• артерiальною гiпертензiєю
 • гiперурiкемiєю
 • тiреотоксикозом
 • гiперлiпiдемiєю:
 • Спазм коронарних судин
 • Латентна лiвошлуночкова недостаточнiсть
 • Подразнення больових рецепторів лактатом та піруватом
 • Локальне порушенне скорочення лiвого шлуночка
 • Збiльшення кiнцевого дiастолiчного тиску в лiвому шлуночку
 • Дiастолiчний тиск в аортi
 • Прискорення серцевої дiяльностi
 • Гiпоксiя мiокарда
 • Високий тиск в правому шлуночку
 • Жоден з перерахованих факторiв
 • Стенозуючий коронарний атеросклероз
 • Наявнiсть развинених колатералей
 • Вазодилятацiя в системi коронарного кровопостачання
 • Лейкоцитарна формула кровi
 • Гiпертрофiя мiокарда
 • Дилятацiя порожнин серця
 • Артерiальна гiпертензiя
 • Артеріальна нормотензія
 • Дiлятацiя порожнин серця
 • Збiльшення розмiрiв атеросклеротичної бляшки i поява нових уражень
 • Iнфаркт мiокарда
 • Збiльшення в"язкостi кровi
 • Зниження дiастолiчного розслаблення мiокарда
 • Дисліпідемія
 • Спазм коронарних артерiй
 • Збiльшення об"єму циркулюючої кровi
 • Зниження скоротливостi мiокарда
 • Пiдвищення переднавантаження
 • Тiреотоксикоз
 • Коарктацiя аорти
 • Аортальнi вади
 • Мiєломна хвороба
 • Системна артерiальна гiпертензiя
 • Гiпертензiя малого кола кровообiгу
 • Холодова стенокардiя
 • Синдром "розходжування"
 • Варiантна стенокардiя
 • Стабiльна стенокардiя напруги
 • Перенесений інфаркт мiокарда
 • Прогресування атеросклерозу
 • Низький тиск наповнення лівого шлуночка
 • Прогресування клінічних ознак серцевої недостатності
 • Довготривалої дисфункції міокарду, яка відновлюється після реваскуляризації
 • Що відповідає клінічній картині нестабільної стенокардії
 • Iшемiчного генезу
 • Некротичного генезу
 • Фiброзного генезу
 • Скороминучi порушення коронарного кровообiгу, викликанi тромбоцитарними агрегатами
 • Невiдповiднiсть мiж потребою мiокарда в киснi i його доставкою з кров"ю, пов"язанi з розладами коронарного кровообiгу
 • Порушення лiпiдного обмiну, що супроводжується розладами коронарного кровообiгу
 • Запальний процес в мiокардi
 • Атеросклероз коронарних артерiй
 • Внутрiшньосудинне згортання формених елементiв кровi
 • Гiпербілірубінемія
 • Дiлятацiя серця
 • Прямо пропорцiональна тиску в аортi
 • Обернено пропорцiональна опору iнтрамiокардiальних судин
 • Залежить вiд тривалостi дiастоли
 • Не залежить вiд тривалостi дiастоли
 • Залежить вiд частоти серцевих скорочень
 • Не залежить вiд частоти серцевих скорочень
 • Залежить вiд кiнцево-дiастолiчного тиску в лiвому шлуночку
 • Не залежить вiд кiнцево-дiастолiчного тиску в лiвому шлуночку
 • Залежить вiд iнтрамiокардiального тиску
 • Не залежить вiд iнтрамiокардiального тиску
 • Це твердження абсолютно невiрно
 • Цей зв"язок прослiдковується у бiльшостi хворих
 • Ця нозологічна одиниця не має відношення до ІХС
 • Високою толерантнiстю до фiзичного навантаження
 • Низькою толерантнiстю до фiзичного навантаження
 • При зникненнi клiнiчних симптомiв стенокардiї напруги
 • При зникненнi клiнiчних симптомiв стенокардiї спокою
 • Викладенi данi про спiввiдношення вазоконстрикцiї i вазодилятацiї периферiйних судин
 • Узагальненi вiдомостi про участь морфологiчного i функцiонального компоненту, що визначають прохiднiсть коронарних артерiй
 • Представленi погляди про механизми формування пристiночного тромбу при атеросклерозi коронарних артерiй
 • Локалізація звуження коронарної артерії
 • Ступінь звуження коронаної артерії
 • Кількість уражених коронарних артерій
 • Дестабілізація атеромної бляшки
 • Частота серцевих скорочень
 • Систолічний артеріальний тиск
 • Скоротливість міокарда
 • Напруга стінки лівого шлуночка
 • Скоротливість передсердь
 • Діаметр судин
 • Перфузійний тиск
 • Час перфузії
 • Рівень загального холестерину крові
 • Часткове погіршення скоротливості міокарда після припинення болю
 • Зниження перфузії під час больового приступу
 • Повне відновлення перфузії після припинення стенокардії
 • Повне припинення кровообігу в спазмованій артерії
 • Обернене ураження міокарду без загибелі клітин на тлі відновленого кровотоку
 • Розпад кардіоміоцитів з наступною дисфункцією міокарду
 • Виражена тривала ішемія міокарду, що веде до розвитку дифузного кардіосклерозу
 • Пошкодження кардіоміоцитів, що розвивається на тлі гострого коронарного синдрому
 • Метаболічний ацидоз після приступу стенокардії
 • Підвищення стійкості міокарду до ішемії, що розвивається після транзиторної ішемії
 • Зміна частоти серцевих скорочень
 • Збільшується концентрація калію в периферийній крові
 • Збільшується концентрація іонів кальцію в гладеньково-м"язовій клітині коронаної артерії
 • Зменшується рівень натрію в крові
 • Зменшується концентрація іонів водню в гладнеко-м"язовій клітині коронарної артерії
 • Це визначення вiрне
 • Це надуманий термiн, який взято з експериментальних рoбiт з кардiологiї
 • Це твердження абсолютно невiрне
 • Субепiкардiальнi
 • Iнтрамуральнi
 • Артерiоли
 • Артерiї всiх калiбрiв однаково часто
 • Це здатнiсть судин серця збiльшувати кровотік адекватно потребi мiокарда в даних конкретних умовах
 • Це здатнiсть судин серця депонувати кров
 • Це здатнiсть серця збiльшувати серцевий викид
 • Пiд час систоли
 • Пiд час дiастоли
 • Це тверждення невiрне, коронарний кровотік пiдтримується на одному й тому ж рiвнi протягом всього серцевого циклу