• Здорової тканини мiокарда
 • Iшемiзованої тканини мiокарда
 • Рубцової тканини мiокарда
 • Некротичної тканини мiокарда
 • У здорових людей
 • У хворих з стенозуючим атеросклерозом коронарних артерiй
 • У хворих IХС с постiнфарктним кардiосклерозом
 • Нi, не має в планi дiагностики, а за дозою опромiнення пацiєнта значно поступається контраснiй
 • Показники скоротливостi мiокарда корелюють в обох дослiдженнях
 • Обидва методи однаково неiнформативнi для хворих IХС
 • Минущi пiдйоми сегменту ST
 • Наявнiсть частої шлуночкової екстрасистолiї
 • Пробiжки шлуночкової тахiкардiї
 • Здоровiй частинi мiокарда
 • Iшемiзованому мiокардi
 • Вогнищi некрозу
 • Рубцовiй тканинi мiокарда
 • Стенокардiї напруги
 • Стенокардiї спокою
 • Інфаркта мiокарда
 • Варiантної стенокардiї
 • Функцiонального класу стабiльної стенокардiї напруги
 • Локалiзацiя болю
 • Зв"язок з фiзичним навантаженням
 • Тривалiсть болю
 • Ефективнiсть нiтроглiцерину
 • Залежність болю від положення тіла
 • Вiдмова хворого вiд подальшого виконання навантаження
 • Виконання фiзичного навантаження до досягнення субмаксимальної частоти серцевих скорочень без патологiчних проявiв
 • Складнi порушення ритму i провiдностi при високих навантаженнях
 • Напад стенокардiї, змiщення SТ на 1 мм i бiльше тривалiстю 0,08 сек
 • Часта шлуночкова екстрасистолiя
 • Порушення провiдностi, поява задишки
 • Змiщення сегменту SТ на 0,5 мм i бiльше за iшемiчним типом
 • Поява задишки
 • Iнверсiя i реверсiя зубця Т
 • Ехокардiографiя
 • Коронароангіографiя
 • Рентгенокардiометрiя
 • Амбулаторне монiторування ЕКГ за Холтером
 • Черезстравохiдна ЕКС
 • Це тверждення не має сенсу
 • Це казуiстика, не має практичного значення
 • Вiрно, це так званi "помилковопозитивнi" результати
 • Приступ стенокардiї
 • Зниження АТ на 25-30 % вiд висхiдного
 • Пiдвищення АТ до 230/130 мм рт.ст. и бiльше
 • Приступ задухи, виразної задишки
 • Загальна рiзка слабкiсть
 • Головокружiння, нудота, сильний головний бiль
 • Збільшення частоти серцевих скорочень до 160 на хв
 • Депресiя сегменту SТ бiльше 1 мм тривалiстю 0,08 сек
 • Пiдйом сегменту ST бiльше, нiж на 1 мм
 • Частi (1:10) екстрасистоли, пароксизмальна тахiкардiя, миготiння i трiпотiння передсердь
 • Порушення а-в i внутрiшньошлуночкової провiдностi
 • Поява синусової тахікардії
 • Добутамiнова проба
 • Дипiрiдамолова
 • Проба з ергометрiном
 • Проба з нiфедiпiном
 • Проба з iзопротеренолом
 • Локальне збiльшення вольтажа зубця R
 • Депресiя сегменту ST iшемiчного типу на 2 мм
 • Депресiя сегменту ST на 1 мм
 • Змiна iнтервалу PQ
 • Iнверсiя чи реверсiя зубця Т
 • Рентген грудної клітини
 • Селективна коронароангіографiя
 • Дослiдження черевної порожнини
 • Для дiагностики вазоспазму i для оцiнки змiн ЕКГ в процесi гiпервентиляцiї
 • Для оцiнки змiн ЧСС в процесi гiпервентиляцiї
 • Для оцiнки змiн АТ в процесi гiпервентиляцiї
 • 2,0 г
 • 1,0 мг на 1 кг маси хворого
 • 0,5 мг на 1 кг маси хворого
 • 1,0 мг дипiрiдамола на 10 мл фiзiолочiсного розчину
 • 0,75 мг на 1 кг маси хворого
 • Ішемічні чи зворотні
 • Рубцові чи незворотні
 • Внаслідок агрегації тромбоцитів
 • Системні
 • Вiдведення V3
 • III Вiдведення
 • Вiдведення aVR
 • Вiдведення V5
 • Всi перерахованi вiдведення
 • Повна блокада ЛНПГ
 • Синдром WPW
 • Робота шлуночкового ЕКС
 • Застосування препаратiв наперстянки
 • Повна блокада ПНПГ
 • Велоергометрiї в положеннi лежачи
 • Тредмiл-тесту
 • Дозованому ходiнню
 • Черезстравохiднiй ЕКС лiвого передсердя
 • Ергометриновiй пробi
 • Застiйну серцеву недостаточнiсть
 • Розшаровуючу аневризму аорти
 • Полiтопну шлуночкову екстрасистолiю
 • Стенокардiю напруги III функцiонального класу
 • Виразний аортальний стеноз
 • Дати хворому заповнити опитувальник Роузе
 • Провести проби з навантаженням
 • Провести фармакологiчнi проби (дiпiрiдамоловi, проба з iзопротеренолом i iн.)
 • Призначити бiохiмiчний аналiз кровi (дiагностика гiперлiпопротеїдемiї)
 • Провестикоронароангіографію
 • Депресiя точки J нижче iзолiнiї на 2 мм
 • Депресiя сегмента ST у всiх вiдведеннях
 • Депресiя сегмента ST на 0,5 мм у стандартних вiдведеннях
 • Iнверсiя зубця Т
 • Депресiя сегмента ST на 1 мм у грудних вiдведеннях, тривалiстю 0,08"
 • Аускультацiя серця
 • Дані анамнезу (скарги хворого)
 • Наявнiсть блокади правої нiжки пучка Гiса
 • ЕКГ
 • Недостатнiсть кроовообiгу
 • ЛДГ
 • АлАТ
 • АсАТ
 • КФК
 • Жоден з перерахованих
 • Рентген грудної клiтини
 • Проба с дозованим фiзичним навантаженням
 • Черезстравохідна електрокардіостимуляція
 • Лiпiдограма кровi
 • Фармакологiчнi проби
 • Стес-ехокардіографія з добутаміном
 • Дiагностика IХС
 • Визначення толерантностi до фiзичного навантаження
 • Вибiр лiкування i оцiнка його ефективностi
 • Пiдбiр адекватної дози антиангiальної терапiї
 • Діагностика вазоспастичної стенокардії
 • Абсолютно вiрно
 • Тверждення справедливе у 75-80 % хворих
 • Зовсiм невiрне тверждення
 • Гострий тромбофлебiт
 • Ураження опорно-рухового апарату
 • Серцева недостатнiсть IIБ-III ст
 • Нестабiльна стенокардiя
 • Екстрасистоли в анамнезi
 • Виразна дихальна недостатнiсть
 • Визначити локальнi обмеження скоротливої здатностi i дiастолiчного наповнення
 • Виявити ряд ускладнень IХС (розрив папiлярних м"язiв, тромби i iнше)
 • Визначити показники внутрішньосерцевої гемодинаміки
 • Завжди можна встановити локалiзацiю стенозу коронарної артерiї
 • Так, але краще, якщо хворий сяде на лавку
 • Так, не більше ніж за 10-15 хвилин
 • Тiльки при умовi горизонтального положення хворого
 • Приступ стенокардiї купується тiльки прийомом нiтроглiцерiну пiд язик
 • Ділянка серця
 • Лiва рука
 • Нижня третина грудини
 • Епiгастральна область
 • Лiва лопатка
 • Не потрiбна зовсiм
 • Призначається лише в залежностi вiд даних аускультацiї
 • Призначається обов"язково, бо має вирiшальне значення при виявленнi вогнищевих змiн мiокарда, порушень ритму i провiдностi
 • Визначити добовi коливання артерiального тиску
 • Документувати наявнiсть чи вiдсутнiсть ЕКГ-змiн при кожному приступi болю в груднiй клiтцi
 • Виявити змiни ЕКГ iшемiчного генезу в момент безбольового епiзоду
 • Виявити життєвонебезпечнi порушення ритму i провiдностi
 • Подвiйний добуток (АТ сист.* ЧСС)
 • Потрiйний добуток
 • Частота серцевих скорочень
 • Серцевий викид
 • Подвійний знаменник
 • Обмеженою частиною міокарду із зменшеною амплітудою скорочення
 • Аневризмою міокарду
 • Великою частино міокарду з підсиленою скоротливою здатністю
 • Велоергометрiї
 • Пробi с дозованим ходiнням
 • Тредмiл-тесту
 • Черезстравохiднiй ЕКС передсердь
 • Дiпiрiдамоловiй пробi
 • Велоергометрiя
 • Тредмiл-тест
 • Добутамiнова проба
 • Черезстравохiдна ЕКС передсердь
 • Приступом стенокардiї, що затягнувся
 • Нейроциркуляторною дистонiєю
 • Дрiбновогнищевим iнфарктом мiокарда
 • Нестабiльною стенокардiєю
 • Постінфарктним кардіосклерозом
 • Гранично допустимими значеннями АТ
 • З горизонтальною депресiєю сегменту ST бiльше 1 мм, тривалiстю бiльше 0,08 с
 • Iншими порушеннями ритму i провiдностi
 • Виразною втомою
 • Косонисхiдному змiщеннi сегменту ST бiльше 2 мм
 • Появi ознак iшемiї мiокарда при навантаженнi 25-50 Вт
 • Появi iшемiї мiокарда в трьох вiдведеннях i бiльше
 • Збереженнi депресiї сегменту ST бiльше 5 хв у вiдновному перiодi
 • Розвитку частої екстрасистолії
 • Холтеровське монiторування
 • Велоергометрiя
 • Рентген грудної клiтини
 • ЕКГ спокою, аналiз кровi
 • Бiохiмiчний аналiз кровi
 • дикінезія
 • гіпокінезія
 • гіперкінезія
 • асинергія
 • нормокінезія
 • Це твердження вiрне
 • Це справедливо лише у частини хворих з обструкцiєю судин серця
 • Це тверждення абсолютно невiрне