• Фібриляції передсердь
 • Нападу стенокардії
 • Горизонтальної депресії сегмента SТ на1 мм
 • Косонисхідної депресії сегмента SТ на 2 мм
 • Елевації   сегмента SТ в декількох відведеннях
 • Визначити функціональний    клас стенокардії
 • Об'єктивізувати   вибір  антиангіального препарату
 • Провести контроль за ефективністю лікування та реабілітацією хворих
 • Визначити працездатність у хворого на інфаркт міокарда
 • Провести диференційну діагностику між ІХС і кардіалгіями
 • Об'єктивізувати   вибір  антиаритмічного препарату
 • Досягнуто максимального споживання організмом кисню
 • Досягнуто 90% максимального споживання організмом кисню
 • З'являються ознаки його непереносимості
 • Досягнуто ЧСС=200 - вік хворого
 • Косовисхідній депресії сегмента SТ на 1 мм тривалістю менше 0,08 с 14792, 0 "Горизонтальній депресії сегмента SТ на 1 мм і більше тривалістю 0,08с
 • Косонисхідній депресії сегмента SТ на 1мм і більше тривалістю 0,08 с
 • Велоергометрії
 • Тредміл - тесту
 • Дипіридамолової проби або сцинтиграфії з дипіридамолом
 • Ехокардіографії
 • Ішемічної хвороби серця
 • Артеріальної гіпертензії
 • Порушень серцевого ритму
 • Серцевої недостатності
 • Виразкової хвороби шлунку
 • Продовжити пробу згідно протоколу до досягнення субмаксимальної ЧСС
 • Припинити пробу
 • Рекомендувати інший вид тестування
 • Повторити пробу через 10 днів
 • Шлуночкова екстрасистолія
 • Блокада лівої ніжки пучка Гіса
 • Синдром WPW
 • Цукровий діабет
 • Детренованість
 • Змін ЕКГ, пов’язаних з гіпервентиляцією
 • Толерантності до фізичного навантаження
 • Змін ЧСС у процесі гіпервентиляції
 • Змін АТ у процесі гіпервентиляції
 • Діагностики коронарного вазоспазму і варіантної стенокардії
 • Діагностики дистрофічних змін міокарду
 • Оцінки функціонального стану міокарду
 • Оцінки реакції АТ і ЧСС
 • Збігу порушень ритму або змін сегмента SТ з типовими симптомами
 • Реєстрації поодиноких шлуночкових екстрасистол
 • Реєстрації поодиноких суправентикулярних екстрасистол
 • Реєстрації епізоду нижньопередсердного ритму при нападі стенокардії
 • Проби з пропранололом
 • Дипіридамолової
 • Ізадринової
 • Черезстравохідної кардіостимуляції
 • Велоергометрії
 • Ергометринової
 • Дипіридамолова
 • Нітрогліцеринова
 • Атропінова
 • Проба з пропранололом
 • Проби з пропранололом
 • Дипіридамолової
 • Ергометринової
 • Ізадринової
 • Діагностики коронарного вазоспазму і варіантної стенокардії
 • Оцінки змін ЧСС і АТ в процесі гіпервентиляції
 • Оцінки функціонального стану міокарду
 • Діагностики дистрофічних змін міокарду
 • Холтерівське моніторування ЕКГ
 • Проба з дозованим фізичним навантаженням
 • Дипірідамолова проба
 • Коронаровентрикулографія
 • Сцинтиграфія міокарда з ТІ 201 при ДФН
 • Гіпокінез стінок лівого шлуночку
 • Середню  амплітуду депресії  сегмента SТ(мм)
 • Середню ЧСС ішемічного епізоду (скор/хв)
 • Середню тривалість 1 епізоду ішемії (хв)
 • Сумарну тривалість ішемії за добу (хв)
 • 125 Вт і більше, 278 ум.од. і більше
 • 25 Вт і менше, до 150 ум. од
 • 50 Вт, 151 -217 ум. од
 • 75 - 100 Вт, 218 - 277 ум. од
 • 75 -100 Вт, 218-277 ум. од
 • 25 Вт і менше, до 150 ум. од
 • 50 Вт, 151 -217 ум. од
 • 125 Вт і більше, 278 ум. од. і більше
 • 50 Вт, 151 -217 ум. од
 • 25 Вт і менше, до 150 ум. од
 • 75-100Вт, 218-277ум. од
 • 125 Вт і більше, 278 ум. од. і більше
 • 25 Вт і менше, до 150 ум. од
 • 50 Вт, 151 -217 ум. од
 • 75-100 Вт, 218-277 ум. од
 • 125 Вт і більше, 278 ум. од.і більше
 • Тіреотоксикозі
 • Стенокардії напруження
 • Варіантній стенокардії
 • Інфаркті міокарда
 • Постінфарктному кардіосклерозі
 • Добове моніторування АТ
 • Добове моніторування ЕКГ
 • Пробу з фізичним навантаженням
 • Рентгенографію грудної клітки
 • Сцинтиграфію міокарда з Тl - 201
 • Стрес-ехокардіографію з добутаміном
 • НЦД
 • Низькій толерантності до фізичного навантаження
 • Частих епізодах безсимптомної ішемії міокарда більше 90 хв./добу
 • У пацієнтів зі стабільною стенокардією при щорічному ризику смерті більше 2%
 • Високому ризику рестенозу після ЧТКА
 • Підвищенням АТ діастолічного
 • ЧСС
 • Подвійним індексом
 • Хвилинним об'ємом кровообігу
 • Рівнем порогового навантаження
 • Глибиною депресії сегмента SТ
 • Кількістю відведень з депресією сегмента SТ
 • Рівнем порогового подвійного добутку
 • Підвищенням АТ
 • Документувати наявність або відсутність ЕКГ-змін  при  кожному нападі болю у грудній клітці
 • Виявити зміни ЕКГ ішемічного характеру при безбольовому епізоді
 • Виявити життєво небезпечні порушення ритму і провідності
 • Виявити гіпокінез стінки лівого шлуночка
 • Депресія сегмента SТ на 2 мм
 • Депресія сегмента SТ на 1 мм
 • Поява АВ-блокади II ступеню І типу
 • Інверсія або реверсія зубця Т
 • Дипіридамолової
 • Холодової
 • Гіпервентиляційної
 • Ергометринової
 • Содово-гіпервентиляційної
 • Елевації сегмента SТ на 2 мм і більше
 • Депресії сегмента SТ на 1 мм і більше за ішемічним типом
 • Високого "коронарного" зубця Т
 • Негативного рівностороннього зубця Т
 • Досягнуто 75 -85% максимального споживання організмом кисню
 • З'явилися ішемічні зміни ЕКГ
 • Досягнуто максимальної ЧСС
 • Відмічається підвищення систолічного АТ до 230 мм рт.ст
 • 6 і більше хвилин або до відновлення вихідних клініко - електрокардіографічних параметрів
 • 20 хвилин
 • 10 хвилин
 • 4 хвилини
 • Вивченні розширених показників гемодинаміки, зокрема кисневого забезпечення
 • Визначенні залишкової працездатності
 • Контролі за проведенням лікування
 • Масових обстеженнях
 • Оцінки ефективності різних груп антиангінальних препаратів та підбору індивідуальної антиангінальної терапії
 • Діагностики ІХС
 • Стимуляції участі пацієнтів в профілактичних, лікувальних та реабілітаційних програмах
 • Без ознак ішемії міокарда у хворого з документованим коронарним атеросклерозом
 • При появі екстрасистолії
 • При появі болю в ногах
 • При досягненні розрахункової ЧСС
 • При появі втоми
 • З ЕКГ - ознаками ішемії міокарда в осіб без клінічних і коронарографічних ознак ІХС
 • Зупинена при появі екстрасистолії
 • При якій досягнута розрахункова ЧСС
 • Зупинена при відмові хворого від подальшого педалювання
 • 0,75 мг/кг маси хворого
 • 0,25 мг/кг маси хворого
 • 1,0 мг/кг маси хворого
 • 0,5 мг/кг маси хворого
 • ЕКГ-графіка синдрому WPW
 • Неякісна підготовка хворого до дослідження
 • Блокада гілок лівої ніжки пучка Гіса
 • Прийом лікарських препаратів, що впливають на ЧСС та ЕКГ-графіку
 • Методичні недоліки при проведенні проби
 • Прийом нітратів
 • Вік хворого
 • Гемодинамічне незначне ураження однієї коронарної артерії
 • Технічні труднощі проведення тесту
 • Прийом бета-блокаторів, антиангінальних препаратів
 • Методичні недоліки при проведенні проби (передчасне закінчення  проби, недостатня фізична підготовка хворого)