування, постановки цiлей
 • органiзацiї i контролю
 • сполучної ланки з зовнiшнiм середовищем
 • необмежений
 • обмежений досягненням кiнцевої мети
 • обмежений запасом внутрiшнiх ресурсiв
 • залежить вiд умов зовнiшнього середовища
 • вибiр альтернативи
 • органiзацiйно-розпорядчий документ
 • iнтуїтивним рiшенням
 • рiшенням, яке грунтується на судженнi
 • органiзацiйним рiшенням
 • рацiональним рiшенням
 • настановами GPP
 • настановами GDP
 • наказами МОЗ, постановами уряду
 • спецбланк з дотриманням норм одноразового призначення лiкiв. Пiдпис лiкаря i печатка
 • штамп закладу. Виписує лiкар, особиста печатка лiкаря i печатка ЛП
 • пiдпис вiдповiдального по ЛПЗ за призначення наркотичних ЛЗ, домашня адреса хворого
 • заповнення всiх реквiзитiв бланку, лiки на латинськiй мовi, виконання вимог, перелiчених у вищезазначених пунктах без домашньої адреси хворого
 • згідно Закону України № 530 від 22.12.2006 р
 • на рецептах серiйного зразку
 • на бланках для призначення ЛЗ предметно- кiлькiсного облiку, безплатного або пiльгового вiдпуску, ЛЗ одурманюючої дiї
 • на бланках загального призначення ЛЗ
 • згідно Постанови КМУ № 1303 від 17.08.98 р
 • стiльки, скiльки призначено хворому
 • згідно Наказу МОЗ України № 360 від 19.07.2005 р
 • однi лiки наркотичної i одурманюючої дiї i до трьох найменувань-решта
 • для надання екстренної медичної допомоги всi, за виключенням наркотичних ЛЗ, вказавши своє медичне звання
 • можуть при наявностi дозволу головного лiкаря
 • направити хворого до лiкаря для отримання iншого рецепту
 • погасити рецепт штампом "рецепт недiйсний"
 • зв'язатись з лiкарем, уточнити невiдповiднiсть i вiдпустити лiки, зареєструвати у журналi та проiнформувати керiвника ЛПЗ
 • за мiсцем проживання
 • учасники ВВВ та прирiвненi до них контингенти населення на територiї мiста
 • всi-в аптецi, прикрiпленiй до ЛПЗ за територiальною ознакою
 • наркотичнi, отруйнi, ефедриновмiснi, одурманюючої дiї
 • на наркотичнi ЛЗ
 • ЛЗ, що знаходяться на предметно-кiлькiсному облiку
 • на наркотичнi та iншi, що знаходяться на предметно-кiлькiсному облiк
 • на наркотичнi ЛЗ-5 рокi
 • наркотичнi, отруйнi, пiльгового i безкоштовного вiдпуску-3 рок
 • аптека невикористанi ЛЗ не приймає, за виключенням наркотичних ЛЗ вiд ЛПЗ
 • повернення в аптеку невикористаних ЛЗ приватними особами недопустим
 • у дерев'янiй шафi, що замикається
 • бланки для призначення лiкiв кiлькiсного облiку, пiльгового вiдпуску i серiйнi зберiгаються у сейф
 • дiти у вiцi до 3-х рокiв, iнвалiди дитинства до16 рокiв, полоненi фашистських концтаборiв, постраждалi зони ЧАЕС, малозабезпеченi пенсiонери
 • iнвалiди i учасники ВВВ i прирiвненi до них категорiї
 • дiти у вiцi до 3-х рокiв, неповнолiтнi полоненi фашистських концтаборiв, iнвалiди дитинства, ветерани працi, малозабезпеченi
 • купiвля, продаж, брокер, менеджмент, органи забезпечення i постачання
 • споживання, маркет, потреба
 • потреба, попит, пропозицiя, маркет, споживання
 • нормативна i експертна оцiнка стану забезпечення за минулий перiод
 • виходячи з групових характеристик ЛЗ
 • метод екстраполяцiї за ретроспективними покзниками:нормативний, за фармакологiчними групами, доповнений експертною оцiнкою
 • данi про попит на ЛЗ, передбачуваний в динамiцi розрахованої потреби ЛЗ
 • показники витрат за минулий рiк, експерна оцiнка популярностi ЛЗ
 • показники витрат за попереднi 3 роки з урахуванням отримання аналогiчних ЛЗ
 • показники витрат мiнiмум за три попереднi роки, визначення динамiки змiни потреби i розповсюдження його на стартовий показник
 • основними умовами поставки
 • особливими умовами поставки медичної продукцiї, письмовим звертанням покупця з зобов'язанням передоплати товару
 • положення про поставку товарiв народного вжитку i договором з постачальником на постачання медичної продукцiї
 • структура товарообiгу
 • частота поставок i вiддаленiсть складу (бази) вiд аптеки, дислокацiя аптеки, наявнiсть медикаментiв, професiйна грамотнiсть працiвника
 • номенклатура товару, особливiсть i специфiка аптеки, вiддаленiсть постачальника вiд аптеки
 • скорочення часу обігу товарiв сприяє бiльш швидкому перетворенню товару у грошi
 • впливає, тому що веде до бiльш швидкої реалiзацiї i повeрненню засобiв на вiдтворення
 • виробничий процес в органiзацiйнiй структурi установи системи
 • продуманий вплив на органiзацiйнi структури з метою досягнення оптимальних результатiв дiяльностi
 • структура апарату, технологiя i засоби управлiння
 • органiзацiя управлiнської системи, методи, технiка, культура управлiння
 • структура апарату, механiзацiя процесiв, квалiфiкацiя працiвникiв
 • структура апарату, процеси, функцiї управлiння, органiзацiя працi
 • аналiз управлiнської статистики, органiзацiйнi, економiчнi, правовi, соцiологiчнi i iншi методи
 • автоматизацiя обробки управлiнської iнформацiї, технологiї управлiння, культура, умови працi
 • засоби механiзацiї управлiння, автоматизацiя обробки управлiнської iнформацiї
 • друкарськi машинки, телефонний або селекторний зв'язок, електрокалькулятори
 • етичнi деонтологiчнi норми спiлкування керiвника i пiдлеглих
 • квалiфiкацiя працiвникiв, стиль керiвництва, культура умов працi
 • видання наказу, розпорядження у зв'язку з виробничою необхiднiстю
 • надходження директивної, нормативної, виробничо-управлiнської iнформацiї.Необхiднiсть удосконалення органiзацiйних i господарсько-фiнансових механiзмiв
 • органiзацiя працi на основi впровадження досягнень науки у виробництво
 • механiзацiя трудомiстких процесiв, забезпечення естетики виробництва, пiдвищення культури лiкарського забезпечення населення i ЛПЗ
 • впровадження досягнень науки i практики з метою пiдвищення виробництва, якостi i культури працi, при економiчному використаннi матерiальних i трудових ресурсiв
 • не прийнятий термін у нашому обіході
 • замiна застарiлих приладiв i механiзмiв, форм i методiв працi з орiєнтацiєю на передовi колективи
 • аналiз стану органiзацiї працi, замiна застарiлих форм з врахуванням досягнення науки i передового досвiду
 • аналiз виробництва, набiр банку потреби в удосконаленнi, розробка планiв модернiзацiї, визначення затрат очiкуваної ефективностi, контроль за впровадженням
 • число жителiв на одну аптеку
 • пiшохiдно-траспортна доступнiсть до аптеки з
 • авторитарного стилю управлiння
 • лiберального стилю управлiння
 • демократичного стилю управлiння
 • флегматичного характеру керівника
 • лiберального стилю управлiння
 • авторитарного стилю управлiння
 • демократичного стилю управлiння
 • згідно класичного менеджменту творча участь членів трудового колективу вважається не доцільною
 • органiзує виробництво продукцiї чи надання послуги
 • професiйно управляє довiреною йому органiзацiєю (пiдприємством)
 • виконує розпорядження вищих iнстанцiй
 • допускається
 • не допускається
 • допускається у випадку надзвичайних обставин