• Набухання шийних вен
 • Ритм галопу
 • Психомоторне збудження
 • Підвищення або зниження артерiального тиску
 • Біль у ділянці серця
 • Пiдвищення центрального венозного тиску
 • Набряк легень
 • Периферiйнi набряки
 • Брадикардія
 • Фібриляція шлуночків або шлуночкова тахікардія "без пульсу"
 • Гіпоглікемія
 • Відказ синусового вузла
 • Емболія легеневої артерії
 • Гіперглікємія
 • Антагоністи кальцію
 • Дезагреганти
 • Бета-адреноблокатори
 • Інгібітори АПФ
 • Адреналiну
 • Кофеїну
 • Ефедрину
 • 200 мл 40 глюкози з iнсулiном, 50 мл 4,2% соди в/в, 200 мл 5% NaCl
 • 20 мл 10-ного розчину глюкози
 • Правому шлуночку
 • Легеневiй венi
 • Лiвому передсердi
 • Правому передсердi
 • Порожнистiй венi
 • Полiурiя
 • Оліго-анурiя
 • Функцiя нирок не змiнюється
 • Змiни функцiї нирок не мають значення
 • Диурез
 • Брадикардiя
 • Дихальний ацидоз
 • Частота дихання >30 на хвилину
 • Дифузний цiаноз
 • Утворення аневризми серця
 • Найбільш рідко виникає в перший тиждень IМ
 • Частiше спостерiгається у чоловiкiв
 • Як правило закiнчується летально, за виключенням утворення псевдоаневризми
 • Декомпенсованим ацидозом
 • Компенсованим ацидозом
 • Компенсованим алкалозом
 • Стадiйностю змiн
 • Декомпенсованиим алкалозом
 • Зменьшує больовий синдром
 • Зменьшує тиск у малому колі кровообігу
 • Пригнічує діяльність дихального центру
 • Сприяє зниженню системного артеріального тиску
 • Уповільнює ЧСС
 • Проявляється клiнiчно на раннiх стадiях захворювання
 • При безсимптомному перебігу ризик раптової серцевої смерті незначний
 • Лiкування тiльки консервативне
 • Не є фактором ризику раптової серцевої смертi
 • не змінюється
 • зростає в залежності від наявних симптомів симптомів
 • знижується
 • Відсутність свідомості та рефлексів
 • Відсутність спонтанного дихання
 • Вiдсутнiсть пульсацiї на сонних артерiях
 • Вiдсутнiсть пульсацiї на периферiйних артерiях
 • Ідеовентрикулярний ритм з широкими QRS
 • Фiбриляцiя шлуночкiв
 • Повна АВ-блокада з повiльним шлуночковим ритмом
 • Виражена синусова брадiкардiя (менше 10 ударiв в хв)
 • Вiдсутнiсть серцевих тонiв при аускультацiї
 • Вiдсутнiсть пульсацiї на сонних артерiях
 • Вiдсутнiсть ритмiчного спонтанного дихання
 • Розширенi, не реагуючi на свiтло, зiницi
 • Введення адреналiна
 • Електрична дефiбриляцiя
 • Введення лiдокаїна
 • Введення кальцiя хлорида
 • Адреналiн по схемi, корекцiя причини
 • Електрична дефiбриляцiя
 • Введення лiдокаїна
 • Введення кальцiя хлорида
 • Адреналiн по схемi, корекцiя причини, електрокардiостимуляцiя
 • Електрична дефiбриляцiя
 • Введення лiдокаїна
 • Введення кальцiя хлорида
 • Раптова втрата свідомості хворим та сукупність основних симптомів зупинки кровообігу
 • Зупинка дихання та храп хворого
 • Судоми або гіпертонус м’язів та ціаноз всього тіла хворого
 • Протягом 6-9 год після успiшної реанiмацiї
 • Протягом 2-3 год пiсля успiшної реанiмацiї
 • Протягом 1-2 год пiсля успiшної реанiмацiї
 • Протягом 1-2 доби пiсля успiшної реанiмацiї
 • Час пiсля реанiмацiї клiнiчного значення немає
 • Скоротлива здатнiсть мiокарда
 • Периферiйний опiр
 • Еластичнiсть артерiальних стiнок
 • В'язкiсть кровi
 • Вiк пацiєнта
 • Частоти серцевого ритму
 • В'язкостi кровi
 • Сили скорочення шлуночка
 • Венозного повернення
 • Віку пацієнта
 • Супроводжується розвитком блокад
 • Характеризується полiморфною шлуночковою тахiкардiєю i синкопальними станами при фiзичному (емоцiйному) напруженнi
 • Не потребує обстеження рiдних
 • Нетиповий для молодих та дiтей
 • Не вiдноситься до факторiв ризику раптової серцевої смертi
 • Вiдсутнiй при наявностi факторiв ризику IХС
 • Клiнiчних особливостей немає
 • Комплекс профiлактики на частоту такого IМ не впливає
 • Характеризується безбольовим перебiгом у бiльшостi випадкiв та високою летальнiстю
 • Поодинока надшлуночкова екстрасистолія
 • ГКМП, ДКМП, вади аортального клапану
 • Феномени WPW тa подовженого QT
 • AV-блокада I ст
 • Ступінь подовженості інтервалу QT може змінюватись час від часу
 • Корегований інтервал QT більше ніж 460 мілісекунд
 • Немає чіткої кореляції між ступінню подовженності інтервалу QT та частотою розвитку сінкопальних станів або життєнебезпечних аритмій
 • Корегований інтервал QT меньше ніж 460 мілісекунд
 • Виконується при аритміях, що ускладнюються нестабiльним станом (стенокардiя, задишка, гiпотензiя, набряк легень, втрата свiдомостi)
 • Потребує введення катетера в вену
 • Виконується з дачею зволоженого кисню
 • Проводиться пiсля премедикацiї
 • 30 хвилин після початку гострих симптомів
 • 1 години після початку гострих симптомів
 • 6 годин після початку гострих симптомів
 • 24 годин після початку гострих симптомів
 • Кардiомiопатiї
 • Аритмогенна дисплазiя
 • IХС
 • Iнфекцiйне ураження структур серця
 • Синдром WPW
 • Фiбриляцiя шлуночкiв
 • Електромеханiчна дисоцiацїя первинна
 • Асистолiя
 • Механiзм смертi значення немає
 • Вiдноситься до хронiчної IХС
 • Суттєво впливає на число ускладнень IХС
 • Не має прогностичного значення
 • Часто спостерігається у хворих без змін коронарних судин
 • Шлуночковiй тахiкардiї
 • Синусовiй тахiкардiї
 • Шлуночковiй екстрасистолiї
 • Суправентрикулярнiй аритмії
 • Синусовiй брадікардії
 • Миготлива аритмiя
 • Полiморфна, типу "пiрует", шлуночкова тахiкардiя
 • Шлуночкова екстрасистолiя
 • Передсердна екстрасистолiя
 • Аритмiя при гострому iнфарктi мiокарда
 • ЕКГ
 • Пульсоксiметрiя
 • Швидкiсть сечовидiлення
 • ЧСС
 • Уплощення зубцiв Т, вираженiсть зубцiв U
 • Слабкiсть, сонливiсть, втомлюванiсть, тахiкардiя, уплощення зубцiв Т, вираженiсть зубцiв U
 • Загострений зубець Т
 • Гiпертензiя
 • Депресiя iнтервалу S-T
 • Зплощення зубця Т
 • Подовження iнтервала Q-T
 • Укорочення iнтервала Q-T
 • Продовжувати лiкування пiсляреанiмацiйної хвороби
 • Знизити концентрацiю кисню у повiтрi, що вдихається
 • Епiлептичнi напади пiсля успiшної реанiмацiї лiкуються бензодiазепiнами - фентоїном або барбiтуратами
 • Наркотики
 • Переливання кровi
 • Iнфаркт мiокарда
 • Гiпоксiя
 • Гостра серцева недостатнiсть
 • Обструкція дихальних шляхів
 • Високий рН i низьке РаСО2
 • Низький рН i високе РаСО2
 • Низький рН i високе РаСО2
 • Проводиться шляхом враховування погодинного дiурезу за допомогою сечового катетера
 • Проводиться шляхом визначення рівня креатинину в плазмі крові та загального аналізу сечі
 • Не має практичного значення
 • Визначення гемоглобiну
 • Визначення гематокриту
 • Визначення кiлькостi еритроцитiв
 • Вимірювання центрального венозного тиску (ЦВТ)
 • Вимiрювання кiлькостi сечi i ЦВТ, гематокрiту
 • Теоретично можлива (особливо при диханнi "рот-в-рот")
 • Можливiсть передачi пiдтверджена експериментально
 • Шанс iнфiкування незначний
 • Інфікування не можливе
 • Iнтубацiя трахеї залишається оптимальною процедурою
 • Технiка iнтубацiї трахеї досить важка, а iнодi небезпечна, що потребує постiйного тренування та пiдвищення квалiфiкацiї
 • Завдання ШВЛ-забезпечити адекватний об'єм (460 мл) та забезпечення достатньої концентрацiї кисню, що вдихається
 • Можливі ускладнення інтубації трахеї переважають користь від її проведення
 • Забезпечити безпеку рятiвника та жертви
 • Перевiрити рiвень свiдомостi жертви струснувши його плече та запитавши "з Вами все гаразд?"
 • Якщо хворий вiдповiдає словом чи рухом - перевiрити основнi життєво важливi параметри (артерiальний тиск та дихання)
 • По показанням (хворий в комi та/або змiни артерiального тиску, дихання i тп) забезпечити iнтенсивний нагляд i обстеження
 • Внутрішньосерцева ін’єкція адре наліну
 • На спинi якомога ближче до бокової пози в положеннi, що сприяє дренажу рiдини (при можливiй блювотi)
 • Положення повинно бути стабiльним
 • Тиск на грудну клiтку, що заважає диханню, повинен бути усунений
 • Необхiдно перевiрити можливу наявнiсть маркерiв травми голови та шийному вiддiлi
 • Повинна залишатись можливiсть повороту хворого на бiк та спину при необхідності
 • На лівому боці
 • Ситуацiя нагляду не потребує, якщо самостiйне дихання збережене
 • Покликати на допомогу, забезпечити прохiднiсть дихальних шляхiв висуненням нижньої щелепи вперед
 • Покликати на допомогу, забезпечити прохiднiсть дихальних шляхiв висуненням нижньої щелепи вперед, контроль самостiйного дихання по рухам грудної клітини, наявність пульсу на сонних артерiях протягом 10 сек
 • Самостiйне дихання вiдсутнє, якщо хворий не дихає на протязi хвилини