• Частішим розвитком внутрішньопорожнинного тромбозу лівого шлуночка
 • Більшим ступенем зниження глобальної скоротливості лівого шлуночка
 • Частішим порушенням діастолічної функції лівого шлуночка
 • Дифузним характером гіпокінезу стінок лівого шлуночка
 • Ідіопатична та ішемічна ДКМП не мають чітких диференційно-діагностичних ознак
 • Артеріальна гіпертензія
 • Вірусний міокардит
 • Амілоїдоз
 • Ідіопатична РКМП
 • Реакція відторгнення трансплантату
 • Візуальна оцінка патоморфологічних змін клапанного апарату
 • Розрахунок площі мітрального отвору методом прямої планіметрії
 • Розрахунок площі мітрального отвору за допомогою визначення часу напівзниження діастолічного тиску (РНТ) на мітральному клапані
 • Ступінь зворотного систолічного кровопотоку на мітральному клапані
 • Має місце часта гіпердіагностика
 • У більшості випадків є безсимптомним та гемодинамічно незначущим
 • Може ускладнюватися відривом хорд з виникненням важкої мітральної регургітації
 • Наявність патологічно рухомого мітрального клапану є показанням для невідкладного хірургічного лікування
 • Завжди супроводжується мітральною регургітацією різного ступеня важкості
 • Діагностувати гострий інфаркт міокарда
 • Вчасно діагностувати та спостерігати у динаміці ускладнення гострого інфаркту
 • Оцінити життєздатність міокарду за допомогою фармакологічного навантажувального тесту
 • Оцінити прогноз у постінфарктних хворих за допомогою оцінки глобальної та регіонарної міокардіальної функції
 • Оцінити стан коронарного русла у хворих на ІХС
 • Дегенеративне ураження аортального клапану
 • Двохстулковий аортальний клапан
 • Ураження клапану при інфекційному ендокардиті
 • Ревматичне ураження аортального клапану
 • Гіпоплазія стулок клапану
 • Атеросклеротичне ураження аортального клапану
 • Двохстулковий аортальний клапан
 • Ураження клапану при інфекційному ендокардиті
 • Ревматичне ураження аортального клапану
 • Гіпоплазія стулок клапану
 • Визначення площі аортального отвору за допомогою прямої планіметрії
 • Оцінка ступеня гіпертрофії лівого шлуночка
 • Оцінка ступеня дилатації лівого передсердя
 • Визначення максимального та середнього систолічного градієнту на аортальному клапані
 • Визначення площі аортального отвору за допомогою рівняння безперервності потоку
 • 0,5 см2, легка аортальна регургітація
 • 1,4 см2. важка аортальна регургітація
 • визначення площі ефективного регіргітуючого отвору неможливо
 • 1,0 см2. помірна аортальна регургітація
 • Синдром Марфана
 • Сімейна ануло-аортальна ектазія
 • Ревматичне ураження аортального клапану
 • Інфекційний ендокардит
 • Вроджений двохстулковий аортальний клапан з чи без залучення кореня аорти
 • Голодіастолічний ретроградний потік в нисхідній аорті
 • Висока щільність допплерівського спектру аортальної регургітації
 • Значна дилатація лівого шлуночка (КДР > 7,5 см)
 • Рестриктивне наповнення лівого шлуночка та супутня мітральна регургітація
 • Прискорення швидкостей діастолічного наповнення лівого шлуночка
 • Постінфарктне ремоделювання та дилатація лівого шлуночка
 • Розрив папілярного м'яза
 • Резидуальна ішемія міокарду
 • Обмеження закриття стулки мітрального клапану при залученні в інфаркт папілярного м'яза
 • Гострий кальциноз стулок мітрального клапану
 • Інфаркт міокарда лівого шлуночка
 • Гостру мітральну недостатність
 • Гостру аортальну недостатність
 • Інфекційний ендокардит протезу мітрального калапану
 • Значне підвищення тиску у правих відділах серця будь-якої етіології
 • Ліве передсердя
 • Лівий шлуночок
 • Праве передсердя
 • Виносний тракт правого шлуночка
 • Аортальний клапан
 • Зміні напрямку ультразвукового променя при відбитті від серцевої структури
 • Зміні інтенсивності ультразвукового відбитого сигналу
 • Зміні напрямку плину крові при потраплянні на форменні елементи ультразвукового променя
 • Зміні частоти ультразвукового сигналу при відбитті від рухомого об'єкту в залежності від напрямку його руху
 • 1,0 см
 • 1,1 см
 • 1,1 для задньої стінки та 1,2 см для міжшлуночкової перегородки
 • 1,1 для задньої стінки та 1,2 см для міжшлуночкової перегородки при супутньому збільшенні індексу маси міокарда вище реферативного значення
 • Швидкість скорочення м'язів камери серця
 • Ступінь скорочення м'язів камери серця
 • Відсоток зменшення порожнини камери серця
 • Відсоток крові, що залишає камеру серця в антероградному напрямку підчас її скорочення
 • Мітральна регургітація
 • Передньо-систолічний рух мітрального клапану
 • Асиметрична гіпертрофія міжшлуночкової гіпертрофії різного ступеня вираженості, що перевищує товщину інтактної стінки у 1,5 та більше
 • Обструкція виносного тракту лівого шлуночка з паталогічно високим градієнтом тиском
 • Патологічна рухомість мітрального клапану
 • Співвідношення піків раннього та передсердного наповнення лівого шлуночка Е/А
 • Час сповільнення раннього діастолічного потоку на мітральному клапані
 • Час ізоволюмічного розслаблення лівого шлуночка
 • Співвдношення швидкості раннього діастолічного наповнення та швидкості розповсюдження діастолічного потоку за даними кольорового М-режиму Е/Vp
 • Час вигнання підчас допплерографії потоку в виносному тракті лівого шлуночка